AOF.no

Nettkurs REA – Matematikk R2

Kurs ID: 501405

Pris

9700,-

Timeantall

Totalt: 140

Timer online: 140

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Matematikk R2 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Sammen med matematikk R1 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. Faget gir 1 realfagspoeng. Eksamen tar du som privatist. 


Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.

Voksne/ungdom som ønsker spesiell studiekompetanse eller forbedre tidligere karakter, og som har fullført matematikk tilsvarende matematikk R1.

Bestått Matematikk R1 eller tilsvarende nivå.

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk..

Hovedområder:

Geometri - Hovedområdet handler om måling, regning og analyse av figurer i rommet. Videre dreier det seg om koordinater, likninger og vektorer som brukes til å bestemme figurer og beregne lengder, vinkler, areal og volum. I tillegg inngår tredimensjonale vektorer, skalar- og vektorprodukt og parameterframstilling.

Algebra - Hovedområdet handlerom å analysere og regne på tallmønstre og på endelige og uendelige summer av tall. Grunnleggende teknikker i hovedområdet er rekursjon og induksjon. Videre dreier det seg om rekker, konvergens og induksjonsbevis.

Funksjoner - Hovedområdet handler om bruk av periodiske funksjoner til å modellere periodiske fenomener. Videre dreier det seg om derivasjon og integrasjon av sentrale funksjoner i modellering og beregninger. Sentrale funksjoner som inngår i hovedområdet, er polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner, eksponentialfunksjoner, periodiske funksjoner og sammensetninger av dem.

Kombinatorikk og sannsynlighet - Hovedområdet handler om systematiske opptellingsmetoder som danner grunnlag for sannsynlighetsregning. Videre dreier det seg om de grunnleggende begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og om ordnede og ikke-ordnede utvalg.

Differensiallikninger - Hovedområdet handler om bruk av matematikk til å analysere og regne på dynamiske fenomener. I dette hovedområdet inngår standardmetoder for lineære og separable differensiallikninger som anvendes på praktiske problemer. I tillegg dreier det seg om sentrale begreper som initialbetingelser, retningsdiagrammer og integralkurver.

Deltagerne skal gjennom kurset kvalifisere seg teoretisk til å avlegge eksamen i Matematikk R2.

Matematikk R2 har følgende læringsmål:

Geometri

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • utføre beregninger med tredimensjonale vektorer som er representert både geometrisk og på koordinatform

 • bruke og tolke skalar- og vektorproduktet i beregning av avstander, vinkler, areal og volum

 • bruke vektorregning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater

 • beregne lengder, vinkler og arealer i legemer avgrenset av plan og kuleflater

Algebra

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene

 • gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis

 • summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer

 • regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter, bestemme konvergensområdet for disse rekkene og presentere resultatene

Funksjoner

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonene

 • derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner

 • omforme trigonometriske uttrykk av typen a sin kx + b cos kx , og bruke dem til å modellere periodiske fenomener

 • gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert

 • beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon

 • tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer

 • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte

Differensiallikninger

Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal kunne

 • modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet

 • løse lineære første ordens og separable differensiallikninger ved regning og gjøre rede for noen viktige bruksområder

 • løse andre ordens homogene differensiallikninger og bruke Newtons andre lov til å beskrive frie svingninger ved periodiske funksjoner

 • løse differensiallikninger og tegne retningsdiagrammer og integralkurver, og tolke dem ved å bruke digitale hjelpemidler

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.


Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål for studieenheten

 • Tekst om emnet

 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter

 • Andre øvingsoppgaver og quizzer

 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedene undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Nettkurs

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.