AOF.no

KiD kurslederopplæring uke 39, Lillestrøm

Kurs ID: 501317

Oppstart

mandag 26. september 2022

Slutter

fredag 30. september 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 29. juli 2022

Pris

8030,-

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Undervisningsform

Klasserom

Viken

LILLESTRØM

Nesgata 1

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

NB! Kurset er dessverre fulltegnet, men det er ledige plasser ved kurset i Sandefjord uke 47, samt ved ved kurset i Bergen og Tromsø, uke 45,
Alternativt kan du melde deg på dette kurset på Lillestrøm og stå på venteliste om det evt. skulle bli avmeldinger og ledige plasser.

Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD, fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. Kognitivt baserte intervensjoner mot depresjon er effektive, både gitt individuelt og i kursformat; KiD-kurs anbefales derfor som et effektivt og rasjonelt tiltak av Folkehelseinstituttet (2011:1 Bedre føre var).

Det er ønskelig å tilby KiD i flest mulig kommuner i Norge. For å få til dette, må det utdannes kursledere, og Fagakademiet arrangerer opplæring for sertifisering som KiD-kursleder over hele landet.

Kurset går over 5 sammenhengende dager.

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog

 • lege

 • sykepleier

 • vernepleier

 • ergoterapeut

 • sosionom

 • fysioterapeut

 • miljøterapeut

 • veileder innen ulike tiltak rettet mot personer med hjelpebehov

 • andre som jobber klinisk med personer som har ulike depresjonstilstander

Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er 3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse 

I forkant av kurset får deltakerne tilsendt kursbok som skal leses før kursstart. Det anbefales også at kursdeltakerne leser om temaet kognitiv terapi ved depresjon, før oppstart.

Opplæringen foregår over 5 intensive og sammenhengende dager, basert på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder/rollespill.

I tillegg til opplæringen på dagtid (36 timer), må kursdeltakerene forberede seg til neste dags øvelser. Deltakerne må derfor sette av tid på kveldene i kursuken til å forberede seg til neste dag. Erfaring fra tidligere kurs tilsier at det er en klar fordel å overnatte på kursstedet, dersom det er mulig.

Tema for undervisningen er:

 1. Depresjon, diagnostikk og forekomst

 2. Introduksjon til KiD-konseptet

 3. Målgruppe og mål

 4. Kognitiv teori og den kognitive modell for mestring av depresjon

 5. Kogntiv teori anvendt i et kurskonsept

 6. Pedagogisk metodikk ved KiD-kurset

 7. Gjennomgang av de 10 kursdagene, øvelser og demonstrasjon

 8. Kvalitetssikring, kursformatet, veiledning og ko-leders rolle

 9. Oppstart og gjennomføring av KiD

Etter kurslederopplæringen:

Det er en ubetinget fordel om kursdeltakerne holder eget kurs kort tid etter gjennomført KiD-opplæring. Erfaring tilsier at dette bør skje innen ett år, for at kursleder skal ha best mulig nytte av opplæringen.

Det tilbys veiledning fra kurslærer/foreleser for å komme i gang med egne kurs.

Godkjente kursledere kan senere bygge på opplæringen, for så å bli sertifisert også som KiB-kursleder.

Kursdeltaker skal etter endt kurslederopplæring holde kurs i egen kommune, virksomhet eller foretak.

Fysisk klasseromskurs - Thon Hotel Arena, Nesgata 1. 2400 Lillestrøm


Godkjenninger:

Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 30 timer.

Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med 36 timer.

Den norske legeforening som valgfritt kurs i disse spesialitetene, med tellende poeng/timer:
Allmennmedisin – 35 poeng, Arbeidsmedisin – 15 timer.

Norsk ergoterpeutforbund som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i psykisk helse med 36 timer.

Norsk fysioterpeutforbund som tellende med 35 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning. Kurset kan også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Fagforbundet som tellende i klinisk fagstige for personell med minimum tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialområdet, med 36 timer.

Kurset gjennomføres med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet.


Vi samarbeider med Rådet for psykisk helse om de ulike kurslederopplæringene. 

Foreleser:

Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Det kreves tilstedeværelse alle fem dager for å bli godkjent kursleder.

Kursavgift kr 8030,- inkluderer kursmateriell og undervisning. I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet; Dagpakke eller helpensjon. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke, lunsj og pausebevertning 5 dager kr 4125,00

Helpensjon inkl alle måltider og overnatting i enkeltrom man-fredag kr 10000,00

Helpensjon inkl alle måltider og overnatting i enkeltrom søn-fredag (ikke middag søndag kveld) kr 11600,00

Viken

LILLESTRØM

Nesgata 1

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.