AOF.no

Pølsemakerfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Cooking together

Oppstart

05.09.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Cooking together

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til pølsemaker med fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Håndverksferdigheter og fagkunnskap
Kjerneelementet håndverksferdigheter og fagkunnskap handler om utvikling av ferdigheter og forståelse av sammenhengen mellom fagkunnskap og håndverkstradisjoner. Videre handler det om å forstå og utnytte råvarenes egenskaper og bruksområder i kombinasjon med produksjonsmetoder, hjelpe- og tilsetningsstoffer, ulike håndverktøy, teknikker, maskiner og utstyr. Kjerneelementet handler også om produktutvikling og opptrening av sensoriske ferdigheter som skal brukes for å kunne vurdere og utvikle kvaliteten på produkter etter gitte kriterier og kundens ønsker.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Det handler videre om produksjon av ulike kjøttprodukter for salg og om å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kvalitet og trygg mat omfatter også lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av matvarer.

Bærekraftig produksjon
Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt, effektivitet, valg av produksjonsmetoder og optimal råvareutnyttelse. Det handler videre om kontinuerlig forbedringsarbeid og om utvikling av arbeidsteknikker og å ta i bruk teknologi og teknikker som grunnlag for produktutvikling. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere produksjon ut fra resept, råvarevalg, produksjonsmetode og gitte kriterier

 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere sammenhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnyttelse

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for konsekvenser av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kundene og samarbeidspartnerne

 • vurdere kvalitet på råvarer og anvende ulike behandlingsteknikker, konserveringsmetoder og prosesser og forklare hvordan disse påvirker kvaliteten på sluttproduktet

 • gjøre rede for slakteskrottens anatomi og gjenkjenne og beskrive ulike kjøttråvarer og biprodukter

 • gjøre rede for kjøttets egenskaper og sammensetning og forklare ulike kjemiske reaksjoner som skjer under produksjon og konservering

 • bruke ulike salte-, røyke-, koke- og tørkemetoder og forklare hvordan de påvirker produktenes egenskaper

 • produsere deiger og farser og gjøre rede for prosessen og hva som påvirker kvaliteten

 • stoppe pølser og forklare hvilke metoder og tarmer som benyttes til ulike produksjoner

 • utvikle og justere resepter og gjøre rede for hvordan råvarer, hjelpe- og tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produkt, næringsinnhold og økonomi

 • reflektere over hvordan ønskede og uønskede mikroorganismer kan påvirke forskjellige kjøttprodukter, og gjøre rede for tiltak for å styre forekomsten

 • gjøre rede for og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten

 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold og gjøre rede for konsekvenser ved avvik

 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, kunne utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø

 • gjennomføre beregninger og enkle kalkulasjoner i forbindelse med produksjon, produktutvikling og omsetning og drøfte faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater

 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede fro hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse

 • følge krav og rutiner for merking og sporing og gjøre rede for over konsekvenser ved avvik

 • gjøre rede for og håndtere avfall i virksomheten og reflektere over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig med kolleger, kunder og samarbeidspartnere

 • utvikle faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten

 • drøfte etiske dilemmaer ved produksjon og omsetning av kjøtt- og pølseprodukter og gjøre bevisste og bærekraftige valg

 • reflektere over og gjøre bevisste valg med tanke på svinn, økonomi og bærekraftig utvikling i forbindelse med produksjon og emballering av kjøtt- og pølseprodukter

 • gjøre rede for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten

 • reflektere over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling

 • beskrive virksomhetens mål og historie og reflektere over hvordan dette påvirker daglig drift

 • gjøre rede for virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle et bedre arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset har undervisning ca annenhver torsdag ut mars, og i april + mai er det hver torsdagskveld.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er:

Vår: 15. januar –1. februar

Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. LO medlemmer se også Medlemsorganisasjoner LO - AOF . Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Materiell og eksamensavgift kommer i tillegg.

Interessert i noen av disse?