AOF.no

Service- og administrasjonsfaget

Har du praktisk erfaring fra kontorbransjen, men mangler formell kompetanse? Da kan service- og administrasjonsfaget være noe for deg.

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Oppstart

07.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

10 000,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til service- og administrasjonsmedarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare A2 eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Lønnsomhet og utvikling
Kjerneelementet lønnsomhet og utvikling handler om hvordan ulike faktorer kan bidra til høyere effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i virksomheten. Det handler også om å følge regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerhet. Videre handler kjerneelementet om å oppfylle miljøkrav og bruke ressurser effektivt.

Organisasjon og virksomhetsstøtte
Kjerneelementet organisasjon og virksomhetsstøtte handler om å planlegge, organisere, legge til rette for og utføre oppgaver som støtter styring og drift av virksomheter. Kjerneelementet innebærer å forstå og arbeide etter virksomhetens mål og kjerneoppgaver. Videre handler kjerneelementet om hvordan organiseringen av virksomheten påvirker drift og arbeidsoppgaver.

Kommunikasjon og service
Kjerneelementet kommunikasjon og service handler om å gjøre administrative prosesser stadig bedre og mer brukervennlige. Kjerneelementet innebærer å tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukere internt og eksternt og om å representere virksomheten.

 • presentere virksomhetens kjerneoppgaver, organisering, strategier og mål

 • planlegge og koordinere ulike markedsførings- og profileringsaktiviteter

 • gjøre rede for og bruke virksomhetens interne og eksterne kommunikasjonskanaler

 • bruke virksomhetens systemer og programvare og veilede andre i å bruke dem

 • utarbeide dokumenter og informasjonsmateriell i tråd med virksomhetens grafiske profil

 • gjøre rede for regelverk som gjelder personvern, og følge virksomhetens rutiner for å samle inn, behandle og lagre informasjon

 • reflektere over etiske dilemmaer knyttet til personvern og behov for åpenhet

 • innhente, bearbeide og presentere relevant informasjon for beslutningstakere i virksomheten

 • innhente tilbud og handle varer og tjenester etter gjeldende regelverk, rutiner og miljøkrav i virksomheten

 • utføre oppgaver som har med budsjett og økonomi å gjøre, og drøfte sammenhenger mellom budsjett, regnskap og økonomiske nøkkeltall

 • gjøre rede for og utføre administrative oppgaver knyttet til personalarbeid

 • planlegge og gjennomføre møter og arrangementer, og vurdere hvordan kostnader og miljø- og klimahensyn skal vektlegges i prosessen

 • forstå og gjøre rede for hvordan kulturforskjeller kan påvirke ulike arbeidssituasjoner, og ta hensyn til dette i møte med kolleger, kunder og brukere

 • tilpasse kommunikasjonen og utøvelsen av servicerollen i ulike arbeidssituasjoner

 • drøfte hvordan medbestemmelse organiseres og praktiseres i virksomheten, og presentere oppgaver knyttet til organiseringen og praktiseringen av medbestemmelse

 • vurdere og foreslå tiltak som kan bedre og effektivisere administrative arbeidsoppgaver i virksomheten

 • gjøre rede for og følge lov- og regelverk og interne rutiner i ulike arbeidssituasjoner

 • reflektere over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsfellesskap

 • reflektere over etiske retningslinjer og verdier i virksomheten og arbeide i tråd med disse

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren

 • gjøre rede for ulike område innenfor helse, miljø og sikkerhet og for hvordan tiltak og organisering i virksomheten, og egen medvirkning, påvirker arbeidsmiljøet

 • gjennomføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk tilpasset måte

 • gjøre rede for virksomhetens beredskapsplaner og for egen rolle i konflikt- og nødssituasjoner

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med en tverrfaglig skriftlig eksamen på en videregående skole nær deg.

Kurset finansieres gjennom egenbetaling. De som er organisert gjennom Handel og Kontor vil få dekket hele kursavgiften hvis han/hun tilfredsstiller kravet til å motta stipend gjennom HK`s egen stipendordning.

Interessert i noen av disse?