AOF.no

Sikkerhetsfaget – fagbrev – virtuelt klasserom

Kurs ID: 501360

Oppstart

tirsdag 18. oktober 2022

Slutter

tirsdag 9. mai 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 4. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til vekter.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Kjerneelementer i sikkerhetsfaget er:

Forebyggende sikkerhet

Kjerneelementet forebyggende sikkerhet handler om å analysere og begrense sikkerhetsrisiko gjennom forebyggende arbeid. Videre handler kjerneelementet om å gjennomføre beredskapsøvelser etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og om å støtte opp under god sikkerhetskultur i virksomheter. Dette innebærer kunnskap om virksomheters organisering, tjenesteinstrukser og turnusplaner.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kjerneelementet samfunnssikkerhet og beredskap handler om samfunnets kritiske funksjoner og hvilke beredskapsprinsipper som ligger til grunn for å beskytte disse funksjonene. Dette innebærer å forstå hvordan tiltak og beredskapsplaner må utvikles og endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang. Kjerneelementet handler videre om å håndtere hendelser, sikre objekter, og samhandle med nødetater og andre beredskapsaktører ved konfliktsituasjoner og skadesteder.

Kommunikasjon og relasjoner

Kjerneelementet kommunikasjon og relasjoner handler om å skape tillit og trygghet i samhandling med servicemottakere i ulike livssituasjoner. Dette handler om å ha kunnskap om kulturelt mangfold og møte ulike individer med respekt og toleranse, som motvekt mot fordommer og diskriminering. Kjerneelementet handler også om å ha et reflektert forhold til ulike maktforhold i møte med andre mennesker, respektere uenighet og håndtere konflikter på en fredelig måte. Det handler også om å ha kunnskap om rus og å kunne håndtere ruspåvirkede personer. Videre handler kjerneelementet om å forstå hvilke behov mottakeren har, for å kunne tilby passende service og produkt.

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • gjøre rede for hva som kan true kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, og foreslå tiltak som kan sikre disse

 • reflektere over sikkerhet og trygghet i et samfunnsperspektiv og gjøre rede for samhandling mellom offentlige myndigheter og sikkerhetsbransjen

 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser etter gjeldende standarder og presentere ulike forebyggende og konsekvensreduserende sikkerhetstjenester og -produkter

 • planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for å redusere risiko for brann i ulike virksomheter, etter gjeldende regelverk

 • utvikle enkle beredskapsplaner og planlegge, gjennomføre og vurdere beredskapsøvelser

 • planlegge og gjennomføre sikkerhetsbefaringer og utarbeide sikringsplan for ulike objekter

 • gjøre rede for ulike typer identitetsbevis og utforske sikkerhetselementer i disse

 • beskrive og dokumentere observasjoner, egne aktiviteter og ulike hendelser

 • reflektere over egen maktposisjon i ulike arbeidssituasjoner og i møte med ulike sårbare grupper og utøve yrkesrollen i tråd med demokratiske prinsipper

 • reflektere over faktorer som påvirker samhandling mellom mennesker i ulike livssituasjoner

 • forstå og gjøre rede for hvordan kulturforskjeller kan påvirke ulike arbeidssituasjoner og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og publikum

 • vurdere risiko for konflikt og foreslå og gjennomføre tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner

 • utforske og anvende ulike hjelpemidler og verktøy i sikkerhetsarbeidet

 • gjennomføre førstehjelp og omsorg ved akutt sykdom og skade

 • gjøre rede for symptomer på ulike typer rus og gjennomføre tiltak for å håndtere ruspåvirkede personer

 • lede ulike skadesteder inntil nødetat overtar og håndtere situasjoner der liv og helse står på spill

 • reflektere over betydningen av service i sikkerhetsarbeid og tilpasse service til ulike mottakere

 • presentere ulike sikkerhetstjenester og produkter og tilpasse utførelsen av arbeidsoppgaven etter kundens behov

 • utvikle og vurdere tilbud for ulike sikkerhetsoppdrag

 • gjennomføre sikkerhetstjenester etter gjeldende lover og forskrift og krav til leveransekvalitet, og tilpasse utførelsen etter kundens behov

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere sikkerhetsleveranser, og bidra til å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner med forslag til kvalitetsforbedring

 • utforske områder innenfor helse, miljø og sikkerhet, anvende gjeldende regelverk i ulike arbeidssituasjoner, og gjøre rede for egen rolle og virksomhetens organisering og tiltak i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 • utvikle og vurdere opplæringsplaner og tjenesteinstrukser for ulike sikkerhetstjenester og gjennomføre opplæring innenfor egne ansvarsområder

 • lage enkle turnusplaner for sikkerhetstjenester i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • reflektere over yrkesetiske retningslinjer og verdier og bruke disse i ulike arbeidssituasjoner

 • utforske og gjøre rede for sikkerhetskulturen i en virksomhet

 • arbeide etter bedriftens etiske regler og integritet, og gjøre rede for oppdragsgivers krav til informasjonssikkerhet og konfidensialitet

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset forbereder deg til en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/ for de fleste fylker.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven hos din fylkeskommune.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.