AOF.no

Kran- og løfteoperasjonsfaget – Bransjeprogram Maritim sektor

Kurs ID: 502171

Oppstart

tirsdag 17. januar 2023

Slutter

torsdag 25. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 10. januar 2023

Timeantall

Totalt: 140

Timer med foreleser: 120

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring og praksis fra Kran- og løfteoperasjoner i Maritim Sektor, og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF setter opp flere GRATIS klasser innen bransjeprogrammet "MARITIM SEKTOR".

Disse kursene er forbeholdt deg med minst 4-5 års erfaring fra Kran- og løfteoperasjoner. Tilbudene kan også gjøres tilgjengelig for permitterte og ledige fra bransjen.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Kurset gjennomføres som et virtuelt kurs og du kan delta på kurset hjemme fra din egen stue. Det er noen krav som må oppfylles før du kan søke om å få delta på dette kurset. Se punktene om hvem det passer for og forkunnskaper nedenfor.

Fellesforbundet, NHO Reiseliv, Handel og Kontor Norge, Virke og Parat samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om å utvikle korte og relevante opplæringstilbud for reiselivsnæringen.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i kran og løfteoperasjoner i Maritim sektor.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Tilleggsinformasjon spesielt for kran- og løfteoperasjonsfaget - veien mot fagbrevet: 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune, må du før fagprøven kan gjennomføres legge fram dokumentasjon for opplæring på mobilkran og en annen hovedkran samt på truck, lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran i henhold til de til enhver tid gjeldene nasjonale bestemmelser om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. 

 Denne dokumentasjonen (på opplæring av ulike kraner) i tillegg til dokumentasjon på 5 års relevant arbeidserfaring er en del av kravet for å kunne melde seg opp til praktisk fagprøve.  

Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis, dokumentasjon på de bestemmelser på sluttvurdering i læreplan (dokumentasjon for opplæring på de kraner og trucker nevnte ovenfor) og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.  

Dette kurset inneholder også en Sikkerhetspakke som deltagerne får anledning til å få på plass de kranklassene de mangler, samt truck for å kunne melde seg opp til fagprøven.

Kjerneelementer i kran- og løfteoperasjonsfaget er:

Sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om helse- miljø- og sikkerhetsvurderinger knyttet til eksterne forhold som kan påvirke løfteoperasjoner. Det handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for andres liv og helse. Det handler også om å reflektere over stabilitet, avsperringer, værbegrensinger og bruk av verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven. Videre handler det om forståelse av regelverk og bruk av tegninger, skjemaer og tabeller i ulike faser av løfteoppdraget. Kjerneelementet handler også om å vurdere om nye teknologiske løsninger er miljøvennlige og sikre og bidrar til kvalitet i arbeidet.

Løfteoperasjoner
Kjerneelementet løfteoperasjoner handler om planlegging, risikovurdering, styring, utførelse og oppfølging av løfteoperasjoner med betjening av hovedkraner og ulike typer løfteutstyr. Videre handler kjerneelementet om oppstilling og bruk av løfteinnretninger og løfteredskaper, og bruk av kommunikasjonsutstyr og signalgiving. Det omfatter også før- og etterbrukskontroll av løfteinnretninger og løfteredskaper. Videre handler det om å ta i bruk automatiserte og fjernstyrte løsninger under løfteoppdrag.

Vedlikehold og kontroll
Kjerneelementet vedlikehold og kontroll handler om vedlikehold, kontroll og funksjonstesting av løfteinnretninger og løfteredskaper. Det handler også om samarbeid med vedlikeholdsspesialister og sakkyndige virksomheter ved større vedlikehold og periodiske kontroller. Videre handler kjerneelementet om rengjøring, smøring, feilsøking, justering og feilretting.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge, risikovurdere, utføre, dokumentere og evaluere løfteoperasjoner alene og sammen med andre

 • kontrollere og vurdere vedlikehold på løfteinnretning og løfteredskap før og etter bruk

 • betjene mobilkran over 10 T og en annen hovedkran (tårnkran, portal- og sving kran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 Tm) i henhold til gjeldende regelverk

 • betjene lastebilkran under 80 Tm og fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran i henhold til gjeldende regelverk

 • bruke lastsikringssystemer, lastediagram, lastindikatorer, begrensningssystemer og arbeidskamera i planlegging og utførelse, og forklare hensikten med bruken

 • velge og bruke produkter som reduserer miljøpåvirkningen på omgivelsene, og reflektere over produktenes konsekvenser for miljøet

 • samarbeide med vedlikeholdsspesialister og sakkyndig virksomhet ved arbeid og funksjonsprøving av utstyr i tråd med instrukser

 • utføre korrektive og forebyggende vedlikeholdsoppgaver på løfteutstyr i tråd med gjeldende programmer og prosedyrer

 • reflektere over faremomenter ved arbeidet, foreslå forbedringstiltak og dokumentere utført vedlikeholdsarbeid

 • kildesortere avfall i tråd med sikkerhetsdatablader og gjeldende systemer for avfallshåndtering

 • planlegge, risikovurdere, utføre og evaluere ulike typer riggoperasjoner i tråd med gjeldende regelverk

 • kommunisere ved hjelp av signaler, tegn og radio under løfteoperasjoner vurdere og utføre tiltak ved operasjoner med løfting av farlig gods og ved løfting over kritisk utstyr og systemer

 • gjøre rede for løfteutstyrets oppbygning, virkemåte og bruksområde i henhold til produsentens anvisning og krav

 • funksjonsprøve løfteinnretningens systemer etter produsentens anvisninger og krav

 • rapportere avvik i tråd med prosedyre og utføre korrigerende tiltak

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Eksamen for dette kurset vil være 30 mai 2023.

Kurset er kostnadsfritt for deg som deltaker, da kursavgiften er dekket av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogram i Maritimsektor. Du må selv legge ut for oppmeldingsavgift til eksamen og deretter få dette refundert fra AOF.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.