AOF.no

Miljøterapi – målrettet miljøarbeid, digitalt kurs 23. mai 2023

Kurs ID: 502236

Oppstart

tirsdag 23. mai 2023

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

torsdag 18. mai 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

”Skal en miljøarbeider kunne kalle seg profesjonell, må man kunne beherske arbeidsredskaper som viser at det ikke er vilkårlighet eller gammel vane som ligger til grunn for det arbeidet de gjør”
(Linde og Nordlund, 2003)

For å være en profesjonell miljøarbeider, er det ikke tilstrekkelig kun med gode fagkunnskaper – kvaliteten på det arbeidet man gjør er også avhengig av gode holdninger og verdier.

Et meget aktuelt fagkurs for deg som yter tjenester innen helse- og omsorgstjenester eller opplæring. Her får du økt kompetanse innen tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.

Arbeidsprosessen, målrettet miljøarbeid, starter med at det samles informasjon om tjenestemottakeren/eleven og de ressursene som finnes tilgjengelig. Denne informasjonen brukes til å formulere målsettinger. Disse er retningsgivende for de prioriteringer som blir gjort. Det utarbeides planer for endringer som gjør at tjenestemottakeren fungerer bedre, og nettverket blir satt bedre i stand til å legge til rette og møte nye utfordringer.

Miljøarbeid viser til ulike former for omsorgsarbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid. Miljøarbeid og miljøterapi utøves av profesjonelle yrkesutøvere innenfor og utenfor institusjoner med den klare hensikt å gi omsorg, skape trygge relasjonelle bånd og stimulere til selvstendighet og autonomi. Miljøterapeutisk arbeid bygger på at ulike faglige tilnærminger brukes i ulike kontekster og overfor brukerne av tjenestene. Det legges vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problemforståelse og faglig tilnærming. Behovet for bistand omfatter psykiske og sosiale problemer så vel som fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker.

Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Ansatte i skole og kommunal helsetjeneste som ønsker kompetanse innen miljøterapi, tilrettelegging og målrettet miljøarbeid - for eksempel;
- lærere
- spesialpedagoger
- sykepleiere
- vernepleiere
- aktivitører
- hjelpepleiere
- omsorgsarbeidere
- miljøarbeidere

Kurset egner seg også for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter.

-

  • Begreper innen målrettet miljøarbeid - hva vil det si for dere og hvordan legge til rette?

  • Atferd og analyse av atferd

  • Struktur - dagsplanstyring

  • Opplæring - hvilke prinsipper har vi for kartlegging og bruk av forsterkere?

  • Problematferd - unngåelse og håndtering av utagerende atferd

  • Etikk og holdninger i tjenesteyting

Et sentralt poeng er at man bør måle forekomsten av den aktuelle atferden både før, under og etter at tiltaket er iverksatt. Da kan man konkretisere endringene, samt kunne evaluere tiltakets konkrete effekt.

Et kurs som skal øke deltakernes kompetanse til å yte godt faglig arbeid (innenfor helse- og omsorgstjenester og opplæring), gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.

Mange har behov for tilrettelegging av miljø og effektiv samhandling – her får du presentert eksempler og en god metodikk.

Digitalt kurs 23. mai 2023, kl 15:00-19:00.

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 18.05.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.