AOF.no

Reiselivsfaget – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 503346

Oppstart

mandag 11. mars 2024

Slutter

mandag 18. november 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 15. april 2024

Pris

23600,-

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Bykle

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 reiselivsfaget handler om drift, salg og service innenfor reiselivsproduktet. Videre handler det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståelse i møte med gjester og kunder. Faget skal ruste deg til å ta del i et arbeidsliv der trender og markedssituasjon endrer seg etter ønsket til kundene og etter utviklingen og kravet som samfunnet stiller.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i reiselivsfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Vertskap og service
Kjerneelementet vertskap og service handlar om å skape lojalitet og gode totalopplevingar i møte med kundar og gjester. Det handlar òg om å tilpasse vertskapsrolla til ulike lokasjonar og arbeidsføresetnader. Kjerneelementet handlar vidare om historieforteljing, produktkunnskap og innsal av tilbod. I dette ligg det å tilpasse formidling og kommunikasjon til gjester og kundar frå ulike kulturar.

Drift av reiselivsprodukt
Kjerneelementet drift av reiselivsprodukt handlar om å utvikle og distribuere konkurransedyktige produkt lokalt eller globalt i samarbeid med aktørar innanfor det heilskaplege reiselivsproduktet. Vidare handlar det om å forstå inntekts- og kostnadsfaktorane og korleis desse påverkar drift, tilbod og prising av ulike produkt. Kjerneelementet handlar òg om å utnytte ressursar effektivt og ansvarleg for å sikre meirverdi og berekraft i verksemda. Vidare handlar det om å følgje relevante lovverk og etiske retningslinjer for å bidra til gode kundeopplevingar og eit godt arbeidsmiljø.

Reiseliv i utvikling
Kjerneelementet reiseliv i utvikling handlar om innovasjon gjennom omstillingsprosessar og vidareutvikling og om å skape unike, berekraftige og heilskaplege opplevingar. Det inneber å forstå trendar, utviklingstrekk og globale utfordringar som reiselivsnæringa står overfor, og korleis denne kunnskapen kan anvendast i drift og vidareutvikling av verksemda.

 • vurdere nasjonale og globale trendar og faktorar som påverkar reiselivet, og foreslå tiltak som kan bidra til ein berekraftig vekst

 • presentere eiga verksemd med vekt på forretningsplanen og reflektere over korleis berekraftsperspektivet er sikra

 • presentere dei ulike avdelingane og arbeidsoppgåvene i verksemda og korleis desse påverkar samhandling, heilskapleg drift og utvikling

 • drøfte og presentere korleis samarbeid mellom ulike aktørar i reiselivsbransjen kan bidra til innovasjon og styrkje heilskaplege reiselivsprodukt

 • planleggje og utvikle heilskaplege reiselivsprodukt og vurdere tiltak som sikrar ei berekraftig ressursutnytting

 • planleggje, gjennomføre og vurdere sals- og marknadsaktivitetar for verksemda

 • vurdere inntektene og kostnadene til verksemda og gjere greie for korleis desse påverkar lønnsemda

 • berekne pris og presentere tilbod på ulike reiselivsprodukt

 • gjere greie for prisdifferensieringar i reiselivsnæringa og vurdere moglege konsekvensar av prisdifferensiering

 • utforske og presentere kva det inneber å respektere og forstå ulike kulturar, og ta omsyn til kulturforskjellar i møte med kollegaer, besøkjande, gjester og andre samarbeidspartnarar

 • tilpasse kommunikasjonen og utøvinga av servicerolla til ulike arbeidssituasjonar

 • utforske og formidle kunnskap om norsk og samisk kultur og om aktuell lokal historie, lokal kultur og lokale attraksjonar

 • presentere ein destinasjon på norsk og engelsk

 • reflektere over vertskapsrolla og anvende tiltak som kan auke totalopplevinga for gjestene

 • bruke kundeoppfølgingssystema i verksemda, og presentere korleis desse kan brukast i kampanjar og kundedialog og til å byggje kundelojalitet

 • bruke reservasjonssystema og betalingsløysingane til verksemda og utføre valutaberekningar

 • følgje retningsliner og lovverk og bruke dei interne rutinane i verksemda ved behandling av reklamasjonar og klagar

 • gjennomføre førstehjelp, bruke beredskapsplanane til verksemda og reflektere over eiga rolle og eige ansvar i konflikt- og nødssituasjonar

 • gjere greie for helse, miljø- og sikkerheitstiltak i verksemda og for eiga rolle og eige høve til å medverke i arbeidet med helse, miljø og sikkerheit

 • utforske og presentere område og regelverk innanfor helse, miljø og sikkerheit

 • reflektere over etiske retningslinjer og verdiar i verksemda og følgje desse i ulike arbeidssituasjonar

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Agder

Bykle

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.