AOF.no

Produksjonsteknikkfaget Vg3 – Virtuelt

Kurs ID: 501903

Oppstart

onsdag 3. mai 2023

Slutter

onsdag 15. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

fredag 28. april 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Aktuelle arbeidssteder er små og store industribedrifter.

Kurset vil gå onsdager fra kl 17-21 i virtuelt klasserom.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i produksjonsteknikk.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Produksjonsteknikkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Industriteknologi og Vg3 Produksjonsteknikkfaget (hovedfokus).

 

Hovedområder innen Vg3 Produksjonsteknikkfaget er:

 

Produksjon

 

Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr. Videre omfatter det innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling inngår også i hovedområdet. Sikker jobbutførelse står sentralt i hovedområdet.

 

Vedlikehold  

Hovedområdet omfatter forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Videre omfatter det vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks. Rengjøring og smøring inngår også.

 

Dokumentasjon og kvalitet  

Hovedområdet omfatter bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold. I tillegg dekker det valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering, står sentralt i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/PRT3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      utarbeide en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre og følge en logistikkplan for produksjonen

·      utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser med vekt på miljøforhold og sikker jobbutførelse

·      foreta materialuttak og velge produksjonsmetode og måleutstyr ut fra en produksjonsordre

·      klargjøre og stille inn produksjonsmaskiner og utstyr og stille inn produksjonsparametere i tråd med spesifikasjoner

·      sette i drift, styre, overvåke, kontrollere og justere produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner

·      kjøre produksjon med tanke på effektiv og optimal drift og registrere utvikling over tid

·      operere maskiner og produksjonsutstyr for produkthåndtering og produktsammenstilling

·      foreta inspeksjon på produksjonsmaskiner og utstyr og forklare sammenhenger mellom kvalitetsavvik og driftsfeil på disse

·      gjennomføre stans av produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner i tråd med rutiner

·      håndtere biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering

·      foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i prosessen i tråd med gjeldende kvalitetssystem

·      gjøre rede for materialtyper, materialkvaliteter, varmebehandling og bruksområder for produkter i produksjonsområdet

 

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      utføre førstelinjes-vedlikeholdsoppgaver

·      utføre rengjørings- og smøringsrutiner for prosess- og produksjonsutstyr

·      utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på maskinutrustning og styringssystemer

·      utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjoner og prosedyrer

 

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem

·      planlegge, vurdere og dokumentere produksjonsprosessen i tråd med tegninger, standarder og prosedyrer

·      finne fram og anvende kravspesifikasjoner for materialer til produksjonsprosessen

·      utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr

·      anvende kvalitetstester

·      registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet

·      vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse

·      gjøre rede for etiske retningslinjer, informasjons- og beslutningssystem, krav til HMS og krav til reduksjon av utslipp

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen er i nov/des 2023.

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding gis underveis i kurset.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag- og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Oscar Lindø

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.