AOF.no

Sikkerhetsfaget

HK-Kampanje pris for medlemmer i Handel og kontor 10 000 kr.

Stipend for teori til fagbrev for fullverdige medlemmer 10 000 kr.

Klasseromsundervisning og digital undervisning

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

28.08.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 400,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Kurset er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til vekter med fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Forebyggende sikkerhet
Kjerneelementet forebyggende sikkerhet handler om å analysere og begrense sikkerhetsrisiko gjennom forebyggende arbeid. Videre handler kjerneelementet om å gjennomføre beredskapsøvelser etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og om å støtte opp under god sikkerhetskultur i virksomheter. Dette innebærer kunnskap om virksomheters organisering, tjenesteinstrukser og turnusplaner.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Kjerneelementet samfunnssikkerhet og beredskap handler om samfunnets kritiske funksjoner og hvilke beredskapsprinsipper som ligger til grunn for å beskytte disse funksjonene. Dette innebærer å forstå hvordan tiltak og beredskapsplaner må utvikles og endres i takt med et skiftende trusselbilde og teknologisk fremgang. Kjerneelementet handler videre om å håndtere hendelser, sikre objekter, og samhandle med nødetater og andre beredskapsaktører ved konfliktsituasjoner og skadesteder.

Kommunikasjon og relasjoner
Kjerneelementet kommunikasjon og relasjoner handler om å skape tillit og trygghet i samhandling med servicemottakere i ulike livssituasjoner. Dette handler om å ha kunnskap om kulturelt mangfold og møte ulike individer med respekt og toleranse, som motvekt mot fordommer og diskriminering. Kjerneelementet handler også om å ha et reflektert forhold til ulike maktforhold i møte med andre mennesker, respektere uenighet og håndtere konflikter på en fredelig måte. Det handler også om å ha kunnskap om rus og å kunne håndtere ruspåvirkede personer. Videre handler kjerneelementet om å forstå hvilke behov mottakeren har, for å kunne tilby passende service og produkt.

 • gjøre rede for hva som kan true kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, og foreslå tiltak som kan sikre disse

 • reflektere over sikkerhet og trygghet i et samfunnsperspektiv og gjøre rede for samhandling mellom offentlige myndigheter og sikkerhetsbransjen

 • planlegge og gjennomføre risikoanalyser etter gjeldende standarder og presentere ulike forebyggende og konsekvensreduserende sikkerhetstjenester og -produkter

 • planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for å redusere risiko for brann i ulike virksomheter, etter gjeldende regelverk

 • utvikle enkle beredskapsplaner og planlegge, gjennomføre og vurdere beredskapsøvelser

 • planlegge og gjennomføre sikkerhetsbefaringer og utarbeide sikringsplan for ulike objekter

 • gjøre rede for ulike typer identitetsbevis og utforske sikkerhetselementer i disse

 • beskrive og dokumentere observasjoner, egne aktiviteter og ulike hendelser

 • reflektere over egen maktposisjon i ulike arbeidssituasjoner og i møte med ulike sårbare grupper og utøve yrkesrollen i tråd med demokratiske prinsipper

 • reflektere over faktorer som påvirker samhandling mellom mennesker i ulike livssituasjoner

 • forstå og gjøre rede for hvordan kulturforskjeller kan påvirke ulike arbeidssituasjoner og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og publikum

 • vurdere risiko for konflikt og foreslå og gjennomføre tiltak for å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner

 • utforske og anvende ulike hjelpemidler og verktøy i sikkerhetsarbeidet

 • gjennomføre førstehjelp og omsorg ved akutt sykdom og skade

 • gjøre rede for symptomer på ulike typer rus og gjennomføre tiltak for å håndtere ruspåvirkede personer

 • lede ulike skadesteder inntil nødetat overtar og håndtere situasjoner der liv og helse står på spill

 • reflektere over betydningen av service i sikkerhetsarbeid og tilpasse service til ulike mottakere

 • presentere ulike sikkerhetstjenester og produkter og tilpasse utførelsen av arbeidsoppgaven etter kundens behov

 • utvikle og vurdere tilbud for ulike sikkerhetsoppdrag

 • gjennomføre sikkerhetstjenester etter gjeldende lover og forskrift og krav til leveransekvalitet, og tilpasse utførelsen etter kundens behov

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere sikkerhetsleveranser, og bidra til å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner med forslag til kvalitetsforbedring

 • utforske områder innenfor helse, miljø og sikkerhet, anvende gjeldende regelverk i ulike arbeidssituasjoner, og gjøre rede for egen rolle og virksomhetens organisering og tiltak i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

 • utvikle og vurdere opplæringsplaner og tjenesteinstrukser for ulike sikkerhetstjenester og gjennomføre opplæring innenfor egne ansvarsområder

 • lage enkle turnusplaner for sikkerhetstjenester i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • reflektere over yrkesetiske retningslinjer og verdier og bruke disse i ulike arbeidssituasjoner

 • utforske og gjøre rede for sikkerhetskulturen i en virksomhet

 • arbeide etter bedriftens etiske regler og integritet, og gjøre rede for oppdragsgivers krav til informasjonssikkerhet og konfidensialitet

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

Frist for oppmelding til eksamen er:

Vår: 15. januar–1. februar

Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune.

Egen kampanjepris for medlemmer i HK kr 10 000 – (fullpris kr 17 800).

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.HK-Kampanje pris for medlemmer i Handel og kontor 10 000 kr.

Stipend for teori til fagbrev for fullverdige medlemmer 10 000 kr.

Interessert i noen av disse?