AOF.no

Resepsjonsfaget Vg3 – Virtuelt – BP 22/23

Kurs ID: 501687

Oppstart

torsdag 29. september 2022

Slutter

torsdag 8. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

søndag 20. november 2022

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Resepsjonsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i resepsjoner på hotell og andre overnattingssteder. Faget skal fremme kompetanse om vertskapsrollen og det helhetlige reiselivsproduktet som inkluderer transport, formidling, overnatting, servering og aktiviteter.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl 17-21.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til resepsjonist med fagbrev.

For å få best mulig læringsutbytte av kurset anbefaler vi at du som deltaker har minst 3 års relevant arbeidserfaring ved kursoppstart.
Videre anbefaler AOF at du har norskkunnskaper tilsvarende B1 muntlig og skriftlig.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Hovudområde

Vertskapsrolla

Hovudområdet omfattar gjestehandtering i resepsjonar og formidling av serviceleveransar i ei verksemd. Vidare dreier det seg om situasjonstilpassa kommunikasjon og åtferd. Vertskapsrolla omfattar formidling av produkt og tenester som inkluderer lokale og regionale attraksjonar, lokalt næringsliv og transporttilbod. Regelverk og rutinar for tryggleik under opphaldet høyrer med til hovudområdet.

Sal

Hovudområdet omfattar kommunikasjon og samhandling i resepsjonen med kundar, gjester og medarbeidarar. Det omfattar sal, meirsal og gjensal. Vidare inkluderer det utforming av salsbrev, utarbeiding av kommunikasjonsmateriell, klagehandsaming og presentasjon av serviceleveransen. Hovudområdet fokuserer på samarbeid med dei eksterne salskanalane knytte til verksemda. Bruk av digitale reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i verksemda høyrer med til hovudområdet.

Drift

Hovudområdet omfattar daglege gjeremål i ein resepsjon. Her inngår driftssystema i verksemda, tryggingsrutinar, internkontrollrutinar og bruk av digitale verktøy. Hovudområdet omfattar også innhenting av og analyse av nøkkeltala i verksemda.

https://www.udir.no/kl06/RES3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Etter Vg3

Vertskapsrolla

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utføre service i vertskapsrolla og tilpasse kommunikasjon, åtferd og klesdrakt i møte med gjester

 • kommunisere munnleg og skriftleg med gjestene, også på engelsk

 • bruke enkle formuleringar på eit anna framandspråk enn engelsk i møte med gjestene

 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk og tryggingsrutinar i verksemda ved brann, ran og tjuveri og ved behov for førstehjelp

 • velje ut og bruke ulike verkemiddel i formidlinga av tenestene til verksemda og destinasjonen

 • formidle informasjon om lokale og nasjonale attraksjonar

 • gjere greie for historia til verksemda og kva organisering, mål, strategi og forretningsidé verksemda har, og bruke dette i vertskapsrolla

 • koordinere interne og eksterne aktørar rundt opphaldet til gjesten

Sal

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • planleggje og gjennomføre sal, meirsal og gjensal gjennom framsyning og presentasjon av produkt og tenester og tilpassing til dei behova gjestene har, og krava til lønnsemd i verksemda

 • utarbeide salsbrev og anna kommunikasjonsmateriell

 • handsame klager i tråd med gjeldande regelverk

 • kommunisere skriftleg med gjester og eksterne salskanalar

 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystema i verksemda i salsarbeidet

 • vurdere kundegrunnlaget til verksemda og gjere greie for kva kjede- og firmaavtalar ho har

 • arbeide etter etiske retningslinjer og gjeldande regelverk for sal og marknadsføring

 • vurdere kapasitet og prissetjing i verksemda i samsvar med dei krava verksemda set til lønnsemd

Drift

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • planleggje og utføre daglege driftsoppgåver i resepsjonen i samsvar med rutinane i verksemda og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og ut frå omsyn til miljøet

 • planleggje, klargjere, gjennomføre og evaluere dei oppgåvene verksemda har ved arrangement

 • planleggje og utføre daglege arbeidsoppgåver og rutinar i husøkonomavdelinga

 • servere mat og drikke etter gjeldande regelverk

 • gjere greie for organisering av verksemda og sin eigen arbeidsplass og si eiga rolle i verksemda

 • hente inn, rekne ut og analysere nøkkeltala i overnattingsavdelinga

 • vurdere korleis ulike faktorar påverkar lønnsemda i verksemda

 • drøfte samanhengar mellom internt arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet på reiselivsproduktet

 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i verksemda til å gjere, endre, optimalisere og avbestille reservasjonar

 • bruke kasse og betalingsterminalar, handtere kontantbehaldning, utføre oppgjersrutinar og gjere enkle valutaoverslag og kalkulasjonar

 • bruke systema og rutinane i verksemda til å formidle informasjon mellom avdelingane

 • rapportere statistikk etter gjeldande regelverk

 • gjere greie for og arbeide i tråd med tryggingsrutinane i verksemda

 • arbeide i samsvar med etiske verdiar, rutinar og gjeldande regelverk knytte til overnattingsverksemda

 • vurdere korleis arbeidsplassen kan tilpassast ergonomisk, og utføre arbeidet på ein ergonomisk riktig måte

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i resepsjonsfaget, og gjere greie for dei pliktene og rettane som lærlingen, arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.