AOF.no

Portørfaget- Teori til fagbrevet

Kurs ID: 500385

Oppstart

torsdag 3. november 2022

Slutter

torsdag 25. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 3. november 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang praktisk erfaring som portør på sykehus/helseinstitusjon, men mangler formell kompetanse? Da kan teorikurset rettet mot å ta fagbrev som portør være noe for deg!

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til portør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Hovedområder

Helsefremmende arbeid

Hovedområdet handler om å identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og ved sikring. Videre handler det om å kunne drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør, og forstå og følge medisinskfaglig veiledning og instruks fra den ansvarlige legen eller annet autorisert helsepersonell. Det handler også om å kunne observere og rapportere om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren under transport, forflytting og sikring. Videre handler det om å forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner, og i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell kunne begrunne og iverksette tiltak ved akutt sykdom og skade. Hovedområdet omfatter også forebyggende HMS, brannvern, beredskap, smittevern og hygienetiltak etter gjeldende retningslinjer.

Kommunikasjon og samhandling

Hovedområdet handler om å kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Hovedområdet handler også om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder om tilstanden til pasienter og brukere. Videre handler det om å vise og forklare at empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet. Det handler også om å avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp. Hovedområdet handler videre om tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering inngår også. Regelverk om taushetsplikt og personvern er en del av hovedområdet.

Yrkesutøvelse

Hovedområdet handler om sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere ved hjelp av ulike metoder og bidra til et optimalt pasientforløp. Hovedområdet handler også om transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer. Videre handler det om å forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten og å følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold. Hovedområdet handler også om å behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr, og å transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. Å kunne gjøre rede for bruk av transporttekniske innretninger, hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for sikkerhet og driftspålitelighet hører også med. Å kunne følge regelverk og yrkesetiske retningslinjer, og kjenne portørens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper inngår i hovedområdet. Videre handler det om å følge beredskapsplaner i virksomheten og ivareta gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling. Å vurdere og iverksette tiltak overfor aggressive og truende personer, i samarbeid med annet helsepersonell, og å forstå viktigheten av å gjennomgå spesielle hendelser eller episoder man har opplevd i jobbsammenheng i etterkant inngår i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/POR3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Målet for portørfaget er at studentene etter endt utdanning skal kunne:

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå og forklare begrepet pasient- og brukerforløp i egen virksomhet

 • identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytting og sikring

 • observere og rapportere om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren i deres miljø, under transport, forflytting og sikring

 • forstå og følge medisinskfaglig veiledning og instruks fra den ansvarlige legen eller annet autorisert helsepersonell

 • forebygge smittespredning og ivareta god hygiene i samsvar med gjeldende regelverk

 • forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner i samsvar med retningslinjer og instruks

 • drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør

 • vurdere risiko for brann og andre ulykker på arbeidsplassen og foreslå forebyggende HMS-tiltak

 • i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell, iverksette og begrunne tiltak ved akutt sykdom og skade

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende

 • kommunisere og samhandle med kollegaer, andre profesjoner på tvers av fagområder, avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp

 • bruke digitalt verktøy og programvare ved kommunikasjon og rapportering, og bruke moderne digitalt og analogt utstyr for kommunikasjon og navigasjon

 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering og kommunisere med personer i en traumatisk og reaktiv krisesituasjon under transport, forflytting og sikring

 • vise og forklare at empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet

 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forflytte og transportere pasienter og brukere på en profesjonell måte

 • utføre transport og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer

 • følge beredskapsplanene i virksomheten og ivareta gjeldende retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet

 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling

 • utføre brannvern og smittevern i samsvar med gjeldende regelverk

 • vurdere og iverksette tiltak overfor aggressive og truende personer, i samarbeid med annet helsepersonell

 • forstå viktigheten av å gjennomgå spesielle hendelser eller episoder man har opplevd i jobbsammenheng i etterkant

 • forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten, og følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold

 • gjøre rede for bruk av transporttekniske innretninger, hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for sikkerhet og driftspålitelighet

 • behandle aktuelle medikamenter og medisinskteknisk utstyr, og transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer

 • transportere, sortere og lagre ulike typer avfall i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer

 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

 • følge regelverk og yrkesetiske retningslinjer, og kjenne portørens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper

 • bidra til at virksomheten kan forbedre sin totale ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgavene

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Teoretisk eksamen som privatist i mai/ juni 2023

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10.500. Har du ikke rettigheter i fondet har f.eks. Fagforbundet og Delta egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.

Studiet er godkjent av Lånekassen.

Troms og Finnmark

Tromsø

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.