AOF.no

Institusjonskokkfaget – Fagbrev – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500299

Oppstart

onsdag 28. september 2022

Slutter

onsdag 24. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 29. september 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 80

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset vil gå i virtuelt klasserom ca annenhver onsdag fra kl 17-21. Du kan melde deg på helt frem til kursoppstartsdatoen, men fint om du melder deg på kurset i god tid.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til institusjonskokk/ernæringskokk. Pr 1 august har faget endret navn og læreplan til ernæringskokkfaget.

Deg som jobber i private og offentlige institusjonskjøkken innenfor helse- og sosialsektoren (sykehus, sykehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3,5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Relevant erfaring er arbeid fra private og offentlige institusjonskjøkken innenfor til f.eks helse- og sosialsektoren (sjukehus, sykehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på bostadplattformer og i kantiner.

Institusjonskokkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg3 Institusjonskokkfaget. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Hovedområder innen Vg3 Institusjonskokkfaget er:

Råvare og produksjon: Hovedområdet handler om kvalitetsvurdering, behandling av råvarer og hel- og halvfabrikater. Råvarenes egenskaper og bruksområder står sentralt. Hovedområdet omfatter også planlegging av måltider ut fra økonomi, ernæring og sensoriske og estetiske krav. Arbeidsteknikker, produksjonsmetoder, oppbevaring, god ressursutnyttelse og effektiv og økonomisk drift inngår.

 

Kostplanlegging og spesialkost: Hovedområdet handler om planlegging og tilberedning av måltider og menyer og sammenhengen mellom matproduksjon, ernæring, kosthold og helse. Produksjon av trygge og ernæringsmessig riktige måltider og spesialkost i tråd med gjeldende retningslinjer står sentralt.

Hygiene og kvalitetsstyring: Hovedområdet handler om mattrygghet i alle ledd fra valg av leverandør, varemottak, lagring, bearbeiding og produksjon til anretning og servering av måltider. Det omfatter også relevant regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig hygiene.

Bransje, bedrift og miljø: Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det omfatter videre etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevante regelverk.

https://www.udir.no/kl06/IKO3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen institusjonskokkfaget gjennom følgende emner og læringsmål:

Råvarer og produksjon

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

·         planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av mat på ulike institusjoner

·         planlegge og tilberede måltider med vekt på utseende, lukt, smak, konsistens, ernæring og økonomi

·         kvalitetsvurdere ferske råvarer, hel- og halvfabrikater og ferdige produkter

·         klargjøre, dele opp og porsjonere råvarer for videre tilberedning

·         velge egnede råvarer til ulike retter og bruke riktig tilberedningsmåte

·         bruke tilberednings- og oppbevaringsmåter som ivaretar kvalitet, næringsinnhold, ernæring, ressursutnyttelse og økonomi

·         bruke riktig utstyr og arbeidsteknikker

·         bruke ny produksjonsteknologi

·         foreta porsjonsberegning og produsere retter etter oppskrifter

·         lage og anrette kalde og varme retter til ulike måltider og menyer med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder

·         lage kraft, varme og kalde sauser og supper med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder

·         lage og anrette desserter og dessertsauser med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder

·         lage og anrette kaker og annet bakverk

·         tilberede og anrette brødmåltider

·         lage retter med utgangspunkt i lokal, nasjonal og internasjonal tradisjon og kultur

·         tilberede og emballere mat for catering og servering internt og eksternt

·         tilby og servere måltider til ulike brukere

 

Kostplanlegging og spesialkost

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

·         drøfte sammenhenger mellom matproduksjon og ernæring, kosthold og helse

·         planlegge menyer i tråd med gjeldende anbefalinger for et sunt kosthold

·         planlegge menyer for kortere og lengre perioder, ulike sesonger, høytider og arrangementer

·         anrette, tilby og servere måltider for enkeltpersoner og grupper med spesielle behov

·         planlegge og tilberede menyer for ulike former for spesialkost

·         vurdere næringsinnholdet i råvarer og ferdige retter til normalkost og spesialkost ut fra brukerens behov

·         gjøre rede for eventuell intoleranse og allergiske reaksjoner på grunn av råvarer, mat og drikke

·         gjøre rede for og bruke spesialprodukter i tilberedningen

·         informere om kostholdets betydning ved forebygging og behandling av ulike sykdommer

·         gjøre rede for de mest brukte serveringssystemer og distribusjonsmåter for mat og måltider

·         bruke fagterminologi

 

Hygiene og kvalitetsstyring

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

·         praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer

·         utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer for varemottak, oppbevaring av råvarer, produksjon, anretning og servering

·         følge gjeldende regelverk og rutiner for persontrafikk og vareflyt

·         vaske opp og utføre annet renhold og renholdskontroller i henhold til gjeldende regelverk

·         håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk

·         følge rutiner for forebygging og bekjempelse av insekter og andre skadedyr

 

Bransje, bedrift og miljø

 

·         Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

·         gjøre rede for bedriftens rammebetingelser og organisering og sin egen rolle i bedriften

·         drøfte hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens økonomiske resultat

·         følge krav til bekledning og drøfte arbeidsantrekkets utforming med tanke på estetikk, hygiene, helse, miljø og sikkerhet

·         følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·         utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

·         gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften

·         følge relevant regelverk for tilberedning og servering av mat og drikke

·         yte profesjonell service og brukerbehandling

·         drøfte etiske verdier og normer knyttet til institusjonskokkfaget

·         bruke digitalt utstyr i arbeidet

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen i faget er våren 2023.

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Vestfold og Telemark

Hele Vestfold og Telemark

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.