AOF.no

Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre 2022

Kurs ID: 500418

Oppstart

mandag 21. mars 2022

Slutter

onsdag 23. mars 2022

Tidsrom

Kl.12:00 - 14:30

Påmeldingsfrist

fredag 18. mars 2022

Pris

4800,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

GOL

Einarsetvegen 401

Kontakt

Roger Frostad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barsel- og barnepleiere og jordmødre på Storefjell Resort Hotel, Gol.

På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK.

Fagakademiet AOF er medarrangør av begge konferansene.

Målgruppen er barsel- og barnepleiere og jordmødre.

Ingen krav til forkunnskaper.

Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer.

Felles med ambulanse og AMK; Debatt med helsepolitikere:

Hvordan jobbe med jordmorkrisen i landet

Oppgavefordeling i tjenesten

Følgetjenesten, hva er godt nok

Responstid og taushetsplikten skaper farlige situasjoner for helsearbeidere som skal hjem til folk

Fremtidens ambulansetjeneste i Norge

Styrking av beredskap både i distrikt og sentralt


Egen seksjon for barsel-, barnepleiere og jordmødre:

•Medikamenthåndtering/lovverk

•Sammen kan vi forebygge vold mot de minste

•Hypothermibehandling til nyfødte

•Om palliasjon på nyfødtintensiv eller hjemme ved hjelp av AHS

•Leppe-gane-spalte og utfordringer med ernæring i spedbarnsalder, amming?

•Hvordan lykkes med å få fagbarnepleiere?

•Fra vann til vann - erfaringer med vannfødsler på ABC-enheten

•Jordmor der mor bor - fødsels- og barselomsorgen i et distriktsperspektiv

•Hvordan møter vi de pårørende

I tillegg får konferansen besøk av Marco Elsafadi som holder avslutningsforedraget Hvordan gjøre hverandre gode.


Konferanseavgift

De som ønsker ekstra overnatting fra 20. - 21. mars må selv kontakte hotellet, pris er kr 1.045,-.

Det er anledning til å delta en eller flere dager på dagpakke, pris er 665,- pr dag. inkl. lunsj.

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har mulighet til å søke Fagforbundets stipendordning.

Se egen invitasjonsbrosjyre for program og innledere.

Sted
Storefjell Resort Hotel, Gol

Konferansesal

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Konferanseavgift - Kr. 4.800,-

Avmeldingsfrist er 01.02.2022.

Viken

GOL

Einarsetvegen 401

Kontakt

Roger Frostad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.