AOF.no

Livsmestring og robusthet i barnehage- og skolehverdagen og som grunntema i foreldresamarbeid

Ansatte i barnehage og skole står i en unik posisjon når det gjelder å støtte barns og elevers utvikling mot å bli det vi kan kalle «bra folk». Dette kurset tar for seg hvordan man som ansatt i barnehage og skole kan konkretisere og arbeide med livsmestring og robusthet i en allerede hektisk hverdag.  

Hva innebærer egentlig livsmestring i hverdagen, og hvordan kan vi utvikle en robusthet som gir opplevelser av mestring og tilhørighet – så det blir «bra folk» av barna våre?  

Som tema aktualiserer også disse begrepene sider ved det viktige samarbeidet med foreldre. Kan livsmestring og robusthet utgjøre et felles fokus i dette samarbeidet, ikke minst når det gjelder den hverdagslige oppfølgingen av små og store hendelser? Hvordan kan hjem og barnehage/skole sammen bidra til at barna opplever å mestre eget liv uten at de blir pålagt et ansvar de ikke skal ha? Det vil bli gitt tid til diskusjon underveis slik at deltagere kan reflektere og samtale om det som tas opp. 

Dette kurset tilpasses til ansatte i barnehage eller skole, men kan også tilbys som et felleskurs for ansatte i barnehager og på barneskoletrinnet innenfor en kommune, eller der du måtte ønske.   

Gjennom de siste 25 årene har Sjur Langeland samarbeidet tett med skoler, barnehager og familier. I det samme tidsrommet har han holdt foredrag for ansatte innenfor skole- og barnehagesektoren over hele landet med utgangspunkt i temaer som livsmestring og robusthet, kommunikasjon og relasjonsarbeid. Sjur er utdannet Mastergrad i Religionspsykologi; Familieterapi; Veiledning og Mindfulness. Etter å ha arbeidet mange år som Fagleder og veileder opp mot skoler, barnehager og familier innenfor et offentlig tjenestetilbud, arbeider han i dag ut fra egen privat praksis.  

Preschool teacher and children using globe.

Oppstart

21.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Preschool teacher and children using globe.

Kurset retter seg mot ansatte i barnehage, skole og andre kommunale støttetjenester som PPT, helsestasjon, psykisk helse med mer.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.


Kursholder
 Sjur Langeland jobber som fagleder for forebyggende tjenester i Nannestad. Han har lang erfaring fra å arbeide tett med skoler, barnehager og foresatte i oppfølgingen av barn. Langeland er utdannet innen familieterapi og religionspsykologi, samt i Mindfulness, LØFT, ART og veiledning. I tillegg til jobben i Nannestad kommune driver han egen praksis og holder kurs i kommunikasjon og relasjonsarbeid m.m. 

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve på dette kurset.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?