AOF.no

Sikkerhetsfaget – fagbrev – virtuelt klasserom

Kurs ID: 501285

Oppstart

tirsdag 10. januar 2023

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 27. desember 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til vekter.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder innen Sikkerhetsfaget Vg3 er: 

Sikkerhetsplanlegging: Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet. 

Sikkerhetsarbeid: Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering: Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet. 

https://www.udir.no/kl06/SIK3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

 

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen sikkerhetsfaget.

Etter Vg3

Sikkerhetsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser for virksomheter og ulike arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk

 • vurdere og prosjektere ulike sikkerhetstiltak som kan redusere risiko

 • vurdere og oppdatere beredskapsplaner i samsvar med gjeldende risikobilde

 • planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser for virksomheter

 • kontrollere og vurdere et system for internkontroll i samsvar med gjeldende regelverk

 • planlegge og gjennomføre en vernerunde for virksomheter i samsvar med gjeldende regelverk

 • veilede kollegaer og informere kunder om virksomhetens krav til etikk og publikumsvennlig atferd

 • gjøre rede for virksomhetens strategi, organisering, tjenester, produkter og markedssituasjon

 • gjøre rede for tjenester og produkter som sikkerhetsbransjen kan tilby, og vurdere bransjens oppgaver med utgangspunkt i samfunnets sikkerhetsbehov

 • lage og vurdere opplæringsplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • planlegge og gjennomføre en befaring i en virksomhet, utarbeide tilbud og kontrakt for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • lage instruks for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • lage turnusplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk

 • planlegge tiltak for helse, miljø og sikkerhet for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • informere kunder om integrerte sikkerhetssystemer og fysiske, tekniske og manuelle sikkerhetstiltak

 • planlegge og gjennomføre opplæring i stasjonære og patruljerende vektertjenester

Sikkerhetsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utføre stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regelverk og bransjens, kundens og publikums krav til leveransekvalitet, service og effektivitet

 • vurdere og gjennomføre tiltak for helse, miljø og sikkerhet i stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • lede arbeidet på et skadested inntil offentlig skadestedsleder kommer

 • utføre førstehjelp på et skadested

 • planlegge, utføre og vurdere oppgaver knyttet til brannvern i en virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk

 • forebygge og håndtere konfliktsituasjoner i samsvar med gjeldende regelverk og sikkerhetsbransjens etiske retningslinjer

 • betjene alarmanlegg, automatisk adgangskontrollanlegg og tv-overvåkingsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk

 • vurdere og iverksette sikkerhetstiltak knyttet til akutte trusler mot person og eiendom

 • bruke tilgjengelige tekniske og manuelle hjelpemidler knyttet til virksomhetens stasjonære og patruljerende vektertjenester

Rapportering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utføre og dokumentere en kvalitetsrevisjon av en sikkerhetsleveranse og vurdere tiltak som kan forbedre oppdragets kvalitet

 • utarbeide skriftlige rapporter om observasjoner og hendelser ved stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • registrere og dokumentere sikkerhetsrelaterte avvik, vurdere tendenser i avvikene og foreslå risikoreduserende tiltak

 • utarbeide en lønnsomhetsanalyse for et sikkerhetsoppdrag

 • utføre og dokumentere en revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetssystemet i en virksomhet i henhold til virksomhetens instrukser for stasjonære og patruljerende vektertjenester

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset forbereder deg til en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/ for de fleste fylker.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven hos din fylkeskommune.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.