AOF.no

Norsk for kokkfaget K4 – Høsten 2023 – Bransjeprogram

Kurs ID: 503127

Oppstart

torsdag 7. september 2023

Slutter

onsdag 15. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 7. september 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Ett yrkesrettet kurs er et steg på veien videre.

Jobber du som kokk innen reiselivsbransjen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor fagområdet/bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår en dag i uken på kveldstid.

Alle ansatte tilknyttet reiselivsnæringen, herunder bransjer innen overnatting og servering, yrker innen luftfart, turoperatører og reisebyråer, uavhengig av utdanningsbakgrunn.

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1/A2-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten. Du må ha tilgang til PC med mikrofon og kamera

 • Norskopplæring innen områdene for råvarer og produksjon, meny, samt hygiene og kvalitetsstyring

 • Grunnleggende ferdigheter i faget, som sikrer trening innen både skriving, lesing, muntlig uttale og lytting/forståelse innen fagfeltet


Muntlig kommunikasjon

 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i undervisningen og diskusjonene i klasserommet

 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner

 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff

 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner

 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner

 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening

 • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk

 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksmåter og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

 • prøve ut ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem

Skriftlig kommunikasjon

 • lese et representativt utvalg egnede samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, form og formål

 • bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en egnet tekst

 • finne hovedsyn og forklare noen trekk ved argumentasjonen i egnede sakprosatekster

 • skrive korte kreative, informative og reflekterende tekster etter mønster fra ulike eksempeltekster

 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter

 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster

 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster

 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning

 • planlegge, utforme og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier

 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

 • følge grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett

 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster

Språk, litteratur og kultur

 • beherske sentrale grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp

 • identifisere noen grammatiske særtrekk ved norsk språk og noen viktige likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål

 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger

 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn

 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

 • gjøre rede for de språklige virkemidlene kontraster, gjentakelser og sammenligninger, symboler og andre språklige bilder, og bruke dem i egne tekster i ulike sjangere

 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer

 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt et kursbevis til de med 75% fremmøte og mer.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.