AOF.no

OVERFLATEBEHANDLING/INDUSTRIMALERFAGET

Kurs ID: 500194

Oppstart

mandag 10. oktober 2022

Slutter

mandag 22. mai 2023

Tidsrom

Kl.02:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

fredag 30. september 2022

Pris

23800,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

VIRTUELT KLASSEROMSUNDERVISNING!

Vi har et landsdekkende teori til fagbrevkurs innen overflateteknikk/industrimaler, dette er helt nytt hos AOF Norge.

Logg på hvor enn du er såfremst du har tilgang til internett på din pc/tablet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til industrimaler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Industrimalerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg2 Overflateteknikk, Vg3 Industrimalerfaget

Hovedområder

Forbehandling og påføring

Hovedområdet handler om vurdering av underlag. Det omfatter også sandblåsing, maskering og preservering av underlag og bruk av ulike typer påføringsteknikker. Videre inngår ulike typer materialer og valg av verktøy og utstyr til forbehandling og påføring.

Verne- og miljøarbeid

Hovedområdet handler om helse, miljø og sikkerhet. Det omfatter også risikovurdering og håndtering av kjemikalier og avfall i henhold til gjeldende regelverk. Bruk av arbeidsplattformer og stillas står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om materialkunnskap, produkter og produksjonsutstyr. Det omfatter også fagets utvikling og plass i samfunnet. Bruk av digitale verktøy til informasjonsinnhenting inngår i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/IMF3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Kompetansemål etter Vg3

 

Forbehandling og påføring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      vurdere behov for forbehandling på ulike underlag

·      utføre sandblåsing og andre relevante forbehandlingsmetoder

·      vurdere rustgrad og renhetsgrad etter gjeldende standarder

·      vurdere om underlaget tilfredsstiller gjeldende krav, før påføring av maling og annet belegg

·      utføre maskering og preservering i forbindelse med forbehandling og påføring

·      utføre tykkelsesbygging med belegg på vanskelige tilgjengelige steder

·      bruke ulike typer påføringsutstyr

·      påføre ulike typer maling og annet belegg

·      velge, bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner

·      planlegge og utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 

Verne- og miljøarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      foreta risikovurdering av egne arbeider i henhold til gjeldende regelverk

·      bruke personlig verneutstyr tilpasset produkttype og arbeidsoppgave

·      bruke stiger, arbeidsplattformer og stillaser i henhold til gjeldende regelverk

·      håndtere avfallsprodukter etter gjeldende regelverk for behandling av spesialavfall

·      håndtere helsefarlige kjemikalier i henhold til opplysninger i stoffkartoteket

·      bruke arbeidsutstyr, verktøy og maskiner i henhold til gjeldende regelverk

·      utføre arbeidet rasjonelt og økonomisk

·      utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

·      vurdere og dokumentere eget arbeid og utføre kvalitetssikring

 

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·      gjøre rede for fagets utvikling og plass i samfunnet

·      gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

·      drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

·      drøfte yrkesetiske retningslinjer

·      gjøre rede for egenskaper og funksjonsområder til ulike materialer og produkter

·      bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Avsluttende teoretisk eksamen gjennomføres i regi av din fylkeskommune. Oppmeldingsfrister og avgifter ifm dette vil bli informert om ved kursoppstart.

Alle våre fagbrevkurs er godkjente i lånekassen.

Er du medlem i en fagforening? Da kan du undersøke om du kvalifiserer for utdanningsstipend, ta kontakt med din lokale fagforening/klubb for informasjon.

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.