AOF.no

Offentleglova – en praktisk gjennomgang, digitalt kurs 11.10.2022

Kurs ID: 501469

Oppstart

tirsdag 11. oktober 2022

Slutter

tirsdag 11. oktober 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 10. oktober 2022

Pris

1800,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler.

Foreleser - Kurt Bjørnnes

Han er advokat MNA og har egen praksis i  Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han hatt  undervisningsoppdrag gjennom Høgskolen Innlandet. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet  Fagakademiet AOF. 

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Ingen krav til forkunnskaper.

Offentleglova regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til reglene på dette området. Kurset byr på en praktisk gjennomgang av loven og vil gjøre deltakeren tryggere i saksbehandlingen. Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis.

Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Om åpenhet og offentlighet i forvaltningen

  • Dokumentåpenhet

  • Hovedregler

  • Unntak fra innsyn

  • Saksbehandling av innsynskrav og klagereglene

Kurset gjennomføres på fire timer inkl korte pauser.

Kursdeltakeren skal få økt kompetanse innenfor området juss og saksbehandling, samt lære nye verktøy og få kjennskap til og oppdatert informasjon om aktuelt lovverk.

Virtuelt klasserom

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift, kr. 1.800,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.