AOF.no

Kjemiprosessfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503433

Oppstart

onsdag 6. september 2023

Slutter

torsdag 6. juni 2024

Tidsrom

Kl.10:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

onsdag 4. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 kjemiprosessfaget handler om å utvinne, ivareta og videreformidle naturressurser. Faget skal bidra til at samfunn og arbeidsliv har fagarbeidere med nødvendig kompetanse i kjemisk prosessindustri innenfor drikkevannsforsyning, miljøteknologi, metall-, petroleum-, papir- og farmasøytisk industri og prosessindustri for øvrig. Vg3 kjemiprosessfaget handler også om kunnskap om bærekraftig utnytting av naturgitte verdier innenfor naturens tålegrenser.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en dag i uken fra kl. 10.00 - 14.00.

* Vi kan ikke starte kurset før vi har bekreftet finansieringen. Derfor vil kurset starte under forbehold om finansiering.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i Vg3 Kjemiprosessfaget:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å beskytte seg selv og andre mot skader, unngå helsemessige belastninger i form av slitasje og sykdom, og forstå viktigheten av systematisk sikkerhetsarbeid for å ivareta person- og prosessikkerhet. Det handler også om å håndtere maskiner og prosessutstyr på en trygg måte, beskytte indre og ytre miljø, kildesortere og resirkulere materialer.

Prosessteknologi
Kjerneelementet prosessteknologi handler om trygg drift av prosessanlegg og tilhørende produksjonsprosesser og om råvarer, maskiner og prosedyrer. Det handler om å optimalisere arbeid ved bruk av datastyrte styringsverktøy og å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi. Videre handler det om å planlegge og vurdere arbeid og å samarbeide med andre fagmiljøer.

Produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om å framstille produkter basert på standardiserte kjemiske reaksjoner i industriell skala. Videre handler det om å kvalitetssikre, følge instrukser og prosedyrer og dokumentere arbeidet.

Samhandling
Kjerneelementet samhandling handler om å samarbeide med kolleger og andre faggrupper om å drifte prosessanlegg og å optimalisere produksjonen. Kjerneelementet handler også om etisk bevissthet og kritisk tenkning gjennom refleksjon og dialog.

Læringsmål i Vg3 Kjemiprosessfaget:

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeid i henhold til instrukser og prosedyrer

 • gjøre rede for virksomhetens verdikjede fra råstoff til produkt og beskrive faktorer som påvirker sikkerhet og lønnsomhet i produksjonen

 • vurdere og velge verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven og reflektere over konsekvenser av støy, vibrasjon, varme, farlige stoffer og støveksponering

 • vurdere risiko for ulykker og helsefare og reflektere over viktigheten av å holde orden på arbeidsplassen

 • reflektere over viktigheten av og arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og drøfte hvordan arbeidsteknikker og arbeidsstillinger kan forebygge helseskader

 • forklare kontrollert nedkjøring, akutt nedstenging og varslings- og nødprosedyrer

 • gjennomføre en sikker jobb-analyse og arbeids- og entretillatelse, gjøre rede for risikotiltak ved arbeid i høyden og sikre risikoutsatte arbeidsoperasjoner

 • registrere og rapportere avvik og uønskede hendelser og foreslå tiltak

 • følge opp tiltak i tråd med bedriftens rutiner for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

 • forklare hvordan virksomhetens drift og avvik kan påvirke miljøet og gi konsekvenser

 • klargjøre, starte og drifte prosessutstyr etter gjeldende standard og regelverk

 • tegne og gjøre rede for prinsipper og virkemåter til prosess- og måleutstyr for prosesstyring, regulering og optimalisering

 • utføre vedlikehold, og delta i feilsøking og klargjøring i tverrfaglig team

 • gjøre rede for hvordan relevant prosessutstyr fungerer, og hvordan kjemisk, biologisk, fysisk og mekanisk bearbeiding foregår i enhetsoperasjoner og prosesser

 • tegne og gjøre rede for prinsipper og virkemåter til reguleringer og ulikt måleutstyr for prosesstyring og optimalisering

 • bruke tekniske flytskjemaer og skjermbilder som forklarer prosessavsnitt, og skissere tegninger som forklarer enhetsoperasjoner

 • gjøre rede for og bruke bedriftens kvalitetsstyringssystemer

 • håndtere avfall og destruere restprodukter og feilvare etter offentlige og bedriftsinterne krav

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere på norsk og engelsk

 • drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnyttelse

 • utføre driftsanalyser i samarbeid med laboratoriestøtte, og vurdere og foreslå tiltak ut fra analyseresultat

 • reflektere over betydningen av egen medvirkning på arbeidsplassen og hva det gjør med egen mestring, utvikling og motivasjon

 • gjøre rede for bedriftens organisering, egenart og rolle

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften, og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.