AOF.no

Når matinntaket blir for lite

Kurs ID: 502219

Oppstart

onsdag 8. mars 2023

Slutter

onsdag 8. mars 2023

Tidsrom

Kl.12:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

fredag 3. mars 2023

Pris

1590,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det er mange faktorer som kan påvirke matlyst og matinntak. God ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, og så igangsetting av målrettede ernæringstiltak.

Hvem er underernært eller i risiko for underernæring? Hvilke kosttiltak kan gjøres? Vi går sammen kosttrappens 5 første trinn. Få mer kunnskap, råd og inspirasjon til hvordan du kan gjennomføre tiltak for å øke næringsinntaket til pasient/bruker.

Ansatte som jobber med hjemmeboende eldre, på sykehjem, eller andre sårbare grupper som har tjenester fra rus og psykiatri eller tjenester for utviklingshemmede.

Ingen krav til forkunnskaper.

 • Ernæring for sårbare grupper

 • Vurdere ernæringsbehov, hvordan er inntaket i forhold til behov

 • Kosttrappen

  • Underliggende faktorer

  • Miljøhensyn - spiseplassen

  • Mattilbudet (standardkoster, konsistenstilpasset kost)

  • Berikning og mellommåltider

  • Næringsdrikker

Bli bedre i god ernæringspraksis, sette i gang målrettede tiltak for å forebygge og redusere underernæring hos eldre eller andre sårbare grupper.

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs på Teams. Det vil være god anledning til å stille spørsmål underveis.

Du vil i forkant av kurset på tilsendt Teams-invitasjon. Du vil også få tilsendt en pdf-fil med foreleserens presentasjon, slik at du kan printe den ut på forhånd til å notere i under kurset, men også ha som et verktøy til senere bruk.

Foreleser:

Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon.

Lessner driver egen praksis, Ernæringsteamet i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.

Hanne Lessner har flere års erfaring som leder av vektreduksjonsgrupper ved seksjon for preventiv kardiologi, klinikk for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus HF. Lessner har tidligere vært ansvarlig for kosthold og ernæring ved Idrettens Helsesenters behandlingstilbud for helseskadelig overvekt. De siste årene har hun vært tilknyttet Akershus Universitetssykehus avdeling voksenhabilitering og BUP, Olympiatoppen og Villa Sult.

Hanne er en sprudlende og humørfylt foreleser som alltid begeistrer deltakerne!

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

ingen avsluttende prøve

kursavgift kr 1590,- pr person. Grupperabatt hvis flere sitter sammen.

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.