AOF.no

Portørfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501921

Oppstart

torsdag 4. mai 2023

Slutter

torsdag 16. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. april 2023

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du erfaring fra portørtjenesten på sykehus eller annen helseinstitusjon og ønsker å få dokumentert hva du kan?

Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien og nå kan du sitte hjemme og delta på undervisning via nettet. Du deltar i et virtuelt klasserom og undervisningen livestreames. Du kan melde deg på dette kurset uansett hvor du bor.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt.  Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til portør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i portørfaget er:

Helse og omsorg

Kjerneelementet helse og omsorg handler om å vise omsorg, gi pleie og kommunisere med syke under forflytning og transport. Videre handler det om å identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere. Det handler også om å vise empati, respekt og tillit, om å motivere pasienter og brukere, og om å håndtere truende og aggressive personer i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell. Arbeidsoppgaver knyttet til døde personer inngår også. Videre handler det om å følge gjeldende lover og retningslinjer, utføre førstehjelp og følge opp smitteverntiltak. Å reflektere over etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen inngår også.

Transport, pasientsikkerhet og logistikk
Kjerneelementet transport, pasientsikkerhet og logistikk handler om å planlegge transportoppdrag og å forflytte pasienter og brukere til rett tid på en omsorgsfull og sikker måte. Brukermedvirkning, regelverk om taushetsplikt og personvern er en del av kjerneelementet. Det handler videre om logistikk ved varemottak og vareforsyning, om transport av medikamenter, prøver og blodprodukter og om å håndtere avfall. Transport- og forflytningstekniske innretninger inngår også.

Operativt samvirke og teknologi
Kjerneelementet operativt samvirke og teknologi handler om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder. Kjerneelementet handler videre om å varsle og iverksette nødvendige tiltak ved akutte hendelser og beredskap. Videre handler det om å observere og rapportere endringer hos pasienten og iverksette tiltak ved akutt sykdom og skade og ivareta helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om debrifing etter opprivende hendelser eller episoder. Å bruke tekniske hjelpemidler og digitale ressurser og vedlikeholde utstyr inngår også.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • transportere pasienter og brukere på en profesjonell måte

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak i samarbeid med annet helsepersonell

 • bruke digitale ressurser og analogt utstyr ved navigering, kommunikasjon og rapportering

 • kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende fra ulike kulturer

 • kommunisere, samhandle, veilede og bli veiledet av kolleger og andre yrkesgrupper

 • gjøre rede for og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp

 • vurdere symptomer på sykdom og observere, identifisere og rapportere fysiske og psykiske endringer i tilstanden til pasienter og brukere

 • følge medisinskfaglig veiledning og instrukser og reflektere over hensikten med disse

 • gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende retningslinjer for hygiene og utføre relevante smitteverntiltak og reflektere over hensikten med disse

 • gjennomføre helsefaglige støttefunksjoner i samsvar med retningslinjer og instrukser

 • utføre førstehjelp og varsling etter gjeldende retningslinjer og rutiner

 • reflektere over hva pasient- og brukermedvirkning innebærer i yrkesutøvelsen

 • reflektere over hva taushetsplikt og yrkesetikketiske problemstillinger innebærer i yrkesutøvelsen

 • utføre arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer

 • utføre arbeidsoppgaver og vurdere risiko i henhold til beredskapsplanene for virksomheten og foreslå og gjennomføre tiltak

 • gjennomføre og dokumentere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og rutiner for avviksmeldinger og internkontroller

 • utføre tiltak for å sikre liv, helse og verdier etter retningslinjer og rutiner for arbeidet

 • gjennomføre grunnleggende sykepleie og andre tiltak ved akutt sykdom og skade og i akutteam og mottak i tråd med portørens rolle

 • avgi muntlige og skriftlige rapporter, dokumentere eget arbeid og vise digital dømmekraft

 • gjennomføre tiltak overfor utagerende personer i henhold til gjeldende regelverk

 • bruke passende strategier for konflikthåndtering

 • gjennomføre debrifing etter opprivende hendelser og episoder

 • reflektere over hvordan egen fysisk og psykisk helse kan ivaretas i ulike arbeidssituasjoner

 • gjøre rede for og følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer

 • bruke transport- og forflytningstekniske innretninger og gjøre rede for hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for pasientsikkerhet og forebygging av skader

 • behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr og transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende retningslinjer

 • transportere, sortere og lagre ulike typer avfall i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer

 • utføre leiring og forflytning og bruke ergonomiske prinsipper i arbeidet

 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.