AOF.no

Konditorfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Cooking together

Oppstart

05.11.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Cooking together

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til konditor med fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Håndverksferdigheter, fagkunnskap og produktutvikling
Kjerneelementet håndverksferdigheter, fagkunnskap og produktutvikling handler om samspillet mellom råvarenes sammensetning og egenskaper, håndlag, produksjonsteknikker og metoder basert på tradisjoner og ny fagkunnskap. Kjerneelementet handler videre om produktutvikling og opptrening av sensoriske ferdigheter som skal brukes for å vurdere og utvikle kvaliteten til produkter etter gitte kriterier og kundens ønsker. Det handler også om estetikk, farger, form og linjer ved utvikling, produksjon og frambud av konditorvarer.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Videre handler det om trygg produksjon og omsetning ved å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kjerneelementet omfatter også lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning.

Bærekraftig produksjon
Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og øke lønnsomheten. Videre handler kjerneelementet om best mulig ressursutnyttelse og om bransjens påvirkning på miljøet gjennom valg av råvarer og emballasje. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere produksjon av konditorvarer ut fra resept, råvarevalg, produksjonsmetode og gitte kriterier

 • gjennomføre mottakskontroll og lagerrullering og vurdere sammenhengen mellom kvalitet, vareflyt, svinn og ressursutnyttelse

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for konsekvenser av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kundene og samarbeidspartnerne

 • vurdere kvaliteten og egenskapene til råvarene, anvende kunnskapen i reseptoppbygging og produksjon og gjøre rede for hvordan disse påvirker sluttproduktet

 • reflektere over kvalitet og egenskaper gjennom bruk av ulike hjelpe- og tilsetningsstoffer eller halvfabrikata og vurdere hvordan dette påvirker sluttprodukt, næringsinnhold og økonomi

 • drøfte etiske dilemmaer ved produksjon og omsetning av konditorvarer og gjøre bevisste og bærekraftige valg

 • anvende sensoriske tester i produksjon av konditorvarer og gjøre rede for hvordan dette kan bidra til å sikre tilfredsstillende kvalitet

 • lage desserter, konfekter, pynt og dekor og begrunne valg av råvarer og produksjonsmetode

 • modellere og framstille ulike og like figurer og dekor av egnet masse og reflektere over konsekvenser av avvik fra planlagt produkt

 • produsere konditorvarer av råmasser, piskede, rørte, rystede og forvellede masser og gjøre rede for oppbygning og bruksområder

 • produsere lagdelte kaker, diskkaker og porsjonskaker med og uten overtrekk og vurdere ulike sammensetninger basert på smak, egenskaper og utseende

 • produsere og bruke overtrekksglasurer, ulike kremer, ganacher og geleer til fyll og dekor og forklare oppbygning og bruksområder

 • lage butterdeig og ulike mørdeigsprodukter og vurdere egenskapene til de ulike deigene

 • produsere iskrem, sorbé og ulike støpte kaker av fromasj og mousse med forskjellig oppbygning og reflektere over valg av råvarer og sluttproduktets kvalitet

 • bruke og temperere sjokolade til ulike typer støpt og dyppet konfekt og dekor og ta hensyn til sjokoladens bruksegenskaper

 • tegne utkast til dekor, bruke overførings- og dekoreringsteknikker for kaker og bruke ulike egnede produkter til garnering og skriving av tekster i samsvar med kundens ønske

 • vise kreativitet i arbeidet, søke inspirasjon til produktutvikling gjennom bruk av digitale verktøy og ivareta fagets krav til estetikk

 • reflektere over hvordan uønskede mikroorganismer kan påvirke konditorvarer, og gjøre rede for tiltak for å styre forekomsten

 • gjøre rede for og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten

 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø

 • gjøre rede for rammevilkår, lover og forskrifter for bransjen og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten

 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede for hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse

 • følge krav og rutiner for merking og sporing og gjøre rede for konsekvenser ved avvik

 • bruke verktøy, maskiner og utstyr på en kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold av maskiner og utstyr og gjøre rede for konsekvensene ved avvik

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger, kunder og samarbeidspartnere

 • utvikle faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten

 • gjennomføre beregninger og enkle kalkulasjoner i produksjon og salg av konditorvarer og drøfte faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater

 • utføre enkel markedsføring, yte service og bygge relasjoner med kunder ved profesjonell kundebehandling og salg

 • gjøre rede for og håndtere avfall i virksomheten og reflektere over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet

 • reflektere over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling

 • beskrive virksomhetens mål og historie og reflektere over hvordan dette påvirker daglig drift

 • gjøre rede for virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle et bedre arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er:
Vår: 15. januar–1. februar
Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.

LO medlemmer se også Medlemsorganisasjoner LO - AOF. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Interessert i noen av disse?