AOF.no

Nettkurs REA – Fysikk 1

Kurs ID: 501401

Pris

8800,-

Timeantall

Totalt: 140

Timer online: 140

Undervisningsform

Nettkurs

Nettkurs

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Trenger du fordypning i realfag for opptak til høyere studier som medisin og veterinær, naturvitenskap, teknologi eller andre fag? Eller ønsker du bare å forbedre karakteren din fra tidligere? Fysikk 1 dekker deler av kravet til studier på høyere nivå som krever spesiell studiekompetanse. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Kurset krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.

Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.

Voksne/ungdom som ønsker realfagsfordypning og/eller spesiell studiekompetanse.

Fysikk 1 dekker sammen med Fysikk 2 deler av kravet for spesiell studiekompetanse

Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 1P / 2PY / 1MY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Deltagerne skal gjennom kurset kvalifisere seg teoretisk til å avlegge eksamen i Fysikk 1. Programfaget skal gi forståelse av fysikkfaglige problemstillinger og av prosesser som fører til økt innsikt, noe som er et viktig grunnlag for flere studier i høyere utdanning og for livslang læring. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. 

Klassisk fysikk

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

 • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart

 • gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon

 • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov

 • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser

 • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener

Moderne fysikk

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • beskrive Bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer i emisjons- og absorpsjonsspektre ut fra den

 • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser

 • gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov

 • gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram

 • beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner

 • beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling

Å beskrive naturen med matematikk

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • bruke parameterframstilling til å beskrive rettlinjet bevegelse for en partikkel, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy

 • lage en eller flere matematiske modeller for sammenhenger mellom fysiske størrelser som er funnet eksperimentelt

 • bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene

Den unge forskeren

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk

 • gi eksempler på noen alternative forklaringsmodeller som ikke er forenlige med fysikkens forklaringer, og som heller ikke baserer seg på vitenskapelig metodikk

 • gjøre rede for hvordan forskeres holdninger, forventninger og erfaringer kan påvirke forskningen

 • planlegge og gjennomføre egne undersøkelser og foreta relevante forsøk innen de forskjellige hovedområdene i faget

 • samle inn og bearbeide data og presentere og vurdere resultater og konklusjoner av forsøk og undersøkelser, med og uten digitale verktøy

 • bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger

Fysikk og teknologi

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • gjøre rede for forskjellen mellom ledere, halvledere og isolatorer ut fra dagens atommodell, og forklare doping av halvleder

 • sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem

 • gjøre rede for virkemåten til lysdetektorer i digital fotografering eller digital video

 • gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger


Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.

Hver studieenhet består av:

·         Kompetansemål for studieenheten

·         Tekst om emnet

·         Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter

·         Andre øvingsoppgaver og quizzer

·         Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

NB! Lab-øvelser er en del av eksamen, og vi tilbyr kun dette på våre studiesteder i Haugesund, Bergen eller Kristiansand. Det vil bli satt opp egne datoer til dette. Om du bor et annet sted i landet, eller ikke kan møte på gitt tidspunkt står du selv ansvarlig for å finne et annet sted der du kan få med deg dette.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 Vi legger opp til eksamensforberedene undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

 

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Nettkurs

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.