AOF.no

Nettkurs REA – Ingeniørpakken

Kurs ID: 501402

Oppstart

torsdag 19. mai 2022

Slutter

onsdag 31. desember 2025

Tidsrom

Kl.08:00 - 23:59

Påmeldingsfrist

onsdag 31. desember 2025

Pris

24900,-

Timeantall

Totalt: 420

Timer online: 420

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2, ORTO og SIVING. Dette programmet er spesielt tilpasset for deg som søker ingeniørstudier eller andre studier som krever denne fagkombinasjonen.

Du kan også plukke enkeltfag om du ønsker det.

Fysikk 1 dekker deler av kravet til studier på høyere nivå som krever spesiell studiekompetanse. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

NB! Lab-øvelser er en del av eksamen i Fysikk 1, og vi tilbyr kun dette på våre studiesteder i Haugesund, Bergen eller Kristiansand. Det vil bli satt opp egne datoer til dette. Om du bor et annet sted i landet, eller ikke kan møte på gitt tidspunkt står du selv ansvarlig for å finne et annet sted der du kan få med deg dette.

Matematikk R1 og R2 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse i matematikk. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. R1 gir 0,5 realfagspoeng og R2 gir 1 realfagspoeng.

Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.

Dette programmet passer for deg som søker ingeniørstudier. Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2 og SIVING. Vi har mange som kontakter oss for å forberede seg til ingeniørstudier og vi har derfor satt sammen dette programmet slik at du får tatt alt på ett år på kveldstid.

Fagene er også ypperlige for deg som ønsker å få ekstra realfagspoeng for å styrke din totale poengsum i søknad mot høgskole og universitet. Denne fagkombinasjonen kan utgjøre 2 realfagspoeng.

Matematikk R1:
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk
eller generell studiekompetanse med 2P / 2PY  + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Matematikk R2: Bestått Matematikk R1 eller tilsvarende nivå.

Fysikk 1:
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 1P / 2PY / 1MY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Matematikk R1:

 • Geometri

 • Algebra

 • Funksjoner

 • Kombinatorikk og sannsynlighet

Matematikk R2:

 • Geometri

 • Algebra

 • Funksjoner

 • Differansiallikninger

Fysikk 1:

 • Fysikkfaget

 • Bevegelse, krefter og energi

 • Bølger og mikrofysikk

 • Elektrisitetslære og teknologi

 • Termofysikk, astrofysikk og kosmologi

Læringsmålene

Matematikk R1

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold, og analysere og presentere funn

 • forstå begrepene vekstfart, grenseverdi, derivasjon og kontinuitet, og bruke disse for å løse praktiske problemer

 • bruke ulike strategier for å utforske og bestemme grenseverdier til funksjoner, og utforske og argumentere for anvendelser av grenseverdier

 • bestemme den deriverte i et punkt geometrisk, algebraisk og ved numeriske metoder, og gi eksempler på funksjoner som ikke er deriverbare i gitte punkter

 • analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon

 • anvende derivasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett

 • utforske og forstå regneregler for potenser og logaritmer, og bruke ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger

 • modellere og analysere eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett

 • gjøre rede for og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av diskontinuerlige funksjoner

 • utforske, analysere og derivere ulike funksjoner og deres omvendte funksjoner, og gjøre rede for egenskaper til og sammenhenger mellom slike funksjoner

 • anvende parameterframstillinger til linjer og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer

 • forstå begrepet vektor og regneregler for vektorer i planet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i planet

Matematikk R2

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • utforske egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker

 • utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering og presentere egne framgangsmåter

 • gjøre rede for integral som en grenseverdi av en følge av summer, og tolke betydningen av denne grenseverdien i ulike situasjoner

 • gjøre rede for analysens fundamentalteorem og gjøre rede for konsekvenser av teoremet

 • utvikle algoritmer for å beregne integraler numerisk, og bruke programmering til å utføre algoritmene

 • gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke ulike matematiske funksjoner, og modellere og analysere slike situasjoner ved å bruke reelle datasett

 • anvende derivasjon og integrasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett

 • analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon og integrasjon, og anvende integrasjon til å beregne ulike mål av omdreiningslegemer

 • anvende parameterframstillinger til kurver og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer inkludert problemer knyttet til fart og akselerasjon

 • utforske og forstå regneregler for vektorer i rommet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i rommet

 • utforske egenskaper ved radianer og trigonometriske funksjoner og identiteter og anvende disse egenskapene til å løse praktiske problemer

 • analysere og forstå matematiske bevis, forklare de bærende ideene i et matematisk bevis og utvikle egne bevis

Fysikk 1

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge og gjennomføre forsøk, analysere data og trekke konklusjoner

 • vurdere, bruke og lage modeller til å beskrive og forutsi fysiske fenomener

 • vurdere ulike påstander og argumenter om energi og klima i samfunnsaktuelle problemsstillinger

 • utforske, analysere og beskrive rettlinjet bevegelse

 • forstå sammenhenger mellom krefter, bevegelse og energi, og bruke dem til å gjøre beregninger

 • bruke numeriske metoder og programmering til å modellere og utforske bevegelse i situasjoner der akselerasjonen ikke er konstant

 • forstå og gjøre rede for konsekvenser av at bevegelsesmengde og energi er bevart, og bruke dette i beregninger

 • utforske hvordan energi kan gå fra en form til en annen, og vurdere energikvalitet og virkningsgrad i slike overganger

 • gjøre rede for sammenhengene mellom ladning, spenning og elektrisk energi og utforske effektomsetning i elektriske kretser

 • forstå begrepet temperatur og forklare hvordan tilført varme til et system fører til temperaturendring i dette systemet

 • utforske, sammenligne og beskrive stråling fra legemer med ulik temperatur og overflate

 • bruke modeller av strålingsbalansen til jorda til å gjøre beregninger, og vurdere hvordan endringer på jordoverflaten og i atmosfæren påvirker denne balansen

 • beskrive ulike atommodeller og drøfte hvordan observerbare effekter støtter eller utfordrer dem

 • forstå begrepet fusjon og vurdere hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.


Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål for studieenheten

 • Tekst om emnet

 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter

 • Andre øvingsoppgaver og quizzer

 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedene undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

 På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Nettkurs

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.