AOF.no

Reiselivsfaget – Bransjeprogram i reiselivsnæringen

Kurs ID: 502385

Oppstart

onsdag 12. april 2023

Slutter

onsdag 4. oktober 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 5. april 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 60

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring og praksis fra REISELIVSBRANSJEN, og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF setter opp flere GRATIS klasser innen bransjeprogrammet "REISELIVSNÆRINGEN".

Disse kursene er forbeholdt deg med minst 4-5 års erfaring fra Reiselivsfaget. Tilbudene kan også gjøres tilgjengelig for permitterte og ledige fra bransjen.

Reiselivsnæringen sysselsetter personer innen f.eks. overnatting og servering, camping, opplevelser og kulturnæringer, destinasjonsselskaper, luftfart og bilutleie, turoperatører og reisebyråer.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Kurset gjennomføres som et virtuelt kurs og du kan delta på kurset hjemme fra din egen stue. Det er noen krav som må oppfylles før du kan søke om å få delta på dette kurset. Se punktene om hvem det passer for og forkunnskaper nedenfor.

Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Handel og Kontor Norge, Virke og Parat samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å utvikle korte og relevante opplæringstilbud for reiselivsnæringen.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til reiselivsmedarbeider med fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men deltakeren må ha 4-5 års erfaring fra yrket. Undervisning og kommunikasjon foregår på norsk, språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontor som godkjenner praksis.

Reiselivsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdselsfag, VG2 Reiseliv og VG3 Reiselivsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Kjerneelementer:

Vertskap og service

Kjerneelementet vertskap og service handlar om å skape lojalitet og gode totalopplevingar i møte med kundar og gjester. Det handlar òg om å tilpasse vertskapsrolla til ulike lokasjonar og arbeidsføresetnader. Kjerneelementet handlar vidare om historieforteljing, produktkunnskap og innsal av tilbod. I dette ligg det å tilpasse formidling og kommunikasjon til gjester og kundar frå ulike kulturar.

Drift av reiselivsprodukt

Kjerneelementet drift av reiselivsprodukt handlar om å utvikle og distribuere konkurransedyktige produkt lokalt eller globalt i samarbeid med aktørar innanfor det heilskaplege reiselivsproduktet. Vidare handlar det om å forstå inntekts- og kostnadsfaktorane og korleis desse påverkar drift, tilbod og prising av ulike produkt. Kjerneelementet handlar òg om å utnytte ressursar effektivt og ansvarleg for å sikre meirverdi og berekraft i verksemda. Vidare handlar det om å følgje relevante lovverk og etiske retningslinjer for å bidra til gode kundeopplevingar og eit godt arbeidsmiljø.

Reiseliv i utvikling

Kjerneelementet reiseliv i utvikling handlar om innovasjon gjennom omstillingsprosessar og vidareutvikling og om å skape unike, berekraftige og heilskaplege opplevingar. Det inneber å forstå trendar, utviklingstrekk og globale utfordringar som reiselivsnæringa står overfor, og korleis denne kunnskapen kan anvendast i drift og vidareutvikling av verksemda.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne:

 • vurdere nasjonale og globale trendar og faktorar som påverkar reiselivet, og foreslå tiltak som kan bidra til ein berekraftig vekst

 • presentere eiga verksemd med vekt på forretningsplanen og reflektere over korleis berekraftsperspektivet er sikra

 • presentere dei ulike avdelingane og arbeidsoppgåvene i verksemda og korleis desse påverkar samhandling, heilskapleg drift og utvikling

 • drøfte og presentere korleis samarbeid mellom ulike aktørar i reiselivsbransjen kan bidra til innovasjon og styrkje heilskaplege reiselivsprodukt

 • planleggje og utvikle heilskaplege reiselivsprodukt og vurdere tiltak som sikrar ei berekraftig ressursutnytting

 • planleggje, gjennomføre og vurdere sals- og marknadsaktivitetar for verksemda

 • vurdere inntektene og kostnadene til verksemda og gjere greie for korleis desse påverkar lønnsemda

 • berekne pris og presentere tilbod på ulike reiselivsprodukt

 • gjere greie for prisdifferensieringar i reiselivsnæringa og vurdere moglege konsekvensar av prisdifferensiering

 • utforske og presentere kva det inneber å respektere og forstå ulike kulturar, og ta omsyn til kulturforskjellar i møte med kollegaer, besøkjande, gjester og andre samarbeidspartnarar

 • tilpasse kommunikasjonen og utøvinga av servicerolla til ulike arbeidssituasjonar

 • utforske og formidle kunnskap om norsk og samisk kultur og om aktuell lokal historie, lokal kultur og lokale attraksjonar

 • presentere ein destinasjon på norsk og engelsk

 • reflektere over vertskapsrolla og anvende tiltak som kan auke totalopplevinga for gjestene

 • bruke kundeoppfølgingssystema i verksemda, og presentere korleis desse kan brukast i kampanjar og kundedialog og til å byggje kundelojalitet

 • bruke reservasjonssystema og betalingsløysingane til verksemda og utføre valutaberekningar

 • følgje retningsliner og lovverk og bruke dei interne rutinane i verksemda ved behandling av reklamasjonar og klagar

 • gjennomføre førstehjelp, bruke beredskapsplanane til verksemda og reflektere over eiga rolle og eige ansvar i konflikt- og nødssituasjonar

 • gjere greie for helse, miljø- og sikkerheitstiltak i verksemda og for eiga rolle og eige høve til å medverke i arbeidet med helse, miljø og sikkerheit

 • utforske og presentere område og regelverk innanfor helse, miljø og sikkerheit

 • reflektere over etiske retningslinjer og verdiar i verksemda og følgje desse i ulike arbeidssituasjonar

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Eksamen for dette kurset vil være 2 juni 2023.

Kurset er kostnadsfritt for deg som deltaker, da kursavgiften er dekket av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogram i Reiselivsnæringen. Du må selv legge ut for oppmeldingsavgift til eksamen/fagprøve og deretter få dette refundert fra AOF.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.