AOF.no

Medieteknikkfaget

Har du lang praktisk erfaring fra medieteknikkyrket, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som medieteknikk være noe for deg!

Engineer is visiting factory

Oppstart

12.11.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

16 500,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Engineer is visiting factory

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å ta fagbrev innen medieteknikkfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Kjerneelementer i faget er:

Prosjekt og planlegging
Kjerneelementet prosjekt og planlegging handlar om å planleggje, risikovurdere, budsjettere og dokumentere eit prosjekt. Vidare handlar det om å nytte relevante verktøy og metodar i planleggingsprosessen og å forstå kva konsekvensar eigne val har for prosjektet. Kjerneelementet handlar òg om å dokumentere prosessen undervegs og å reflektere over arbeidet etter at prosjektet er gjennomført.

Drift og utvikling
Kjerneelementet drift og utvikling handlar om å utvikle, drifte og forbetre medietekniske løysingar til bruk i produksjonar og installasjonar. Vidare handlar det om kunnskap om relevante løysingar og forståing av korleis den teknologiske utviklinga påverkar og endrar dagens løysingar.

Produksjon og teknologi
Kjerneelementet produksjon og teknologi handlar om det utøvande og praktiske arbeidet i medieproduksjonar, installasjonar og arrangement. Vidare handlar det om å planleggje og velje verktøy og tekniske løysingar som passar til arbeidsoppgåva, og å gjennomføre ein produksjon.

Informasjon og kommunikasjon
Kjerneelementet informasjon og kommunikasjon handlar om å velje kommunikasjonsform og tilpasse kommunikasjonen til ulike plattformer og ulike målgrupper. Vidare handlar det om å forstå betydninga og verdien av å kommunisere klart og tydeleg, både munnleg, skriftleg og audiovisuelt.

Mål for opplæringa er at deltakeren skal kunne:

 • planleggje og gjennomføre ein teknisk produksjon frå idé til ferdig produkt på aktuelle plattformer

 • velje, setje opp og bruke teknisk utstyr innanfor lyd-, lys- og biletproduksjon

 • nytte programvare og utstyr for konfigurasjon av system og løysingar i tekniske produksjonar

 • velje og nytte verktøy for informasjonsdistribusjon og mediepublisering på ulike plattformer tilpassa den aktuelle produksjonen

 • drifte og halde ved like teknisk utstyr

 • gjere greie for bruksområda til ulike filformat og filsystem og velje filformat og filsystem tilpassa den aktuelle produksjonen

 • beskrive kostnadsstyringa i eit prosjekt og setje opp eit budsjett for eit prosjekt

 • gjere greie for val av faglege løysingar i ein produksjon og presentere løysingane til aktørane i eit prosjekt

 • utforske og analysere eksisterande system og føreslå og argumentere for tiltak til forbetring av systema

 • vurdere og reflektere over pliktene og rettane til oppdragsgivaren og arbeidstakaren i arbeidet med oppdrag

 • vurdere risiko og sikkerheit i eit prosjekt i samsvar med gjeldande regelverk, og reflektere over kva konsekvensar regelverket har for eige arbeid

 • gjere greie for miljømessige konsekvensar ved ein produksjon og foreslå utbetringstiltak

 • gjere greie for kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og reflektere over kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i lærebedrifta

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttet med en nasjonal tverrfaglig skriftlig eksamen på en videregående skole nær deg.

Kurset finansieres som egenbetaling eller gjennom bedrift. Er du organisert er det mulig å søke om stipend gjennom ditt fagforbund. Det kan være ulike satser og kriterier fra forskjellige forbund.

Interessert i noen av disse?