AOF.no

Samfunnskunnskap Vg2

Kurs ID: 501106

Pris

8300,-

Timeantall

Totalt: 50

Timer online: 50

Nivå

Studiekompetanse

Undervisningsform

Nettkurs

Digital undervisning

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset passer for deg som har fullført grunnskolen og skal ha samfunnsfag studiekompetanse for å kvalifisere deg til høyere utdanning. Kurset passer også for deg som skal ta yrkesfaglig utdanning på videregående skoles nivå og som mangler samfunnsfag.

Dersom du skal forbedre karakteren i samfunnsfag kan du følge dette kurset.

Oppstart:
Du får tilgang i ett år fra den dagen du melder deg på.

Voksne som ønsker generell studiekompetanse eller voksne/ungdom som ønsker å forbedre karakterer fra videregående skole.

Må kunne dokumentere kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole.

Minoritetsspråklige søkere som ikke har fullført norsk grunnskole må dokumentere bestått norskprøve 3/B1 alle delprøver.

Kjerneelementene i samfunnskunnskap VG2:

Undring og utforsking

Kursdeltakeren skal kunne undre seg og reflektere over, og vurdere korleis kunnskap om samfunnet blir til. Dei skal få vere nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkjande og ‑skapande saman med andre. Kursdeltakeren skal innhente og bruke informasjon frå fleire og ulike typar kjelder for å ta opp forhold i samfunnet og deira eige liv. Dei skal kunne gjere ei kritisk vurdering av kjeldene med tanke på formål, tendens og kor pålitelege og relevante dei er.

Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking

Kursdeltakeren skal kunne vurdere samanhengar i samfunnet ut frå forskjellige perspektiv. Dei skal kunne stille spørsmål til korleis makt er organisert, og korleis makt verkar. Dei skal òg utvikle kulturforståing og kunne forstå kvifor menneske tek andre val enn dei sjølve.

Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kursdeltakeren skal kunne vurdere bakgrunnen for, konsekvensane av og handlingsalternativ for berekraftig utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Medborgarskap og berekraftig utvikling handlar om demokratisk medborgarskap, samfunnsdimensjonen av berekraftig utvikling og korleis menneske samarbeider, organiserer seg og tek avgjerder i samfunnet. Dette inneber òg at elevane skal få handlingskompetanse til å medverke i demokratiske prosessar og samfunnsforming. Sentralt innhald skal sjåast i lys av det lokale til det globale, og urfolk og minoritetar sitt perspektiv.

Identitet og livsmeistring

Kursdeltakeren skal forstå korleis menneske utviklar identitet og samhandlar med andre. Med utgangspunkt i si eiga livsverd skal kursdeltakeren få ei forståing av kven dei er, og korleis dei kan meistre eigne liv.

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg til teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i naturfag og/eller for å oppnå generell studiekompetanse.

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.

Privatisteksamen er både skriftlig og muntlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv ved bruk av MinID eller BankID. På Lånekassen sine nettsider finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Pris kr 4900,- (ekskl. materiell og eksamen)

Digital undervisning

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.