AOF.no

Malerfaget – Fagbrev – Trondheim

Kurs ID: 501078

Oppstart

tirsdag 1. november 2022

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

mandag 17. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

TRONDHEIM

Vestre Rosten 81

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ta fagbrev i Malerfaget!

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta svennebrev som maler. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i malerfaget.

Opplæringen bygger på de samme læreplanene som brukes i offentlig videregående skole, men kurset er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene som matematikk, norsk eller samfunnsfag. Det er kun yrkesteorien du prøves i.

Opplæringen retter seg mot voksne med praksis innen faget og som ønsker å utdanne seg til maler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har 3-4 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Malerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Overflateteknikk og Vg3 Malerfaget (hovedområde). 

Hovedområder i malerfaget er:

 

Produksjon

Hovedområdet handler om overflatebehandling av ubehandla og behandla underlag, både

utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og

bruksområde for underlaga. Val og bruk av verktøy og materiale inngår også i

hovedområdet. Helse, miljø og tryggleik og kvalitetssikring står sentralt.

 

Bransjelære

Hovedområdet handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av rettledninger,

tegninger og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i

hovedområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken

plass faget har i samfunnet.

https://www.udir.no/kl06/MAL3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Kompetansemål etter Vg3


Produksjon

• kontrollere og vurdere tilstanden på underlaget og påvise synlige skader, feil og mangler

• rapportere om avvik som må utbedres av andre faggrupper

• utføre nødvendig utbedring av underlaget før videre behandling

• planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid

• arbeide på en sikker, økonomisk, rasjonell, estetisk og ergonomisk måte

• velge miljøvennlige produkter som sikrer hensynet til det indre og det ytre miljøet

• ta imot, bruke og oppbevare materiale, verktøy, maskiner og utstyr

• velge materiale og utføre malerarbeid, legge golvbelegg og sette opp tapet og veggbelegg på organiske, mineralske og metalliske underlag i samsvar med bestillinger og kravspesifikasjoner

• justere farger

• velge, bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr

• bruke stiger, arbeidsplattformer, personløftere og stillas i samsvar med gjeldende regelverk

• bruke verneutstyr

• utføre kildesortering og håndtere helse- og miljøfarlig avfall i tråd med gjeldende regelverk

• utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og tryggleik

 

Bransjelære

• gjøre greie for den historiske utviklinga av faget og hvilken plass det har i samfunnet

• gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk som

• kundens rettligheter og plikter, under dette regler om klagerett

• utføre profesjonell kundebehandling og service

• drøfte yrkesetiske prinsipper

• drøfte verdien av samhandling på arbeidsplassen

• gjøre greie for val av materiale ut frå ei vurdering av tilstanden til underlaget

• lese og bruke tegninger og beskrivelser 

• bruke digitale verktøy til oppmåling, informasjonsinnhenting, kommunikasjon og dokumentasjon

• gi overslag over tids- og materialforbruk for ei arbeidsoppgave

• følgje internkontrollsystemet

Gjennomføring
Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning her i Trondheim.  Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.
Kurset har undervisning en kveld i uken, på tirsdager klokken 17-20/21 fram til slutten av mai 2023.

Eksamen
Privatisteksamen i mai/juni 2023.
Frist for oppmelding til eksamen våren 2023:  1. februar 2023
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, for eksempel Fellesforbundet. Andre fagforeninger har egne stipendordninger, eksempelvis  Fagforbundet eller Handel og kontor. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. 

Trøndelag

TRONDHEIM

Vestre Rosten 81

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.