AOF.no

Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge

Kurs ID: 501688

Oppstart

tirsdag 7. februar 2023

Slutter

fredag 13. desember 2024

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. januar 2023

Timeantall

Totalt: 330

Timer med foreleser: 330

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Turid Alice Andresen

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Miljøarbeid innen rus, med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge, tar sikte på å gi helse og sosialpersonell med videregående skole som utdanningsbakgrunn, mulighet til en videreutdanning som kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helsevesenet. I studiet Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge får du som fagperson grunnleggende kunnskap om hvilke konsekvenser bruk av rusmidler kan ha for barn, for familien og for samfunnet. Problematisk rusmiddelbruk ser ut til å gå igjen fra en generasjon til den neste. Fagfolk som er i kontakt med barn og familier i sitt arbeid har mulighet til å bidra til forebygging av en slik generasjonsoverføring.

Helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer, barne- og ungdomsarbeidere og aktivitører. Søkere kan også tas inn på bakgrunn av relevant realkompetanse.

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Hjelpepleier, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær eller Aktivitørfaget.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke – formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Følgende punkter vil da bli vektlagt:

-        yrkespraksisens omfang

-        tidligere utdannings relevans for studiet

-        søkerens egenvurdering

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og omsorgssektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter, aktivitetssenter etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon innen helsefagene med bakgrunn i vitnemål fra gjennomført fagskoleutdanning.

Krav til norskkunnskaper

Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende B1-nivå på alle delprøver.

Politiattest

Det er krav om politiattest for opptak til studiet. Politiattesten må sendes inn innen en måned etter at studietilbud er gitt og må ikke være eldre enn 3 måneder ved innsendingstidspunktet.

Godskriving av tidligere beståtte emner

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere. 

Fagskoleutdanningen Miljøarbeid innen rus, med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge, tar sikte på å gi helse og sosialpersonell med videregående skole som utdanningsbakgrunn, mulighet til en videreutdanning som kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helsevesenet. I studiet Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge får du som fagperson grunnleggende kunnskap om hvilke konsekvenser bruk av rusmidler kan ha for barn, for familien og for samfunnet. Problematisk rusmiddelbruk ser ut til å gå igjen fra en generasjon til den neste. Fagfolk som er i kontakt med barn og familier i sitt arbeid har mulighet til å bidra til forebygging av en slik generasjonsoverføring.

I emne 1 tar man for seg de ulike teoriene som danner grunnlaget for sykepleie, gjennom ulike helsemodeller, menneskesyn og profesjonalitet. Man får også kunnskap om juridisk metode, hvilke sentrale lovverk som er grunnlaget for helsetjenesten. Det er et stort fokus på etikk, psykologi og sosiologi gjennom dette første emnet og kunnskaper om kommunikasjon er sentral i undervisningen.

I emne 2 vil kunnskap om risikofaktorer for utvikling av rusmiddelavhengighet tas opp. Rusens komplikasjoner med blant annet rusrelaterte tilstander og tilleggsproblematikk vil også være en del av undervisningen med fokus på barn og unge. Man vil få kunnskap rundt de ulike rusmidlene, hvilke skadevirkninger disse kan gi samt ulike behandlingsformer. Et fokusområde er det å møte både barn og unge, men også brukere og pasienter med respekt og at man evner å se livssituasjonen til mennesker ut fra et individuelt, samfunnsmessig og kulturelt perspektiv for å utøve helhetlig omsorg til en sårbar gruppe. Miljøarbeid er essensielt i undervisningen, og man vil få kunnskaper om hva dette innebærer og hvordan benytte dette i praksis.

Emne 3 tar utgangspunkt og viderefører teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid, relasjonskompetanse og psykososialt arbeid, og det settes søkelys på tidlig intervensjon, rusforebyggende tiltak, pårørende arbeid, tverrfaglighet og samhandling. Studiet tar sikte på profesjonell kommunikasjon, da spesielt kommunikasjon med barn og unge, og ferdigheter til veiledning og tilrettelegging for mennesker med rusproblematikk med tanke på å øke livskvalitet og mestringsstrategier.

Emne 4 har fokus på aktuelt lovverk innenfor både barnevern, rusomsorgen, organisering av tjenester samt videreføring av det tverrfaglige samarbeidet med sikte på kommunal- og institusjonsbasert omsorg. Emnet vil ha en overordnet systemisk vinkling, hvor frivillighet gjennom frivillig organisasjoner, betydningen av arbeid, etiske dilemmaer og kollegastøtte er temaer som blir gjennomgått. Pårørendearbeid og pårørendestøtte er sentralt i dette emnet.

