AOF.no

Jegerprøven – undervisning over to langhelger

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk, dette får du gjennom å ta Jegerprøven.

Jegerprøven ble innført for at de som jakter vilt i Norge skal ha kunnskap før de starter å jakte, og for å skape en sunn holdning blant jegerne.

Man,In,The,Forest,,With,A,Weapon,In,His,Hands,

Oppstart

06.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

3 950,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Man,In,The,Forest,,With,A,Weapon,In,His,Hands,

Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling eller fangst utøves ha bestått jegerprøve i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.

Jegerprøveeksamen kan avlegges fra og med det kalenderåret jegerprøvekandidaten fyller 14 år. For de under 18 år trengs det samtykke fra foreldre for deltakelse i praktisk jaktopplæring med våpen under obligatorisk kurs i jegerprøven.

https://www.jegerproveeksamen.no/wp-content/uploads/2022/12/Foresattes-erklaering-om-va%cc%8apen.pdf

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland. 


Alle jegerprøvekandidater skal gjennomgå en 30 timers opplæring (teoretisk og praktisk) før de får gå opp til jegerprøveeksamen.

Det anbefales å ha et språknivå tilsvarende B1 (minimum A2) da undervisningen foregår på norsk.

Kurset har 9 moduler. Det er obligatorisk oppmøte på samling 1-4. Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 av de 5 ikke-obligatoriske samlingene (samling 5-9), men må da dokumentere til instruktøren at disse er tatt som e-læring.

1. Samling - Jakt og holdninger - 3 timer, obligatorisk oppmøte

2. Samling - Våpen og våpenlovgivningen - 3 timer, obligatorisk oppmøte

3. Samling - Human og sikker jakt i praksis - 3 timer, obligatorisk oppmøte - feltløype med praktiske øvelser 

4. Samling - Skyting med hagle og rifle - 6 timer, obligatorisk oppmøte 

5. Samling - Artskunnskap - 3 timer, ved fravær må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring. 

6. Samling - Lover og forskrifter - 3 timer, ved fravær må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring

7. Samling - Jaktformer - 3 timer, ved fravær må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring.

8. Samling - Ettersøk av skadet vilt - 3 timer, ved fravær må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring

9. Samling - Håndtering av felt vilt - 3 timer, ved fravær må det leveres dokumentasjon med bestått test fra e-læring

Samling 1: Jakt og holdninger

Kursdeltakeren skal

• ha innblikk i jaktas historikk i Norge

• kunne gjøre rede for betydningen av jakt og fangst i tidligere tider og i dagens samfunn

• se jaktas plass i dagens samfunn, samt være bevisst holdninger og etikk i forbindelse med jaktutøvelsen

• forstå nødvendigheten av å utøve jakt på en mest mulig human, sikker og akseptabel måte for å sikre samfunnets aksept, respekt for viltet, ansvarsfull våpenhåndtering, jaktutøvelse etc.

• bevissthet rundt bruk av internett og sosiale medier ved deling av jaktopplevelser

• forstå hvorfor det i dag er behov for obligatorisk jegerutdanning i Norge

Samling 2: våpen og våpenlovgivning

Kursdeltakeren skal:

• ha kjennskap til de forskjellige våpentypenes oppbygging, funksjon og virkemåte

• ha kjennskap til de forskjellige ammunisjonstypenes funksjon og virkemåte

• ha kjennskap til sikker og forskriftsmessig våpenhåndtering i ulike situasjoner

• ha kjennskap til relevante bestemmelser i våpenlovgivningen

• kunne visitere (sjekke at våpenet er uladd), lade/tømme, sikre/avsikre

Samling 3: Human og sikker jakt i praksis

Kursdeltakeren skal:

• ha forståelse for og kunnskap om sikkerhet og avstandsbedømmelse i forbindelse med håndtering og bruk av våpen i aktuelle jaktsituasjoner

• kunne håndtere våpenet korrekt i situasjoner som: Under transport, ut/inn av bil, over hinder og bekker og i møte med andre mennesker

• forstå farger og høydekurver på kartet og kunne beskrive terrenget ut fra kartinformasjon

• med utgangspunkt i koordinater fra GPS kunne plassere dette på kartet

• forstå grunnleggende trinnvis orientering i ukjent terreng

Samling 4: Skyting med hagle og rifle

Hagle - Kursdeltakeren skal:

• ha forståelsen av haglenes virkning på ulike avstander

• vite hvordan haglenes effekt på planke er

• ha kjennskap til skyteteknikk etter bevegelig mål

• kunne riktig anlegg av våpenet

• forstå viktigheten av riktig sving-, sikte- og avtrekksteknikk

Rifle - Kursdeltakeren skal:

• ha grunnleggende kjennskap til skyteteknikk; pusteteknikk, avtrekksteknikk, sikteteknikk og tørrtrening

• vite om optimal utnyttelse av kikkerten og viktigheten av avstanden mellom øye og kikkert

• kunne holde rifla i riktig grep

• kjenne til kulens endrede treffpunkt ved ulike avstander (ballistikk)

Samling 5: Artskunnskap

Kursdeltakeren skal:

• kunne identifisere jaktbare arter og deres forvekslingsarter

• ha nødvendig kjennskap til jakttidene for de jaktbare artene

Samling 6: Lover og forskrifter

Kursdeltakeren skal:

• ha kjennskap til og forståelse for behovet av regelverket som regulerer forhold knyttet til praktisk jakt, jaktmetoder og ettersøk.

