AOF.no

Logistikkfaget – Fagbrev – Virtuelt

Kurs ID: 500551

Oppstart

tirsdag 1. november 2022

Slutter

tirsdag 9. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 18. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Irene Mæland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til logistikkoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Logistikkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:

Eksternlogistikk Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

 

Internlogistikk og lagerhold Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet. 

https://www.udir.no/kl06/LOG3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen logistikkfaget.


Kompetansemål etter vg3

Eksternlogistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav

 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje

 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods

 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold

 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk

 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner

 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger

 • utføre førstehjelp på et skadested

 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering

 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart

 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser

 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart

 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk

 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav

 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden

 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet

 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet

 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser

 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler

 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer

 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering

 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift

 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. 

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Irene Mæland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.