AOF.no

Kjemiprosessfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501908

Oppstart

torsdag 9. februar 2023

Slutter

torsdag 16. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 26. januar 2023

Pris

27400,-

Timeantall

Totalt: 140

Timer med foreleser: 120

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du har bestått en teoretisk eksamen, dokumentert 5 års arbeidserfaring til Fylkeskommunen og deretter bestått en praktisk fagprøve/svenneprøve. Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden. Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.

Dette kurset gjennomføres i virtuelt klasserom. Du trenger en pc med lyd og kamera, og et stabilt internett. Kurset vil ha undervisning mandagskvelder fra kl 17-21.

Dette kurset kan du delta på uansett hvor du bor.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3-5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i kjemiprosessfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å beskytte seg selv og andre mot skader, unngå helsemessige belastninger i form av slitasje og sykdom, og forstå viktigheten av systematisk sikkerhetsarbeid for å ivareta person- og prosessikkerhet. Det handler også om å håndtere maskiner og prosessutstyr på en trygg måte, beskytte indre og ytre miljø, kildesortere og resirkulere materialer.

Prosessteknologi
Kjerneelementet prosessteknologi handler om trygg drift av prosessanlegg og tilhørende produksjonsprosesser og om råvarer, maskiner og prosedyrer. Det handler om å optimalisere arbeid ved bruk av datastyrte styringsverktøy og å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi. Videre handler det om å planlegge og vurdere arbeid og å samarbeide med andre fagmiljøer.

Produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om å framstille produkter basert på standardiserte kjemiske reaksjoner i industriell skala. Videre handler det om å kvalitetssikre, følge instrukser og prosedyrer og dokumentere arbeidet.

Samhandling
Kjerneelementet samhandling handler om å samarbeide med kolleger og andre faggrupper om å drifte prosessanlegg og å optimalisere produksjonen. Kjerneelementet handler også om etisk bevissthet og kritisk tenkning gjennom refleksjon og dialog.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeid i henhold til instrukser og prosedyrer

 • gjøre rede for virksomhetens verdikjede fra råstoff til produkt og beskrive faktorer som påvirker sikkerhet og lønnsomhet i produksjonen

 • vurdere og velge verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven og reflektere over konsekvenser av støy, vibrasjon, varme, farlige stoffer og støveksponering

 • vurdere risiko for ulykker og helsefare og reflektere over viktigheten av å holde orden på arbeidsplassen

 • reflektere over viktigheten av og arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og drøfte hvordan arbeidsteknikker og arbeidsstillinger kan forebygge helseskader

 • forklare kontrollert nedkjøring, akutt nedstenging og varslings- og nødprosedyrer

 • gjennomføre en sikker jobb-analyse og arbeids- og entretillatelse, gjøre rede for risikotiltak ved arbeid i høyden og sikre risikoutsatte arbeidsoperasjoner

 • registrere og rapportere avvik og uønskede hendelser og foreslå tiltak

 • følge opp tiltak i tråd med bedriftens rutiner for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

 • forklare hvordan virksomhetens drift og avvik kan påvirke miljøet og gi konsekvenser

 • klargjøre, starte og drifte prosessutstyr etter gjeldende standard og regelverk

 • tegne og gjøre rede for prinsipper og virkemåter til prosess- og måleutstyr for prosesstyring, regulering og optimalisering

 • utføre vedlikehold, og delta i feilsøking og klargjøring i tverrfaglig team

 • gjøre rede for hvordan relevant prosessutstyr fungerer, og hvordan kjemisk, biologisk, fysisk og mekanisk bearbeiding foregår i enhetsoperasjoner og prosesser

 • tegne og gjøre rede for prinsipper og virkemåter til reguleringer og ulikt måleutstyr for prosesstyring og optimalisering

 • bruke tekniske flytskjemaer og skjermbilder som forklarer prosessavsnitt, og skissere tegninger som forklarer enhetsoperasjoner

 • gjøre rede for og bruke bedriftens kvalitetsstyringssystemer

 • håndtere avfall og destruere restprodukter og feilvare etter offentlige og bedriftsinterne krav

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere på norsk og engelsk

 • drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnyttelse

 • utføre driftsanalyser i samarbeid med laboratoriestøtte, og vurdere og foreslå tiltak ut fra analyseresultat

 • reflektere over betydningen av egen medvirkning på arbeidsplassen og hva det gjør med egen mestring, utvikling og motivasjon

 • gjøre rede for bedriftens organisering, egenart og rolle

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften, og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.