AOF.no

Kommunikasjonsvansker hos barnehagebarn

Kurs ID: 502428

Oppstart

tirsdag 28. februar 2023

Slutter

tirsdag 28. februar 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

onsdag 22. februar 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Hvordan skape et mer inkluderende og utviklende barnehagemiljø ved hjelp av visuell språkstøtte?

Kommunikasjon er essensielt for oss alle. Det å bli forstått, kunne utrykke seg og ta egne valg er grunnleggende for en god sosial og kognitiv utvikling. 

Språkvansker hos barn er en av de vanligste henvisningsgrunnene til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i førskolealderen. De siste ti årene har også antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn økt i barnehagene. I en ordinær barnegruppe vil det normalt være flere barn som har språkvansker i større eller mindre grad. Misforståelser mellom barn og voksne skjer ofte på grunn av problemer i kommunikasjonen mellom dem. Språk er helt essensielt for oss alle. Det å bli forstått, kunne uttrykke seg og ta egne valg er helt grunnleggende for hvordan vi utvikler oss som mennesker og hvordan livet blir.
Hvordan kan barnehagen tilrettelegge for at alle barn uavhengig av morsmål, språkvansker eller andre utfordringer blir forstått, og får reell medvirkning? Hvordan kan vi ved hjelp av enkle metoder minske frustrasjon og negativ atferd.

Foreleser:

Guri Hauge Andresen

Guri Hauge Andresen er utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds minne høgskole i Trondheim i 1994. Hun har videreutdanning innenfor barn og unges psykiske helse og spesialpedagogikk. Hun har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og familier, både fra barnehage, skole og avlastning, og spisskompetanse i forhold til barn med særskilte behov. De siste 10 årene har hun vært ansatt som spesialpedagogisk koordinator og veileder i Alternativ og supplerende kommunikasjon Trondheim kommune. Guri har etterutdanning i foreldreveiledning og kollegaveiledning, og er sertifisert ICDP og Marte Meo veileder. Hun har også flere kurs innenfor veiledning av barn med atferdsvansker og barn innenfor autismespekteret. De siste årene har hun holdt flere kurs og foredrag innenfor kommunikasjonsvansker og barn med særskilte behov. Hun er gjesteforeleser for barnehagelærerutdanningen i Trondheim og har bidratt i to fagbøker som benyttes i undervisningen av spesialpedagoger og helsesykepleiere. I 2020 ga hun ut boken "Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for alle barn i barnehagen" (Pedlex forlag)

Ansatte i barnehager, samt ansatte som jobber med barn med kommunikasjonsvansker i skole, SFO og på avlastningsboliger

-

Følgende temaer vil gjennomgås:

•Innføring i ulike kommunikasjonsvansker og i fagfeltet Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK).
•Hvordan hjelpe barn med store og mindre kommunikasjonsvansker
•Hvordan tilrettelegge et visuelt språkmiljø som gjør det lettere for barn å forholde seg til regler, rutiner og aktiviteter?
•Hvordan finne tid og inspirasjon til å skape et engasjerende fagmiljø som fremmer gode språklige læringsmiljøer?
•Hvilke læringsressurser og digitale hjelpemiddel finnes?

-

Digitalt kurs - 4 timer

-

Deltakeravgift, kr. 1.925,- pr deltaker.

Avmeldingsfrist er 22.02.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.