AOF.no

Sjømatproduksjonsfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Cooking together

Oppstart

14.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Digital undervisning

Cooking together

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i sjømatproduksjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Sjømat, teknologi og ressursutnyttelse
Kjerneelementet sjømat, teknologi og ressursutnytting handlar om samspelet mellom eigenskapane til råvarene, handlag, produksjonsteknikkar og produksjonsmetodar basert på tradisjonar og fagkunnskap. Vidare handlar det om bruk av teknologi, produktutvikling og kvalitetsvurdering i tråd med tilgang, etterspurnad og verdiskaping. Kjerneelementet handlar òg om dilemma knytte til råvaretilgang, levandelagring, slakting og ressursutnytting av sjømat. Det handlar dessutan om bruk og vedlikehald av reiskapar, maskiner og utstyr.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handlar om personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Det handlar vidare om trygg produksjon og omsetning av sjømat ved å følgje kvalitetssystemet til verksemda. Kjerneelementet handlar òg om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av sjømat.

Berekraftig produksjon
Kjerneelementet berekraftig produksjon handlar om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi auka lønnsemd. Vidare handlar kjerneelementet om best mogleg ressursutnytting og om korleis bransjen påverkar miljøet gjennom val av råvarer og emballasje. Dessutan handlar berekraftig produksjon om avfallshandtering, resirkulering og førebygging av utslepp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handlar om kunnskap om pliktene og rettane i arbeidslivet og betydninga av trepartssamarbeidet. Vidare handlar kjerneelementet om å skape eit psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremjar helse, miljø og sikkerheit. Kjerneelementet handlar òg om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenking og respekt for meiningsforskjellar og forståing for korleis dette påverkar arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handlar dessutan om måla og historia til verksemda og om kva tilhøyrsel ho har i eit yrkesfellesskap som fremjar utvikling, likeverd og likestilling.

 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere mottak, vidareforedling, transport og omsetning av sjømat

 • gjennomføre førstehandsbehandling i samsvar med gjeldande regelverk og forklare samanhengar mellom kvalitet og fangstmetodar

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med rutinane og regelverket til verksemda, og gjere greie for konsekvensar av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere over kor viktig dette er for verksemda og samarbeidspartnarar

 • gjennomføre manuell og maskinell handtering av sjømat og marint restråstoff og reflektere over val av metode

 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på ein kvalifisert måte, utføre førebyggjande dagleg vedlikehald av maskiner og utstyr og gjere greie for konsekvensar ved avvik

 • anvende aktuelle kjøle-, fryse- og konserveringsmetodar og vurdere korleis kvaliteten på produkta blir påverka over tid

 • utvikle og justere reseptar og produktspesifikasjonar og gjere greie for korleis råvarer, hjelpe- og tilsetjingsstoff og produksjonsmetodar påverkar produkta

 • gjere greie for eigenskapane og samansetninga til råvarene, forklare kva endringar som skjer under produksjon og konservering og gjere greie for kva rolle sjømat har for kosthald og helse

 • anvende emballerings- og lagringsmetodar og gjere greie for korleis dette påverkar kvalitet og ressursutnytting

 • reflektere over korleis ønskte og uønskte mikroorganismar kan påverke sjømat og gjere greie for tiltak for å styre førekomsten

 • gjere greie for og følgje rutinar for skadedyrnedkjemping i verksemda

 • følgje rutinar og reglar for helse, miljø og sikkerheit, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø

 • gjere greie for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare kva rolle tilsynsmyndigheitene har overfor verksemda

 • gjere greie for tekniske, kjemiske, biologiske og juridiske føresetnader for levandelagring av sjømat og drøfte konsekvensar ved avvik

 • følgje krav og rutinar for merking og sporing og gjere greie for konsekvensar ved avvik

 • handtere biologisk avfall og andre typar avfall og reflektere over korleis dette påverkar miljøet

 • gjennomføre utbytteberekningar og enkle kalkulasjonar og drøfte faktorar som påverkar dei økonomiske resultata til verksemda

 • drøfte etiske dilemma ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjere medvitne og berekraftige val

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tileigne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståeleg i samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar

 • utvikle faglege ferdigheiter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbetringsarbeid i verksemda

 • reflektere over korleis samhandling i eit fagleg og kollegialt yrkesfellesskap kan fremje likeverd og likestilling

 • beskrive måla og historia til verksemda og reflektere over korleis dette påverkar den daglege drifta

 • gjere greie for organiseringa av verksemda, rettane og pliktene til arbeidstakaren og arbeidsgivaren, korleis partane i arbeidslivet samarbeider, og korleis dette bidreg til å utvikle eit betre arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres med en blanding av flere undervisningsmetoder.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er:
Vår: 15. januar–1. februar
Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.

LO medlemmer se også Medlemsorganisasjoner LO - AOF. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Interessert i noen av disse?