AOF.no

Regler for behandling av personopplysninger (GDPR), digitalt kurs 28.11.2022

Kurs ID: 501470

Oppstart

mandag 28. november 2022

Slutter

mandag 28. november 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 21. november 2022

Pris

1800,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for offentlig sektor om personopplysningsloven og personvernforordningen fra EU (GDPR)

Innledning:

Fra juli 2018 ble det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjedde som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation; GDPR.

Fra samme tidspunkt ble gjeldende personopplysningslov fra 2000 opphevet og erstattet av forordningen og denne blir norsk rett som følge av EØS-avtalen. EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir innsamlet, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.

Foreleser - Kurt Bjørnnes

Han er advokat MNA og har egen praksis i  Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt  undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet  Fagakademiet AOF. 

Ledere, ansatte og tillitsvalgte i offentlig sektor 

Ingen krav til forkunnskaper.

Offentlig forvaltning behandler en stor mengde personopplysninger. Dette skjer i forbindelse med service- og tjenesteyting til befolkningen. I tillegg skjer dette som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Kurset vil fokusere på følgende hovedtemaer:

 • Innledning om personvern i offentlig forvaltning og forholdet til offentlighet og arkivering

 • Innholdet i disse sentrale begreper i personvernretten

  • Personopplysning

  • Behandlingsansvarlig

  • Databehandler

  • Registrert

 • Vilkårene for å behandle personopplysninger

 • Internkontroll og informasjonssikkerhet

 • Plikten til å utarbeide en konsekvensanalyse/personvernanalyse

 • Prinsippene om innebygd personvern

 • Reglene om personvernombud

 • Tilsyn og kontroll, herunder Datatilsynets rolle

Å sette fokus på de mest sentrale reglene som kommer til anvendelse når offentlig forvaltning skal behandle personopplysninger. 

Kursets læringsmål er at deltakeren skal bli tryggere på personvernretten gjennom å beherske reglene.

Virtuelt klasserom

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift, kr. 1.800,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.