AOF.no

Service- og administrasjonsfaget( tidligere kontor og administrasjonsfaget)

Kurs ID: 501892

Oppstart

mandag 24. oktober 2022

Slutter

mandag 29. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 17. oktober 2022

Pris

23500,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Service- og administrasjonsfaget ( tidligere Kontor og administrasjonsfaget) handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledelse i ei bedriften. Basert på måla og kjerneoppgavene til bedriften skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behov til brukerne, bedriften og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne sjølvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegg, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til ei effektiv og bærekraftig drift av bedriften.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til kontor- og administrasjonsmedarbeider.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kontor- og administrasjonsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Service og samferdsel, Vg 2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

 

Hovedområder i Vg3 Kontor- og administrasjonsfaget er:

 

Kontorservice: Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Hovedområdet omfatter også kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i organisasjonen er en del av hovedområdet. 

 

IKT-tjenester (Informasjons- og kommunikasjonstjenester): Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette. 

 

Økonomi: Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/KAD3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen kontor- og administrasjonsfaget.

Kompetansemål etter Vg3

Kontorservice

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk

 • gjøre rede for virksomhetens organisering, strategi og mål

 • utføre kundebehandling ved å tilpasse serviceleveranser til kunder og brukere

 • bruke virksomhetens kundeoppfølgingssystemer i kundebehandlingen og servicearbeidet

 • bruke og vurdere informasjon fra manuelle og digitale informasjonskilder i serviceleveranser og kontoradministrativt arbeid

 • profilere virksomheten i møter med kunder og brukere

 • arbeide i samsvar med virksomhetens etiske normer og regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • beskrive virksomhetens rutiner for personalforvaltning og utføre enkle personaladministrative oppgaver

 • planlegge, utføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt

 • beskrive virksomhetens kunnskapsorganisering

 • forberede og tilrettelegge dokumenter og informasjonsmateriell i samsvar med virksomhetens retningslinjer for layout og språkform

 • vurdere endringer i arbeidssituasjonen og komme med forslag til forbedringer

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • utføre arbeidsoppgaver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke IKT-tjenester ved kommunikasjon med kunder og brukere

 • beskrive og bruke virksomhetens rutiner for kunnskapsorganisering og kunnskapsflyt

 • veilede i bruk av virksomhetens IKT-tjenester

 • bruke virksomhetens kontorstøttesystemer og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver

 • bruke virksomhetens IKT-tjenester i samsvar med gjeldende regelverk om personvern og arbeidsmiljø

 • bruke kontorstøttesystemer for innhenting, bearbeiding, katalogisering og lagring av informasjon

Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innkjøp, budsjettarbeid, regnskap, lønnsutbetaling og personalrelaterte oppgaver

 • bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Tverrfaglig eksamen og fagprøven gjennomføres via din fylkeskommune

som medlem i et LO forbud kan du søke studiestipend

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.