AOF.no

Ingeniørpakken inkl. forkurs – Bransjeprogram – 2023

Kurs ID: 502228

Oppstart

mandag 6. februar 2023

Slutter

onsdag 13. desember 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 6. februar 2023

Timeantall

Totalt: 306

Timer med foreleser: 306

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2, ORTO og SIVING. Dette programmet er spesielt tilpasset for deg som søker ingeniørstudier eller andre studier som krever denne fagkombinasjonen. 

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor olje og gass. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår 2-3 dager i uken. Ukedager og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Dette programmet passer for deg som søker ingeniørstudier. Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2 og SIVING. Vi har mange som kontakter oss for å forberede seg til ingeniørstudier og vi har derfor satt sammen dette programmet slik at du får tatt alt på ett år på kveldstid.

Fagene er også ypperlige for deg som ønsker å få ekstra realfagspoeng for å styrke din totale poengsum i søknad mot høgskole og universitet. Denne fagkombinasjonen kan utgjøre 2 realfagspoeng.

AOF anbefaler at du har følgende forkunnskaper før du starter på Ingeniørpakken:

Generell studiekompetanse med 1T/1MX matematikk eller

Generell studiekompetanse med 1P+2P/2PY/1MY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1

Denne kurspakken gir kursdeltakeren gjennomgang av fagstoff for å kunne avlegge eksamener i følgende fag.

 • Matematikk R1

 • Matematikk R2

 • Fysikk 1

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener i Matematikk R1+ R2 og Fysikk 1 for å oppnå spesiell studiekompetanse.


Læringsmålene er:

Matematikk R1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold, og analysere og presentere funn

 • forstå begrepene vekstfart, grenseverdi, derivasjon og kontinuitet, og bruke disse for å løse praktiske problemer

 • bruke ulike strategier for å utforske og bestemme grenseverdier til funksjoner, og utforske og argumentere for anvendelser av grenseverdier

 • bestemme den deriverte i et punkt geometrisk, algebraisk og ved numeriske metoder, og gi eksempler på funksjoner som ikke er deriverbare i gitte punkter

 • analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon

 • anvende derivasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett

 • utforske og forstå regneregler for potenser og logaritmer, og bruke ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger

 • modellere og analysere eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett

 • gjøre rede for og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av diskontinuerlige funksjoner

 • utforske, analysere og derivere ulike funksjoner og deres omvendte funksjoner, og gjøre rede for egenskaper til og sammenhenger mellom slike funksjoner

 • anvende parameterframstillinger til linjer og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer

 • forstå begrepet vektor og regneregler for vektorer i planet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i planet

Matematikk R2

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • utforske egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker

 • utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering og presentere egne framgangsmåter

 • gjøre rede for integral som en grenseverdi av en følge av summer, og tolke betydningen av denne grenseverdien i ulike situasjoner

 • gjøre rede for analysens fundamentalteorem og gjøre rede for konsekvenser av teoremet

 • utvikle algoritmer for å beregne integraler numerisk, og bruke programmering til å utføre algoritmene

 • gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke ulike matematiske funksjoner, og modellere og analysere slike situasjoner ved å bruke reelle datasett

 • anvende derivasjon og integrasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett

 • analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon og integrasjon, og anvende integrasjon til å beregne ulike mål av omdreiningslegemer

 • anvende parameterframstillinger til kurver og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer inkludert problemer knyttet til fart og akselerasjon

 • utforske og forstå regneregler for vektorer i rommet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i rommet

 • utforske egenskaper ved radianer og trigonometriske funksjoner og identiteter og anvende disse egenskapene til å løse praktiske problemer

 • analysere og forstå matematiske bevis, forklare de bærende ideene i et matematisk bevis og utvikle egne bevis

Fysikk 1

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge og gjennomføre forsøk, analysere data og trekke konklusjoner

 • vurdere, bruke og lage modeller til å beskrive og forutsi fysiske fenomener

 • vurdere ulike påstander og argumenter om energi og klima i samfunnsaktuelle problemsstillinger

 • utforske, analysere og beskrive rettlinjet bevegelse

 • forstå sammenhenger mellom krefter, bevegelse og energi, og bruke dem til å gjøre beregninger

 • bruke numeriske metoder og programmering til å modellere og utforske bevegelse i situasjoner der akselerasjonen ikke er konstant

 • forstå og gjøre rede for konsekvenser av at bevegelsesmengde og energi er bevart, og bruke dette i beregninger

 • utforske hvordan energi kan gå fra en form til en annen, og vurdere energikvalitet og virkningsgrad i slike overganger

 • gjøre rede for sammenhengene mellom ladning, spenning og elektrisk energi og utforske effektomsetning i elektriske kretser

 • forstå begrepet temperatur og forklare hvordan tilført varme til et system fører til temperaturendring i dette systemet

 • utforske, sammenligne og beskrive stråling fra legemer med ulik temperatur og overflate

 • bruke modeller av strålingsbalansen til jorda til å gjøre beregninger, og vurdere hvordan endringer på jordoverflaten og i atmosfæren påvirker denne balansen

 • beskrive ulike atommodeller og drøfte hvordan observerbare effekter støtter eller utfordrer dem

 • forstå begrepet fusjon og vurdere hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Virtuelt klasserom (synkron undervisning/sanntid) 

Undervisningen gjennomføres til et fast klokkeslett i et virtuelt klasserom. Det vil si at du får tilgang og logger deg på en digital læringsplattform og følger undervisningen hjemme fra din egen PC. 

Din lærer gjennomfører undervisningen på faste tider hver uke og du møter klassen din.  

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Pensum og eksamensavgift:

Pensum dekkes inntil kr. 1000, mens resterende må finansieres selv.

Eksamensavgiften må også finansieres selv.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Anne Tove Bjørgen Hammer

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.