AOF.no

Sikkerhetsfaget Vg3 – Live nettbasert – 2023

Kurs ID: 502349

Oppstart

torsdag 23. februar 2023

Slutter

torsdag 16. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 23. februar 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 sikkerhetsfaget handler om å forebygge, minske risiko for og å redusere konsekvenser av kriminalitet og uønskede hendelser. Videre handler faget om samfunnssikkerhet, objektsikkerhet, personlig sikkerhet og helsefremmende arbeid. Faget skal ruste deg til et arbeidsliv der sikkerhetsbehovet endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til vekter.

Ta kontakt dersom du ønsker rådgivning.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Kjerneelementer i sikkerhetsfaget er:

Forebyggende sikkerhet

Kjerneelementet forebyggende sikkerhet handler om å analysere og begrense sikkerhetsrisiko gjennom forebyggende arbeid. Videre handler kjerneelementet om å gjennomføre beredskapsøvelser etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og om å støtte opp under god sikkerhetskultur i virksomheter. Dette innebærer kunnskap om virksomheters organisering, tjenesteinstrukser og turnusplaner.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kjerneelementet samfunnssikkerhet og beredskap handler om samfunnets kritiske funksjoner og hvilke beredskapsprinsipper som ligger til grunn for å beskytte disse funksjonene. Dette innebærer å forstå hvordan tiltak og beredskapsplaner må utvikles og endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang. Kjerneelementet handler videre om å håndtere hendelser, sikre objekter, og samhandle med nødetater og andre beredskapsaktører ved konfliktsituasjoner og skadesteder.

Kommunikasjon og relasjoner

Kjerneelementet kommunikasjon og relasjoner handler om å skape tillit og trygghet i samhandling med servicemottakere i ulike livssituasjoner. Dette handler om å ha kunnskap om kulturelt mangfold og møte ulike individer med respekt og toleranse, som motvekt mot fordommer og diskriminering. Kjerneelementet handler også om å ha et reflektert forhold til ulike maktforhold i møte med andre mennesker, respektere uenighet og håndtere konflikter på en fredelig måte. Det handler også om å ha kunnskap om rus og å kunne håndtere ruspåvirkede personer. Videre handler kjerneelementet om å forstå hvilke behov mottakeren har, for å kunne tilby passende service og produkt.

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • gjøre rede for hva som kan true kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, og foreslå tiltak som kan sikre disse

 • reflektere over sikkerhet og trygghet i et samfunnsperspektiv og gjøre rede for samhandling mellom offentlige myndigheter og sikkerhetsbransjen

 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser etter gjeldende standarder og presentere ulike forebyggende og konsekvensreduserende sikkerhetstjenester og -produkter

 • planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for å redusere risiko for brann i ulike virksomheter, etter gjeldende regelverk

 • utvikle enkle beredskapsplaner og planlegge, gjennomføre og vurdere beredskapsøvelser

 • planlegge og gjennomføre sikkerhetsbefaringer og utarbeide sikringsplan for ulike objekter

 • gjøre rede for ulike typer identitetsbevis og utforske sikkerhetselementer i disse

 • beskrive og dokumentere observasjoner, egne aktiviteter og ulike hendelser

 • reflektere over egen maktposisjon i ulike arbeidssituasjoner og i møte med ulike sårbare grupper og utøve yrkesrollen i tråd med demokratiske prinsipper

 • reflektere over faktorer som påvirker samhandling mellom mennesker i ulike livssituasjoner

 • forstå og gjøre rede for hvordan kulturforskjeller kan påvirke ulike arbeidssituasjoner og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og publikum

 • vurdere risiko for konflikt og foreslå og gjennomføre tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner

 • utforske og anvende ulike hjelpemidler og verktøy i sikkerhetsarbeidet

 • gjennomføre førstehjelp og omsorg ved akutt sykdom og skade

 • gjøre rede for symptomer på ulike typer rus og gjennomføre tiltak for å håndtere ruspåvirkede personer

 • lede ulike skadesteder inntil nødetat overtar og håndtere situasjoner der liv og helse står på spill

 • reflektere over betydningen av service i sikkerhetsarbeid og tilpasse service til ulike mottakere

 • presentere ulike sikkerhetstjenester og produkter og tilpasse utførelsen av arbeidsoppgaven etter kundens behov

 • utvikle og vurdere tilbud for ulike sikkerhetsoppdrag

 • gjennomføre sikkerhetstjenester etter gjeldende lover og forskrift og krav til leveransekvalitet, og tilpasse utførelsen etter kundens behov

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere sikkerhetsleveranser, og bidra til å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner med forslag til kvalitetsforbedring

 • utforske områder innenfor helse, miljø og sikkerhet, anvende gjeldende regelverk i ulike arbeidssituasjoner, og gjøre rede for egen rolle og virksomhetens organisering og tiltak i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 • utvikle og vurdere opplæringsplaner og tjenesteinstrukser for ulike sikkerhetstjenester og gjennomføre opplæring innenfor egne ansvarsområder

 • lage enkle turnusplaner for sikkerhetstjenester i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • reflektere over yrkesetiske retningslinjer og verdier og bruke disse i ulike arbeidssituasjoner

 • utforske og gjøre rede for sikkerhetskulturen i en virksomhet

 • arbeide etter bedriftens etiske regler og integritet, og gjøre rede for oppdragsgivers krav til informasjonssikkerhet og konfidensialitet

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.