AOF.no

Fagskole Miljøarbeid innen rus

Kurs ID: 502572

Oppstart

torsdag 24. august 2023

Slutter

torsdag 12. juni 2025

Tidsrom

Kl.17:30 - 21:30

Påmeldingsfrist

torsdag 10. august 2023

Timeantall

Totalt: 330

Timer med foreleser: 330

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Turid Alice Andresen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Miljøarbeid innen rus er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil variere fra person til person. Bruk av rusmidler kan knyttes til en rekke helseskader og problemer. Å inneha spisskompetanse til å ivareta personer med ulike former for rusavhengighet er viktig. Samtidig er det viktig å inneha kompetanse til å jobbe med tidlig intervensjon slik at risikofylte rusvaner ikke utvikler seg til skadelig bruk og avhengighet.

Helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer, barne- og ungdomsarbeidere og aktivitører. Søkere kan også tas inn på bakgrunn av relevant realkompetanse.

Formelt opptakskrav

For opptak til ovennevnte fagskoleutdanning kreves dokumentert fullført og bestått yrkeskompetanse i ett av følgende yrkesfag, og skal dokumenteres med;

fagbrev i helsearbeiderfaget, omsorgsarbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitørfaget (ev. fullført og bestått treårig yrkesfaglig opplæring med vitnemål fra utdanning før Reform 94), vitnemål som helsesekretærfaget eller hjelpepleier (ev. med tildelt tittel «offentlig godkjent hjelpepleier» fra utdanning før Reform 94).

Ev. dokumentasjon på autorisasjon i ovennevnte yrkesfag er også gyldig dokumentasjon på forkunnskaper.

Betinget opptak

Søkere som skal opp til praktisk prøve (fagprøve) i et av de ovenstående fagene innen 6 måneder etter studiestart kan også søke studieplass og kan tas inn på betinget opptak. For å beholde studieplassen må studenten dokumentere at den praktiske prøven er bestått.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som fyller 23 år eller mer i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse med dokumentert kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse tilegnet uavhengig av læringsarena, gjennom formell, ikke-formell og uformell læring som kan knyttes opp mot studiets krav til forkunnskaper.

Vurdering av realkompetanse gjøres på grunnlag av mottatt dokumentasjon, slik som f.eks. kompetansebevis/vitnemål fra annen relevant formell læring gjennom utdanningssystemet, kursbevis og andre tilbud som ikke inngår i utdanningssystemet (ikke formell), utfyllende attest over relevant yrkespraksis, relevant ubetalt arbeid, relevant organisasjonsarbeid eller lignende (uformell).

Der søkeren ikke kan dokumentere deler av sine opparbeidede forkunnskaper og når slik dokumentasjon ikke kan framskaffes, kan det legges til rette for synliggjøring av søkerens forkunnskaper ved gjennomføring av en fagtest hvor søkeren blir kartlagt mot en av de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag. Fagtest kan også benyttes i tilfeller der administrasjonen er i tvil om mottatt dokumentasjon på realkompetanse kan sidestilles med det formelle opptakskravet.

Realkompetansen blir vurdert opp mot det formelle opptakskravet og kompetansemål på nivå 4 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) som angitt i de gjeldende læreplanene for relevante yrkesfag.

Norskkunnskaper

Søkere med minoritetsspråklig bakgrunn, fra land utenfor Norden og som tas opp til studiet på grunnlag av realkompetanse, må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

Orientering til de som søker opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene med grunnlag i vitnemål for bestått fagskoleutdanning. 

Har du høgskoleutdanning fra tidligere er det viktig å være oppmerksom på at de studiepoengene du får ved å gjennomføre en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng gitt ved en høgskole eller et universitet, da disse er på ulikt nivå. Likevel er det mange med høgskoleutdanning som velger å ta en fagskoleutdanning på bakgrunn av den praktiske tilnærmingen fagskoleutdanningene har til faget.

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene

Det første emnet er et fellesemne for helse- og oppvekstfagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der disse knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Emne 2: Grunnleggende kompetanse i miljøarbeid innen rus

I dette emnet vil du få kunnskap om rusens komplikasjoner med blant annet rusrelaterte tilstander og tilleggsproblematikk. Du vil lære om ulike rusmidler, hvilke skadevirkninger disse kan gi samt ulike behandlingsformer. Et fokusområde er det å møte brukere og pasienter med respekt og at man evner å se livssituasjonen til mennesker ut fra et individuelt, samfunnsmessig og kulturelt perspektiv for å utøve helhetlig omsorg til en sårbar gruppe. Miljøarbeid er essensielt i undervisningen, og man vil få kunnskaper om hva dette innebærer og hvordan benytte dette i praksis.

Emne 3: Teori og arbeidsmåter i miljøarbeid, relasjonskompetanse og psykososialt arbeid

Emnet har fokus på rusforebyggende tiltak, pårørendearbeid, tverrfaglighet og samhandling. Du vil få kunnskap om profesjonell kommunikasjon og ferdigheter til å veilede og tilrettelegge for mennesker med rusproblematikk med tanke på å øke livskvalitet og mestringsstrategier.

Emne 4: Organisering, system og ledelse

Emnet tar for seg aktuelt lovverk innenfor rusomsorgen, organisering av tjenester samt videreføring av det tverrfaglige samarbeidet med sikte på kommunal- og institusjonsbasert omsorg. Emnet vil ha en overordnet systemisk vinkling, hvor frivillighet gjennom frivillig organisasjoner, betydningen av arbeid, etiske dilemmaer og kollegastøtte er temaer som blir gjennomgått. Pårørendearbeid og pårørendestøtte er sentralt i dette emnet.

