AOF.no

Maler – og overflateteknikkfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 502083

Oppstart

tirsdag 10. januar 2023

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 27. desember 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta svennebrev som maler. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i VG3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i malerfaget.

Opplæringen bygger på de samme læreplanene som brukes i offentlig videregående skole, men kurset er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene som matematikk, norsk eller samfunnsfag. Det er kun yrkesteorien du prøves i.

Dette kurset holdes i virtuelt klasserom, så her trenger du en pc med lyd og kamera samt et stabilt internett. Du kan delta på kurset uansett hvor du bor i landet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til maler.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i maler- og overflateteknikkfaget er:

Sjiktoppbygging og produktsamansetjing
Kjerneelementet sjiktoppbygging og produktsamansetjing handlar om å planleggje overflatesystem og sikre herdeprosessar. Det handlar vidare om å byggje opp eit sjikt med kompatible produkt frå inst til ytst, ut frå type overflate og ytre påverknad.

Innvendig og utvendig overflatebehandling
Kjerneelementet innvendig og utvendig overflatebehandling handlar om å fargesetje og behandle overflater i samsvar med bestillingar, arbeidsbeskrivingar, kravspesifikasjonar. standarder og toleransekrav. Det handlar òg om å velje og påføre miljøvennlege produkt med omsyn til ytre påkjenningar.

Helse, miljø og sikkerheit
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrar inneklima og lettar reinhald og vedlikehald. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planleggje behandling av flater på nybygg, eksisterande bygningsmasse og historiske bygg, arbeide etter teikningar, beskrivingar og preaksepterte løysingar og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøomsyn i arbeidet

 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta produkt, utstyr og mengder og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og reflektere over konsekvensar av ikkje å følgje krava

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar

 • velje, bruke og halde ved like verktøy og maskiner til ulike formål og med omsyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensane av støveksponering og bruk av kjemikalium

 • kjeldesortere og handtere kjemikalium etter gjeldande regelverk, følgje substitusjonsplikta, reflektere over konsekvensane av feilhandtering og iverksettje tiltak

 • bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk

 • vurdere tilstanden til overflatene, byggje opp sjikt ut frå bruksområde og vurdere korleis det ytre og indre miljøet påverkar sluttresultatet og levetida til overflata

 • drøfte og reflektere over korleis tradisjonelle målemetodar tek vare på eigenarten til faget og kulturtradisjonane

 • vurdere eksisterande målingslag og velje målemetode som tek vare på eigenarten til underlaget

 • utbetre underlaget før behandling og vurdere korleis kvaliteten på underlaget påverkar arbeidsprosessen

 • bruke Natural Colour System, setje saman ulike fargar og vurdere korleis fargar påverkar bruksområdet, belysninga og harmonien til rommet

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kundar, kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting

 • bruke ulike påføringsteknikkar og påføringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk

 • restaurere og dekorere bygningar og vurdere korleis byggjeskikk og historia til bygget påverkar valet av produkt og metodar

 • vurdere eigenskapane til overflata, påføre sparkel-, beis-, olje-, lakk- og målingssystem og gjere greie for korleis dei ulike produkta verkar saman og påverkar herdeprosessen

 • setje opp glasfiberstrie, folie, tapet og overmålingstapet

 • påføre membransystem og leggje og sveise golv- og veggbelegg i våtrom

 • programmere og bruke robotar til overflatebehandling

 • leggje teppe, fugefrie golv, banebelegg, LVT-stavar og flis i vinyl, velje metode og vurdere korleis bruken av lim, sparkel og avrettingsmassar påverkar sluttresultatet

 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er i mai/juni 2023

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.