• kunne innholdet i lov om jakt og fangst av vilt (Viltlovens) §§ 10 – dager med jaktforbud, 19 – human jakt, 20 – bruk av våpen under jakt, 21 – bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt, 23 – bruk av hund under jakt, 34 – forfølgingsretten, 45 – ferdsel med våpen på annen manns grunn, 46 – jaging og lokking av vilt

• kjenne til naturmangfoldloven og dennes betydning for viltloven

• kjenne aktuelt innhold i fjelloven, dyrevelferdsloven, våpenloven, hundeloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel i utmark og brann- og eksplosjonsvernloven.

• kjenne til forskrifter knyttet opp til viltloven: − Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst − Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun − Forskrift om forvaltning av hjortevilt − Forskrift om forvaltning av bever − Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark, kapittel 3 om skadefelling og annet uttak av vilt

• kjenne til forskrift om regulering av sel på norskekysten

• ha kjennskap til høstingsprinsippet og bærekraftig forvaltning

• ha kjennskap til forvaltningsnivåene i Norge

Samling 7: Jaktformer

Kursdeltakeren skal:

• ha kjennskap til forskjellige jaktmetoder, med og uten hund, på småvilt og storvilt (hjortevilt og rovvilt)

• kjenne til de ulike jakthundgruppene som brukes til de forskjellige jaktformene

• vite hvordan oppsetting og bruk av feller skjer i praksis

Samling 8: Ettersøk av skadet vilt

Kursdeltakeren skal

• være bevisst holdninger rundt avlagte skudd og ansvar for oppfølging av skuddet

• kunne rutinene for ettersøk av skadet storvilt

• være bevisst rundt ettersøk av skadet småvilt

Samling 9: Håndtering av felt vilt

Kursdeltakeren skal:

• ha kjennskap til grunnprinsipper for behandling av felt vilt

• være motivert og ha kjennskap til å begynne å jakte selvstendig eller sammen med andre

• kjenne til jegerens rapporteringsplikt

Kurset gjennomføres over to langhelger fredag til søndag

Fredag (3 t) Samling 1

Lørdag (6 t) Samling 2+3

Søndag (6 t) Samling 4

Fredag (3 t) Samling 5

Lørdag (6 t) Samling 6 + 7

Søndag (6 t) Samling 8 + 9 

Kurset skal ledes av instruktør som er utdannet etter opplegg godkjent av Miljødirektoratet.

E-læring: Miljødirektoratet har utarbeidet e-læring til alle samlingene. E-læringen kan brukes som en repetisjon av eller som et supplement til undervisningen.

Fraværsregler: Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte.

Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringen for denne samlingen.

PRAKTISK INFORMASJON OM KURSET - JEGERPRØVEN

Tidspunkt: Omfang 30 timer + pauser. Kurset går over to weekender: Fredag klokken 18.00 - 21.00 og lørdager/søndager klokken 15.00 - 21.00

Kursprisen: NB: Må settes fra avdeling til avdeling. 3.850,- inkl. leie av skytebane og skrivesaker. Faktura sendes per post i forkant av kursoppstart.

Eksamensgebyr: Gebyret er på kr. 300 betales til Miljødirektoratet og kvittering må vises på eksamensdagen. Du må registrere deg. Du kan registrere deg her: http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/ Det er kommunene som har ansvaret for eksamen og du vil få oppgitt dato, sted og klokkeslett i god tid før eksamen.

Lærebok: Det er flere bøker som inneholder pensum til jegerprøven. AOF anbefaler alltid at du bruker siste oppdaterte bok. Det viktigste er at boken er oppdatert for 2017.

Annet: Kursbekreftelse vil bli sendt deg på mail/brev sammen med deltakerkontrakt, denne skal fylles ut, signeres og returneres oss, og er din endelige påmelding.

MELD DEG PÅ FREM TIL KURSSTART

Påmeldingene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn. Ettersom dette er et attraktivt kurs kan det lønne seg å melde seg på så raskt som mulig. Vi ser frem imot å se deg i et av våre kurslokaler i (skriv inn hvor det gjennomføres.)

JEGERPRØVEEKSAMEN (gjennomføres ikke av AOF)

Kommunen arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.

Eksamen gjennomføres i regi av AOF Østfold

Deltaker betaler selv for kurset