Emne 5: Praksis

Praksis gjennomføres med 350 timer parallelt med emne 3 og 4, og kan avvikles på eget arbeidssted så sant arbeidsoppgaver og valgt problemstilling samsvarer med målene i studieplanen. 

Emne 6: Fordypning

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i den skriftlige fordypningsoppgaven.

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hva miljøarbeid innen rus er, om rusrelaterte lidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles 

 • har kunnskap om rusmidler og hvordan de patologisk kan påvirke bruker/pasient

 • har teoretisk og praktisk kunnskap om kommunikasjon og samhandling

 • har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, referanserammer, verdier og lovverk for pasienter/brukere, pårørende, yrkesutøvere i miljøarbeid innen rus

 • har kunnskap om etiske refleksjoner

 • har kunnskap om samhandling med pasienter/brukere med rusrelaterte lidelser og andre aktuelle samarbeidspartnere 

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant i forhold til utvikling innenfor fagfeltet

 • miljøarbeid innen rus for å ivareta brukerens individuelle behov 

 • har kunnskap om hvordan rusmisbruk påvirker bruker/pasient, nære relasjoner samt hvordan dette påvirker på det samfunnsmessige plan

 • forstår betydningen av miljøarbeid innen rus, og hvilken betydning det har i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoretisk kunnskap om miljøarbeid og rusrelaterte lidelser for å delta aktivt med innspill i daglig målrettet miljøarbeid, blant annet nettverksbygging og sosial trening, for pasienter/brukere med rusrelaterte lidelser

 • kan kommunisere og samhandle profesjonelt med brukere/pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere

 • kan i sin yrkesutøvelse anvende prosedyrer, retningslinjer, lovverk samt aktuelle hjelpemidler i møte med personer med rusavhengighet. 

 • kan kartlegge og identifisere rusrelaterte problemstillinger og behov for tiltak

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen fagfeltet miljøarbeid innen rus 

 • kan kartlegge ressurser og identifisere behov hos pasienter/brukere med ruslidelser for å iverksette helsefremmende tiltak

 • kan ta medansvar for tilbakemelding til faglig myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak som er igangsatt.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk 

 • kan utføre sitt arbeid i tråd med etiske retningslinjer i møte med pasienter/brukere med rusrelaterte lidelser, samt kan utføre helhetlig omsorg rundt hver enkelt pasient/bruker i samarbeid med brukeren, deres pårørende og andre fagpersoner for å ivareta pasienten/klienten/brukerens behov 

 • kan bygge relasjoner innen fagfeltet miljøarbeid innen rus, pårørende og andre det er aktuelt å samarbeide med til pasienten/ brukerens beste 

 • kan samhandle profesjonelt med pasienter/brukere og aktuelle samarbeidspartnere innen fagfeltet miljøarbeid innen rus, samt gjennom erfaring- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen bidra til utvikling av tjenestetilbudet 

 • kan bidra faglig i tverrfaglig samarbeid, og er løsningsorientert i sin yrkesutøvelse

 

 

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder. Denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte læringsformer. Utdanningen legger derfor vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og skal være nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsformene skal være med på å støtte studentenes egne initiativ, og tilrettelegges slik at studentene utvikler evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk yrkesutøvelse, samt økt forståelse og respekt for andres fagfelt. Videre skal arbeidsformene som benyttes bidra til å styrke studentenes motivasjon for egen videreutdanning, samt bidra til at studentene opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Fagskoleutdanningen bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring for helse- og sosialpersonell. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teoretiske studier og praksisstudier for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Ansvar for egen læring

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Dette innebærer at studenten viser initiativ, tar ansvar for et felles læringsmiljø, og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Fagansvarlig sin rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studentene i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet.

Bruk av Acampus som læringsplattform

Som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning vil studentene gis tilgang til å kunne benytte Acampus som en læringsplattform. Studentene vil få tilgang til og tilbud om opplæring i Acampus. Acampus er et enkelt og oversiktlig kommunikasjons- og oppfølgingsverktøy. På Acampus vil faglærer legge ut timeplaner, semesteroversikt, fagstoff, arbeidsoppgaver og henvisninger til aktuelle lenker. Acampus gjør det også enkelt for studentene å opprettholde kontakt med administrasjon, faglærer og medstudenter. 

Teoretiske studier

I den tilrettelagte undervisningen legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som øvelser, samtalegrupper, rollespill, diskusjoner, veiledede grupper og forelesninger. 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens målsetting. Den vil utgjøre 25 % av samlet studietid, til sammen 350 timer veiledet praksis. Praksis kan gjennomføres innenfor en periode på 20 uker. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass etter gitte kriterier.

Arbeidskrav emne 1 – 4

I hvert emne skrives en emneoppgave som må være bestått for å få godkjent emnet.

 

Praksis

Gjennomføring av 350 timer praksis med påfølgende praksisoppgave. Både praksis og praksisoppgave må være bestått for å få godkjent praksisemnet.

 

Fordypningsoppgave

Avsluttende eksamen består av skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Studiet er finansiert med statlige midler og undervisningen er gratis for deg som student. Det du selv må betale for er:

·       semesteravgift på til sammen kr. 1000,- for hele studiet.

·       lærebøker og annet læremateriell.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Turid Alice Andresen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.