Kunnskap

Studenten

·       har kunnskap om hva miljøarbeid innen rusproblematikk er, om rusrelaterte lidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles

·       har kunnskap om rusmidler og hvordan de patologisk kan påvirke barn og ungdom med rusproblematikk

·       har teoretisk og praktisk kunnskap om kommunikasjon og samhandling

·       har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, referanserammer, verdier og lovverk for barn og ungdom med rusproblematikk, pårørende, yrkesutøvere i miljøarbeid innen rusproblematikk

·       har kunnskap om etiske refleksjoner

·       har kunnskap om samhandling med barn og unge med rusrelaterte lidelser og andre aktuelle samarbeidspartnere

·       kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap ved å finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant i forhold til utvikling innenfor fagfeltet miljøarbeid innen rus for å ivareta barn og unges individuelle behov

·       har kunnskap om hvordan rusmisbruk påvirker mennesket, nære relasjoner samt hvordan dette påvirker på det samfunnsmessige plan

·       forstår betydningen av miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge, og hvilken betydning det har i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Studenten

·       kan anvende teoretisk kunnskap om miljøarbeid og rusrelaterte lidelser blant barn og unge for å delta aktivt med innspill i daglig målrettet miljøarbeid, blant annet nettverksbygging og sosial trening, for barn og unge med rusrelaterte lidelser

·       kan kommunisere og samhandle profesjonelt med barn og unge, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere

·       kan i sin yrkesutøvelse anvende prosedyrer, retningslinjer, lovverk samt aktuelle hjelpemidler i møte med personer med rusavhengighet.

·       kan kartlegge og identifisere rusrelaterte problemstillinger og behov for tiltak

·       kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen fagfeltet miljøarbeid innen rus relatert til barn og unge

·       kan kartlegge ressurser og identifisere behov hos barn og unge i risikosonen til å utvikle ruslidelser for å iverksette helsefremmende tiltak

·       kan ta medansvar for tilbakemelding til faglig myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak som er igangsatt.

Generell kompetanse

Studenten

·       kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk

·       kan gjenkjenne tegn på et rusrelatert problem på et tidlig stadium.

·       kan utføre sitt arbeid i tråd med etiske retningslinjer i møte med pasienter/brukere med rusrelaterte lidelser, samt kan utføre helhetlig omsorg rundt hvert enkelt barn og unge i samarbeid med deres pårørende og andre fagpersoner for å ivareta den unge eller barnets behov

·       kan bygge relasjoner innen fagfeltet miljøarbeid innen rus, pårørende og andre det er aktuelt å samarbeide med til den unges beste

·       kan samhandle profesjonelt med barn og unge, samt aktuelle samarbeidspartnere innen fagfeltet miljøarbeid innen rus, samt gjennom erfaring- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen bidra til utvikling av tjenestetilbudet

·       kan bidra faglig i tverrfaglig samarbeid, og er løsningsorientert i sin yrkesutøvelse

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder. Denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte læringsformer. Utdanningen legger derfor vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og skal være nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsformene skal være med på å støtte studentenes egne initiativ, og tilrettelegges slik at studentene utvikler evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk yrkesutøvelse, samt økt forståelse og respekt for andres fagfelt. Videre skal arbeidsformene som benyttes bidra til å styrke studentenes motivasjon for egen videreutdanning, samt bidra til at studentene opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Fagskoleutdanningen bygger på grunnutdanning fra videregående opplæring for helse- og sosialpersonell. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teoretiske studier og praksisstudier for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Ansvar for egen læring

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Dette innebærer at studenten viser initiativ, tar ansvar for et felles læringsmiljø, og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Fagansvarlig sin rolle blir i større grad å tilrettelegge for læring og støtte/veilede studentene i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet.

Bruk av Acampus som læringsplattform

Som et supplement til tradisjonell klasseromsundervisning vil studentene gis tilgang til å kunne benytte Acampus som en læringsplattform. Studentene vil få tilgang til og tilbud om opplæring i Acampus. Acampus er et enkelt og oversiktlig kommunikasjons- og oppfølgingsverktøy. På Acampus vil faglærer legge ut timeplaner, semesteroversikt, fagstoff, arbeidsoppgaver og henvisninger til aktuelle lenker. Acampus gjør det også enkelt for studentene å opprettholde kontakt med administrasjon, faglærer og medstudenter. 

Teoretiske studier

I den tilrettelagte undervisningen legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som øvelser, samtalegrupper, rollespill, diskusjoner, veiledede grupper og forelesninger. 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens målsetting. Den vil utgjøre 25 % av samlet studietid, til sammen 350 timer veiledet praksis. Praksis kan gjennomføres innenfor en periode på 20 uker. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass etter gitte kriterier.

Arbeidskrav emne 1 – 4

I hvert emne skrives en emneoppgave som må være bestått for å få godkjent emnet.

 Praksis

Gjennomføring av 350 timer praksis med påfølgende praksisoppgave. Både praksis og praksisoppgave må være bestått for å få godkjent praksisemnet.

 Fordypningsoppgave

Avsluttende eksamen består av skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Studiet er finansiert med statlige midler og undervisningen er gratis for deg som student. Det du selv må betale for er:

·       semesteravgift på til sammen kr. 1000,- for hele studiet.

·       lærebøker og annet læremateriell.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Turid Alice Andresen

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.