AOF.no

Sjømatproduksjon Vg3 – BP22/23 – Live nettbasert K2 – Dagtid

Kurs ID: 501547

Oppstart

onsdag 8. februar 2023

Slutter

torsdag 30. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 8. februar 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Stine Lokøen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Faget sjømatproduksjon skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsetting av sjømat. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider i sjømatproduksjon.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21. Fri i grunnskolens sommerferie.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i sjømatproduksjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Ettersom vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK06, må du gå opp til fagprøven innen 31.12.2025. Det blir derfor prioritert opptak på de som har minst 3-4 års erfaring.

Kjerneelementer i sjømatproduksjonsfaget er:

Sjømat, teknologi og ressursutnyttelse
Kjerneelementet sjømat, teknologi og ressursutnytting handlar om samspelet mellom eigenskapane til råvarene, handlag, produksjonsteknikkar og produksjonsmetodar basert på tradisjonar og fagkunnskap. Vidare handlar det om bruk av teknologi, produktutvikling og kvalitetsvurdering i tråd med tilgang, etterspurnad og verdiskaping. Kjerneelementet handlar òg om dilemma knytte til råvaretilgang, levandelagring, slakting og ressursutnytting av sjømat. Det handlar dessutan om bruk og vedlikehald av reiskapar, maskiner og utstyr.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handlar om personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Det handlar vidare om trygg produksjon og omsetning av sjømat ved å følgje kvalitetssystemet til verksemda. Kjerneelementet handlar òg om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av sjømat.

Berekraftig produksjon
Kjerneelementet berekraftig produksjon handlar om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi auka lønnsemd. Vidare handlar kjerneelementet om best mogleg ressursutnytting og om korleis bransjen påverkar miljøet gjennom val av råvarer og emballasje. Dessutan handlar berekraftig produksjon om avfallshandtering, resirkulering og førebygging av utslepp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handlar om kunnskap om pliktene og rettane i arbeidslivet og betydninga av trepartssamarbeidet. Vidare handlar kjerneelementet om å skape eit psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremjar helse, miljø og sikkerheit. Kjerneelementet handlar òg om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenking og respekt for meiningsforskjellar og forståing for korleis dette påverkar arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handlar dessutan om måla og historia til verksemda og om kva tilhøyrsel ho har i eit yrkesfellesskap som fremjar utvikling, likeverd og likestilling.

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Stine Lokøen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.