AOF.no

Industrirørleggerfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503403

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

mandag 10. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 23. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 industrirørleggerfaget handler om å produsere og montere, vedlikeholde og teste røranlegg og rørinstallasjoner til industrien på land og til havs. Faget skal gi lærlingene kompetanse om bearbeiding av rør, produktkvaliteter og automatiserte produksjonsmetoder. Faget handler om å levere produkter med høy kvalitet til et nasjonalt og internasjonalt eksportmarked. 

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Voksne som har arbeidserfaring som rørlegger, og som ønsker å ta teorien for å kunne gå opp til svenneprøve i rørleggerfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til svenneprøven i rørleggerfaget må dokumentere minimum 5 år og 7 måneders relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før svenneprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i rørleggerfaget er:

Sanitæranlegg

Kjerneelementet sanitæranlegg handlar om å installere og halde ved like vass-, spillvass- og overvassrøyr frå kommunale røyr i og til bygg. Dette kjerneelementet handlar vidare om å fordele og kople vassrøyr og spillvassrøyr til ulikt sanitærutstyr. Å leie spillvatn og overvatn frå bygg og eigedommar gjennom røyr i tråd med kommunalt regelverk er òg ein del av dette kjerneelementet.

Vassbore energianlegg
Kjerneelementet vassborne energianlegg handlar om å installere og halde ved like ein vassboren energiinstallasjon i og til bygg. Dette kjerneelementet handlar òg om å dekkje varme- og kjølebehovet i eit bygg. Å produsere og transportere varme og kulde til bygget som sikrar det indre miljøet, er òg ein del av kjerneelementet.

Brannsikringsanlegg
Kjerneelementet brannsikringsanlegg handlar om å installere, halde ved like og reparere sprinklaranlegg til bygg.

Helse, miljø og sikkerheit
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse i installering av sanitær-, varme- og kjøleanlegg i bygg. Det handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Følgje toleransekrav i prosjekter er og ein del av kjerneelementet. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne:

 • planleggje installering av røyrleidningar etter teikningar og beskrivingar ved å bruke ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og toleransekrav og reflektere over konsekvensar av ikkje å følgje krava

 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta materiale og utstyr og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse, rapportere om uønskte hendingar og iverksette tiltak

 • velje og bruke materiale, verktøy og maskiner til ulike formål og reflektere over konsekvensane for kvalitet, funksjonalitet, miljø og ressursbruk

 • utføre grunnleggjande førstehjelp

 • følgje regelverket for arbeid i høgda og vurdere bruk av sikringsutstyr

 • velje og bruke ulike produkt og drøfte korleis vala bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting

 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, dokumentere eige arbeid og handtere avvik

 • bøye og føye saman røyr av ulike materiale og velje eigna samanføyingsmetode og verktøy etter eigenskapane til materialet

 • utføre enkel isolering av røyranlegg, vurdere faktorar som bidrar til energisparing og velge eigna isolering

 • beskrive kva type branntetting som eignar seg for røyrleidningar gjennom brannskilje, og setje i verk tiltak

 • utføre trykkprøve og tettleiksprøve, vurdere hvordan trykkprøvingsmetode påvirker sikkerheiten og setje i gang aktuelle røyrinstallasjonar etter gjeldande prosedyrar

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap

 • beskrive korleis eit trykkluftsystem er bygd opp

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp, reflektere over konsekvensane av kroppsbelastning, støy og støveksponering og sette iverk tiltak

 • bruke arbeids-, verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk

 • vurdere ulike preaksepterte løysingar og byggje røyranlegg i samsvar med den valde løysinga

 • prosjektere komplette innvendige og utvendige sanitæranlegg ved å bruke bransjerelaterte manuelle og digitale teikneverktøy

 • dimensjonere røyr for spillvatn, overvatn og vatn, leggje røyr, montere sanitærutstyr og dokumentere arbeidet

 • nytte reglane for tilkopling til kommunale spillvass-, overvass- og vassleidningar og vurdere løysingane ut frå regionale forhold

 • vurdere ulike energikjelder for vassborne anlegg og prosjektere og montere ein enkel vassboren energiinstallasjon

 • gjere greie for ulike sprinklaranlegg og manuelle vassborne sløkkjemetodar for brann og montere eit sprinklaranlegg etter teikningar

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.