AOF.no

Masseforflytningsmaskiner – Tromsø

Kurs ID: 502632

Oppstart

mandag 17. april 2023

Slutter

fredag 21. april 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 11. april 2023

Pris

7900,-

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Riktig bruk av masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for maskinfører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på maskinfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Hensikten med opplæringen er å gi maskinfører allsidig teoretisk og praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre arbeidsoperasjoner. Maskinfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den masseforflytningsmaskinen som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling, kontroll og bruk samt gjennomføring av en komplett arbeidsoperasjon. Bestått praktisk prøve på masseforflytningsmaskiner vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.

Kurset følger Arbeidstilsynets opplæringsplaner/studieplaner.

Kurset retter seg mot alle som skal kunne bruke masseforflytningsmaskiner i arbeidsforhold på lovlig vis.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

AOF Norge tilbyr kurs for maskinførere i henhold til regelverket, dvs. alle 4 modulene.

Timetallet kan variere ut fra forkunnskaper og praksisferdigheter.

Modul 1 er felles for kran-, maskin og truckførere.
Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.1.
Innholdet følger opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet dvs. modul 1, 2.1, 3.1 og 4.1.
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/sertifiseringsordningen-for-arbeidsutstyr/opplaring-fra-sertifisert-virksomhet/#Oppl%C3%A6ringsplanerforsertifisertoppl%C3%A6ring

https://sert555.no/kriterier/default.cfm

Hovedmål
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Teori delmål

 1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved bruk av masseforflyttingsmaskiner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykker kan forebygges

 2. Kunne forklare konstruksjonsprinsipper, funksjon og virkemåte for hovedtypene av masseforflyttingsmaskiner

 3. Ha forståelse for viktigheten av å vedlikeholde masseforflyttingsmaskiner

 4. Kunne redegjøre for hvordan masseforflyttingsmaskiner skal brukes og betjenes riktig

 5. Kunne regler og forholdsregler for bruk av masseforflyttingsmaskiner i nærheten av høgspentledninger/kabler

 6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter som er relatert til de arbeider som utføres med masseforflyttingsmaskiner

 7. Kunne krav gitt i "Forskrift om graving og avstiving av grøfter”, samt viktige geotekniske prinsipper

 8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av masseforflyttingsmaskiner, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at føreren skal kunne verne seg selv, omgivelsene og annet personell mot ulykker

 9. Kunne forklare viktige kontrollpunkter for masseforflyttingsmaskiner før, under og etter bruk

 10. Forstå prinsippene for stabilitet på masseforflyttingsmaskiner, samt ha kunnskap om veltefaren ved bruk

 11. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles når masseforflytningsmaskin brukes til løft

 12. Kunne redegjøre for hvilke krav som stilles til løfteredskap og riktig bruk av ulike løfteredskap

 13. Kunne redegjøre for riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løft

 14. Kunne redegjøre for hvorfor og hvordan masseforflyttingsmaskiner sertifiseres og kontrolleres av sakkyndig virksomhet

 15. Kunne redegjøre for hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før masseforflyttingsmaskiner tas i bruk

 16. Kjenne til hvilket regelverk som gjelder vedr. konstruksjon og bruk av masseforflyttingsmaskiner

 17. Kunne redegjøre for aktuelle bestemmelser i førerkortforskriften som gjelder masseforflyttingsmaskiner


Mål for praktisk gjennomføring
Etter gjennomført opplæring skal eleven gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig a kunne gjennomføre varierte arbeidsoppgaver med masseforflytningsmaskiner, på en sikker måte.

Opplæringsplanen beskriver et timeforbruk på 32 timer. Dette timeantallet er satt ut fra tidligere erfaringer med nødvendig timeforbruk, for å tilegne seg de ferdighetsmålene som er beskrevet nedenfor.

Dersom en person oppnår disse ferdighetsmål ved forbruk av færre opplæringstimer, kan Sertifisert opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve på et tidligere tidspunkt.

Delmål

 1. Delmålene fra modul 3.1

 2. Vise hvordan masseforflytningsmaskiner skal stilles opp og kjøres sikkert mht. ulike typer underlag og varierende terreng

 3. Vise praktiske kjøreferdigheter i betjening av masseforflytningsmaskiner under forskjellige arbeidsoppgave

Teoriundervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer og deretter praksis på de aktuelle maskinene.

Praksis kan gjennomføres med fadderavtale og oppkjøring eller med våre instruktører.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne.
Som utdanningsaktør er AOF unik når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv tilbyr AOF en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning.
AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort rom for ulike pedagogiske tilnærminger.
Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, plenumsdiskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Det er 2 prøver på kurset som man må bestå for å kunne gjennomføre den praktiske delen. Prøve på modul 1 og 2.1.

Modul 1
8 timer teori, klasseromsundervisning, kr 1 950

Modul 2.1
24 timer teori, klasseromsundervisning, kr 4 500

Modul 3.1
8 timer, praktisk bruk, kr 2 500

Modul 4.1
Praksis og oppkjøring            

Alternativ A
Fadderavtale og oppkjøring, kr 2 500

Alternativ B

Praksis med instruktør og oppkjøring, etter nærmere avtale

Pakkepris eks. modul 4                                                                 
Kr 7 900                               

Dersom man kan dokumentere gjennomført modul 1, vil man få godskrevet dette og starte rett på modul 2.2.

For opplæringskontor, skoleelever/studenter, vernepliktige/forsvaret, bedriftsinterne kurs mv., gis det rabatt etter nærmere avtale. Ved tilrettelagt oppkjøring hvor det er lang reisevei for instruktør, kan det forekomme tillegg i prisen. Kursmateriell kommer i tillegg til kursprisen.

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.