AOF.no

Norsk A1 trinn 1

Kurs ID: 500085

Oppstart

tirsdag 11. oktober 2022

Slutter

tirsdag 13. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 11. oktober 2022

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

This is the first step in the beginners Level for adults with little or no prior knowledge of Norwegian, who want to learn the written and spoken language.

This course will give participants a systematic and step by step introduction to Norwegian vocabulary and structure of the Language, it will also give you insigth into the Norwegian society.

The course is suitable for beginners.

No prior knowledge is required

Key topic of the course will be Words, Expressions, Dialouges and Basic grammar. This is taught by working with various topic such as personal relationship, everyday language and Norwegian working life.

In this course we are using the books «På vei» textbook and workbook (Chapter 1 – 5)

Kurset tar for seg skriftlig og muntlig norsk, og dette læres ved å jobbe med ulike tema innenfor personlige relasjoner, hverdagsnorsk, det norske samfunnet og arbeidsliv.
Kurset er et nybegynnerkurs i norsk, og skal gi deltakerne en systematisk og trinnvis innføring i norsk vokabular og språkstruktur, samt nyttig samfunnsinformasjon.
Sentrale emner i kurset vil være Ord, Uttrykk, Dialoger, samt Grunnleggende grammatikk.

Give the participants training in everyday Norwegian/ working Norwegian.

Introduce the participants to everyday expressions, introduce yourself and others, answer and ask questions about personal matters, to tell about everyday activities, basic and order numbers, knowledge of basic Norwegian grammar and pronunciation.

Know the words and expressions related to some working life and society

-

Gi deltakerne opplæring i hverdagsnorsk / arbeidsnorsk.

Gjøre deltakerne kjent med dagligdagse uttrykk, presentere deg selv og andre, svare på og stille spørsmål om personlige forhold, å fortelle om hverdagslige aktiviteter, grunn- og ordenstall, kjennskap til grunnleggende norsk grammatikk og uttale.

Kjenne til ord og uttrykk knyttet til noen arbeidsliv og samfunn

It is taught according to the suggestopedic method, which involves getting the participants to use all their senses in the training.

The teacher uses various tools such as music, art, songs, games, activities, movement, communication, role play and more.

-

Det undervises etter den suggestopediske metode som går ut på å få deltakerne til å bruke alle sanser i opplæringen.

Læreren benytter ulike virkemidler som musikk, kunst, sanger, spill, aktiviteter, bevegelse, kommunikasjon, rollespill o.a.

Ingen eksamen

The participant pays for the course themself.

Deltakeren betaler selv for kurset.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.