AOF.no

MoTo – Rettferdig omstilling (fellesskapsuken 2023)

Kurs ID: 503136

Oppstart

mandag 4. september 2023

Slutter

onsdag 6. september 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. juli 2023

Timeantall

Totalt: 15

Timer med foreleser: 15

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Et kurs i fellesskapsuken 2023 "Rettferdig omstilling"

Fellesskapsuken er 4. - 8. september og du har mulighet til å melde deg på to kurs på samme uka.

Hvordan kan en grønn omstilling bli rettferdig?

Rettferdig omstilling har blitt en kampsak i den nasjonale og globale fagbevegelsen. Det handler om hvordan vi kan oppfylle kravet om omstilling til et lavutslippssamfunn og en mer bærekraftig økonomi samtidig som vi ivaretar interessene til arbeidere og til lokalsamfunnene som vil bli mest påvirket av omstillingen.

Dette kurset er for deg som er tillitsvalgt på din arbeidsplass. Det vil gi deg en bedre forståelse av hvordan det grønne skiftet kan påvirke din bransje, og hvordan ditt forbund og din arbeidsplass kan bidra til rettferdig omstilling.

Du skal jobber med de følgende tema:

Er det mulig å få til rettferdig omstilling, og hvordan vil ulike bransjer bli påvirket?

Hva kan tillitsvalgte gjøre for å sikre en rettferdig omstilling på sin arbeidsplass?

Hvordan kan vi forene våre nåværende interesser med interessene til de som kommer etter oss?

Medlemmer og tillitsvalgte

Ingen

Deltakere har fått en innføring i:

• Hvordan den grønne omstilling kan påvirke arbeidsplassen.

• Kunnskap til å snakke og handle om den rettferdig omstilling.

• Klubbens mulighet til å sikre en rettferdig omstilling på arbeidsplassen.

• Hvordan bygge nettverk på tvers av forbundsgrensene i LO for at klubben skal sikre en rettferdig omstilling.

Når du har gjennomført kurset skal du kunne:

• Utforske hvordan det grønne skifte kan påvirke arbeidsplassen din.

• Ha kunnskap til å snakke og handle i saker så man oppnår rettferdig omstilling.

• Utforske klubbens mulighet til å sikre en rettferdig omstilling på arbeidsplassen.

• Bygge nettverk på tvers av forbundsgrensene i LO for at klubben skal sikre en rettferdig omstilling.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen

  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.