AOF.no

Sikkerhetsfaget – Fagbrev – Klasserom

Kurs ID: 500238

Oppstart

torsdag 13. oktober 2022

Slutter

torsdag 25. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 13. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 110

Timer med foreleser: 110

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Jan-Erik Kristiansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra sikkerhetsbransjen? Da kan du ta fagbrev i sikkerhetsfaget og styrke din rolle på arbeidsplassen.

Fagbrev utdanningen i sikkerhetsfaget er beregnet på deg som har lang erfaring (4 år eller mer)  fra vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller større bedrifter som har egne vektere.

Med fagbrev i sikkerhetsfaget får du tverrfaglig yrkeskompetanse på hvordan du kan forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb» og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Hvorfor ta fagbrev i sikkerhetsfaget?

Med fagbrev i sikkerhetsfaget vil du bli en ressurs for bedriften, kunden og allmenheten med dine kunnskaper og kompetanse på å gjennomføre sikkerhetstiltak, risikovurdering, beredskapsarbeid og konflikthåndtering.

Videre gir et fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen

 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse

 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver

 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser

 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen

 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet

 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til vekter.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men du må kunne dokumentere 5 års relevant praksis fra yrket før oppmelding til den avsluttende fagprøven/praktisk prøve.

Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder innen Sikkerhetsfaget Vg3 er:

Sikkerhetsplanlegging: Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet. 

Sikkerhetsarbeid: Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering: Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet. 

https://www.udir.no/kl06/SIK3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen sikkerhetsfaget.

Etter Vg3

Sikkerhetsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser for virksomheter og ulike arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk

 • vurdere og prosjektere ulike sikkerhetstiltak som kan redusere risiko

 • vurdere og oppdatere beredskapsplaner i samsvar med gjeldende risikobilde

 • planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser for virksomheter

 • kontrollere og vurdere et system for internkontroll i samsvar med gjeldende regelverk

 • planlegge og gjennomføre en vernerunde for virksomheter i samsvar med gjeldende regelverk

 • veilede kollegaer og informere kunder om virksomhetens krav til etikk og publikumsvennlig atferd

 • gjøre rede for virksomhetens strategi, organisering, tjenester, produkter og markedssituasjon

 • gjøre rede for tjenester og produkter som sikkerhetsbransjen kan tilby, og vurdere bransjens oppgaver med utgangspunkt i samfunnets sikkerhetsbehov

 • lage og vurdere opplæringsplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • planlegge og gjennomføre en befaring i en virksomhet, utarbeide tilbud og kontrakt for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • lage instruks for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • lage turnusplaner for stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk

 • planlegge tiltak for helse, miljø og sikkerhet for stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • informere kunder om integrerte sikkerhetssystemer og fysiske, tekniske og manuelle sikkerhetstiltak

 • planlegge og gjennomføre opplæring i stasjonære og patruljerende vektertjenester

Sikkerhetsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utføre stasjonære og patruljerende vektertjenester i samsvar med gjeldende regelverk og bransjens, kundens og publikums krav til leveransekvalitet, service og effektivitet

 • vurdere og gjennomføre tiltak for helse, miljø og sikkerhet i stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • lede arbeidet på et skadested inntil offentlig skadestedsleder kommer

 • utføre førstehjelp på et skadested

 • planlegge, utføre og vurdere oppgaver knyttet til brannvern i en virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk

 • forebygge og håndtere konfliktsituasjoner i samsvar med gjeldende regelverk og sikkerhetsbransjens etiske retningslinjer

 • betjene alarmanlegg, automatisk adgangskontrollanlegg og tv-overvåkingsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk

 • vurdere og iverksette sikkerhetstiltak knyttet til akutte trusler mot person og eiendom

 • bruke tilgjengelige tekniske og manuelle hjelpemidler knyttet til virksomhetens stasjonære og patruljerende vektertjenester

Rapportering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utføre og dokumentere en kvalitetsrevisjon av en sikkerhetsleveranse og vurdere tiltak som kan forbedre oppdragets kvalitet

 • utarbeide skriftlige rapporter om observasjoner og hendelser ved stasjonære og patruljerende vektertjenester

 • registrere og dokumentere sikkerhetsrelaterte avvik, vurdere tendenser i avvikene og foreslå risikoreduserende tiltak

 • utarbeide en lønnsomhetsanalyse for et sikkerhetsoppdrag

 • utføre og dokumentere en revisjon av helse-, miljø- og sikkerhetssystemet i en virksomhet i henhold til virksomhetens instrukser for stasjonære og patruljerende vektertjenester

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Offentlig tilrettelagt eksamen.

Teoriforberedende eksamen som privatist.

Oppmeldingsfrist for vår er 1. februar og høst 15. september

Gå til eksamensoppmelding

Utdanningen vil bli søkt fullfinansiert gjennom fylkeskommunen under gitte forutsetninger. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Jan-Erik Kristiansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.