AOF.no

Servitørfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Cooking together

Oppstart

05.09.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Cooking together

Kurset er rettet mot voksne som ønsker fagbrev innen servitørfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Håndverksferdigheter, formidling og produktkunnskap
Kjerneelementet håndverksferdigheter, formidling og produktkunnskap handler om anbefalinger, valg og presentasjon av mat- og drikkevarer, serverings- og tilberedningsmetoder og bruk av faguttrykk. Videre handler det om profesjonell gjestebehandling, kunnskap om mat og drikke, tjenesteyting og mersalg og å arbeide selvstendig og sammen med andre. Det handler også om estetikk, klargjøring av lokaler, bruk av håndverktøy, maskiner, utstyr og digitale bestillings- og betalingssystemer. Kjerneelementet omfatter å samarbeide med andre faggrupper for å utvikle og sette sammen, kalkulere og prissette menyer tilpasset sesong og tradisjon, gjester og anledning.

Kvalitet og trygg mat og drikke
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat og drikke handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Videre handler det om trygg behandling og servering av mat og drikke og om å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kjerneelementet handler også om lover og forskrifter som regulerer produksjon, salg og servering av mat og drikke.

Bærekraftig produksjon
Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og øke lønnsomheten. Videre handler kjerneelementet om best mulig ressursutnyttelse og om bransjens påvirkning på miljøet gjennom valg av produkter. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere servering av mat og drikke ut fra lokale, nasjonale og internasjonale tradisjoner, trender, sesonger og anledninger

 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere sammenhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnyttelse

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for konsekvenser av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kunder og samarbeidspartnere

 • utvikle menyer basert på tilgjengelige råvarer og produkter, gjøre rede for anbefalingene og vurdere alternative løsninger basert på gjestenes ønsker og behov

 • presentere og tilpasse mat og drikke ut fra gjestenes behov, allergier og intoleranser og vurdere hvordan dette kan bidra til en fullverdig og trygg matopplevelse

 • anvende utstyr og bruke kreativitet ved tilberedning og servering av kalde og varme drikker etter lokale, nasjonale og internasjonale oppskrifter

 • bruke mise en place for ulike serveringsmetoder og teknikker og reflektere over hvordan valg av metode kan bidra til profesjonell gjestebehandling og tjenesteyting

 • vise kreativitet i arbeidet med å dekke og dekorere bord, søke inspirasjon gjennom bruk av digitale verktøy og ivareta fagets krav til estetikk

 • yte profesjonell service og gjestebehandling og reflektere over hvordan servitøren kan bidra til kvalitet på mat og drikke, måltidsglede, reiselivsopplevelse og mersalg

 • gjøre rede for rutiner for profesjonell behandling av kundeklager og reflektere over hvordan dette er god kundebehandling

 • følge lover, forskrifter og retningslinjer for servering av alkoholholdig drikke, være tydelig i kommunikasjon med gjester og sette grenser, rapportere avvik og gjøre rede for konsekvenser ved brudd på regelverk

 • vurdere, anbefale og begrunne forslag om alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer ut fra retter og gjestens ønsker

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger, gjester og samarbeidspartnere

 • utvikle faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten

 • reflektere over hvordan ønskede og uønskede mikroorganismer kan påvirke produkter og gjøre rede for tiltak for å styre forekomsten

 • gjøre rede for og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten

 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø

 • gjøre rede for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten

 • følge krav og rutiner for merking og sporing og reflektere over konsekvenser ved avvik

 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede for hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse

 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold, rapportere feil og gjøre rede for konsekvenser ved avvik

 • gjennomføre beregninger og enkle kalkulasjoner og drøfte faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater

 • gjøre rede for og håndtere avfall i virksomheten og reflektere over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet

 • reflektere over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling

 • beskrive virksomhetens mål og historie og reflektere over hvordan dette påvirker daglig drift

 • gjøre rede for virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle et bedre arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

Frist for oppmelding til eksamen er:

Vår: 15. januar–1. februar

Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Interessert i noen av disse?