AOF.no

Portørfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Buskerud

Drammen

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til portør med fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Helse og omsorg
Kjerneelementet helse og omsorg handler om å vise omsorg, gi pleie og kommunisere med syke under forflytning og transport. Videre handler det om å identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere. Det handler også om å vise empati, respekt og tillit, om å motivere pasienter og brukere, og om å håndtere truende og aggressive personer i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell. Arbeidsoppgaver knyttet til døde personer inngår også. Videre handler det om å følge gjeldende lover og retningslinjer, utføre førstehjelp og følge opp smitteverntiltak. Å reflektere over etiske dilemmaer i yrkesutøvelsen inngår også.

Transport, pasientsikkerhet og logistikk
Kjerneelementet transport, pasientsikkerhet og logistikk handler om å planlegge transportoppdrag og å forflytte pasienter og brukere til rett tid på en omsorgsfull og sikker måte. Brukermedvirkning, regelverk om taushetsplikt og personvern er en del av kjerneelementet. Det handler videre om logistikk ved varemottak og vareforsyning, om transport av medikamenter, prøver og blodprodukter og om å håndtere avfall. Transport- og forflytningstekniske innretninger inngår også.

Operativt samvirke og teknologi
Kjerneelementet operativt samvirke og teknologi handler om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder. Kjerneelementet handler videre om å varsle og iverksette nødvendige tiltak ved akutte hendelser og beredskap. Videre handler det om å observere og rapportere endringer hos pasienten og iverksette tiltak ved akutt sykdom og skade og ivareta helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om debrifing etter opprivende hendelser eller episoder. Å bruke tekniske hjelpemidler og digitale ressurser og vedlikeholde utstyr inngår også.

 • transportere pasienter og brukere på en profesjonell måte

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak i samarbeid med annet helsepersonell

 • bruke digitale ressurser og analogt utstyr ved navigering, kommunikasjon og rapportering

 • kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende fra ulike kulturer

 • kommunisere, samhandle, veilede og bli veiledet av kolleger og andre yrkesgrupper

 • gjøre rede for og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp

 • vurdere symptomer på sykdom og observere, identifisere og rapportere fysiske og psykiske endringer i tilstanden til pasienter og brukere

 • følge medisinskfaglig veiledning og instrukser og reflektere over hensikten med disse

 • gjennomføre arbeid i tråd med gjeldende retningslinjer for hygiene og utføre relevante smitteverntiltak og reflektere over hensikten med disse

 • gjennomføre helsefaglige støttefunksjoner i samsvar med retningslinjer og instrukser

 • utføre førstehjelp og varsling etter gjeldende retningslinjer og rutiner

 • reflektere over hva pasient- og brukermedvirkning innebærer i yrkesutøvelsen

 • reflektere over hva taushetsplikt og yrkesetikketiske problemstillinger innebærer i yrkesutøvelsen

 • utføre arbeidsoppgaver knyttet til døde personer etter gjeldende retningslinjer

 • utføre arbeidsoppgaver og vurdere risiko i henhold til beredskapsplanene for virksomheten og foreslå og gjennomføre tiltak

 • gjennomføre og dokumentere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og rutiner for avviksmeldinger og internkontroller

 • utføre tiltak for å sikre liv, helse og verdier etter retningslinjer og rutiner for arbeidet

 • gjennomføre grunnleggende sykepleie og andre tiltak ved akutt sykdom og skade og i akutteam og mottak i tråd med portørens rolle

 • avgi muntlige og skriftlige rapporter, dokumentere eget arbeid og vise digital dømmekraft

 • gjennomføre tiltak overfor utagerende personer i henhold til gjeldende regelverk

 • bruke passende strategier for konflikthåndtering

 • gjennomføre debrifing etter opprivende hendelser og episoder

 • reflektere over hvordan egen fysisk og psykisk helse kan ivaretas i ulike arbeidssituasjoner

 • gjøre rede for og følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer

 • bruke transport- og forflytningstekniske innretninger og gjøre rede for hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for pasientsikkerhet og forebygging av skader

 • behandle medikamenter og medisinskteknisk utstyr og transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende retningslinjer

 • transportere, sortere og lagre ulike typer avfall i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer

 • utføre leiring og forflytning og bruke ergonomiske prinsipper i arbeidet

 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærern legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

NB! Hvis vi ikke får nok deltakere til å sette igang klasseromskurs, så vil alle få tilbud om digital/virtuell undervisning.      

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er:
Vår: 15. januar –1. februar
Høst: 1.–15. september
All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Kurset koster kr 23 900,- pluss kursmateriell og eksamensavgift.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden. Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Interessert i noen av disse?