AOF.no

Malerfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500554

Oppstart

tirsdag 10. januar 2023

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 27. desember 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta svennebrev som maler. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i malerfaget.

Opplæringen bygger på de samme læreplanene som brukes i offentlig videregående skole, men kurset er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene som matematikk, norsk eller samfunnsfag. Det er kun yrkesteorien du prøves i.

Dette kurset holdes i virtuelt klasserom, så her trenger du en pc med lyd og kamera samt et stabilt internett. Du kan delta på kurset uansett hvor du bor i landet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til maler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Malerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Overflateteknikk og Vg3 Malerfaget (hovedområde). 

Hovedområder i malerfaget er:

 

Produksjon

Hovedområdet handler om overflatebehandling av ubehandla og behandla underlag, både

utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og

bruksområde for underlaga. Val og bruk av verktøy og materiale inngår også i

hovedområdet. Helse, miljø og tryggleik og kvalitetssikring står sentralt.

 

Bransjelære

Hovedområdet handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr. Bruk av rettledninger,

tegninger og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i

hovedområdet. Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken

plass faget har i samfunnet.

https://www.udir.no/kl06/MAL3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Kompetansemål

 

Produksjon

• kontrollere og vurdere tilstanden på underlaget og påvise synlige skader, feil og mangler

• rapportere om avvik som må utbedres av andre faggrupper

• utføre nødvendig utbedring av underlaget før videre behandling

• planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid

• arbeide på en sikker, økonomisk, rasjonell, estetisk og ergonomisk måte

• velge miljøvennlige produkter som sikrer hensynet til det indre og det ytre miljøet

• ta imot, bruke og oppbevare materiale, verktøy, maskiner og utstyr

• velge materiale og utføre malerarbeid, legge golvbelegg og sette opp tapet og veggbelegg på organiske, mineralske og metalliske underlag i samsvar med bestillinger og kravspesifikasjoner

• justere farger

• velge, bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr

• bruke stiger, arbeidsplattformer, personløftere og stillas i samsvar med gjeldende regelverk

• bruke verneutstyr

• utføre kildesortering og håndtere helse- og miljøfarlig avfall i tråd med gjeldende regelverk

• utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og tryggleik

 

Bransjelære

• gjøre greie for den historiske utviklinga av faget og hvilken plass det har i samfunnet

• gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk som

• kundens rettigheter og plikter, under dette regler om klagerett

• utføre profesjonell kundebehandling og service

• drøfte yrkesetiske prinsipper

• drøfte verdien av samhandling på arbeidsplassen

• gjøre greie for val av materiale ut fra ei vurdering av tilstanden til underlaget

• lese og bruke tegninger og beskrivelser 

• bruke digitale verktøy til oppmåling, informasjonsinnhenting, kommunikasjon og dokumentasjon

• gi overslag over tids- og materialforbruk for ei arbeidsoppgave

• følgje internkontrollsystemet

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen er i mai/juni 2023

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.